Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 14/2000 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2000, číslo 3, ze dne 31. 3. 2000

14

Zásady

pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou

Referent: Ing. Podhorný, tel. 5704 3184
Ing. Řípa, tel. 5704 3188
Ing. Zaňka, tel. 5704 3207
Č. j.: 113/5 095/2000

Článek 1
Účel zásad

Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") jako ústřední orgán státní správy pro státní rozpočet a finanční hospodaření České republiky1/ vydává tyto zásady, kterými se stanoví jednotný postup orgánů státní správy při zabezpečování hospodárného vynakládání prostředku státního rozpočtu, fondů Evropské unie, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou, účelově určených na financování programů (dále jen "účast centrálních zdrojů na financování programů").

Článek 2
Základní pojmy

(1) Programem se rozumí vymezení věcných, časových a finančních podmínek pořízení nebo technického zhodnocení hmotného a nehmotného investičního majetku, jeho údržby a oprav, vybavení nových kapacit drobným hmotným a nehmotným investičním majetkem a dále i jiné potřeby2/ podmiňující dosažení konkrétně definovaných cílů. Program se člení na projekty, akce a v odůvodněných případech též na podprogramy.

(2) Správcem programu je ústřední orgán státní správy, v jehož rozpočtové kapitole je účast státního rozpočtu na financování programu stanovena nebo je v jeho pravomoci rozhodovat o použití prostředků fondů EU, fondů NATO a zaručených úvěrů.

(3) Podprogram je ta část programu vymezená v jeho dokumentaci, která zabezpečí dosažení některého z cílů programu a jeho realizací vznikne provozuschopný celek.

(4) Projektem se rozumí proces (příprava) sestávající ze vzájemně koordinovaných a řízených činností prováděných ve vymezeném časovém období k zabezpečení cílů definovaných ve schváleném programu nebo podprogramu, jehož realizace vyžaduje vypracování projektové dokumentace podle odstavce 5).

(5) Projektovou dokumentací se rozumí technická dokumentace požadovaná zvláštními předpisy3/ a dokumentace stanovená správcem programu ve schválené dokumentaci programu nebo podprogramu.

(6) Akcí se rozumí pořízení, technické zhodnoceni, opravy a udržování hmotného a nehmotného investičního majetku a další činnosti, jejichž realizace nevyžaduje zpracování projektové dokumentace podle odstavce 5).

(7) Účastí centrálních zdrojů na financování programu se rozumí

a) individuálně posuzované kapitálové výdaje rozpočtových organizací nebo individuálně posuzované dotace poskytované ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím, obcím a ostatním právnickým a fyzickým osobám na financování konkrétní akce (dále jen "individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu"),

b) účelově určené kapitálové resp. běžné výdaje rozpočtových organizací, příspěvky na činnost příspěvkových organizací, nebo dotace poskytované příspěvkovým organizacím, obcím a ostatním právnickým a fyzickým osobám na financování potřeb programu (dále jen "systémově určené výdaje státního rozpočtu")

c) poskytnutí návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu na financování investičních nebo neinvestičních potřeb konkrétních projektů nebo programů (dále jen "návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu",

d) poskytnutí záruk na bankovní úvěry (dále jen "zaručené úvěry"),

e) poskytnutí záruk na dodavatelské úvěry (dále jen "dodavatelské úvěry"),

f) účelově určené výdaje národního fondu4/ (dále jen "výdaje národního fondu"),

g) účelově určené výdaje fondů NATO5/ (dále jen "výdaje z fondů NATO").

(8) Účastník programu je rozpočtová organizace, příspěvková organizace, nebo jiná právnická a fyzická osoba určená správcem programu, která financuje projekty nebo akce, zabezpečující realizaci schválených cílů programu, z prostředků centrálních zdrojů uvedených v odstavci 7).

Článek 3
Dokumentace programu

(1) Dokumentace programu (příloha č. 1) obsahuje

a) identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy a harmonogram jeho přípravy a realizace v rozsahu formuláře P 70,

b) bilanci finančních potřeb a zdrojů financováni celkem á v jednotlivých letech přípravy a realizace programu v rozsahu formuláře P 71 a P 72,

c) věcné vymezeni cílů, kterých má být realizací programu dosaženo,

d) technicko-ekonomické zdůvodnění navržených cílů a výše účasti centrálních zdrojů na financování programu,

e) vyhodnocení ekonomické efektivnosti programu,

f) pravidla pro výběr účastníků a kritéria pro hodnoceni projektů a akcí programu.

(2) Dokumentace podprogramu (příloha č. 1) obsahuje

a) identifikační údaje podprogramu, jeho základní věcné parametry a harmonogram jeho přípravy a realizace v rozsahu formuláře P 60,

b) bilanci finančních potřeb a zdrojů financování celkem a v jednotlivých letech přípravy a realizace podprogramu v rozsahu formuláře P 61 a P 62,

c) věcné vymezeni cílů, kterých má být realizací podprogramu dosaženo,

d) technicko-ekonomické zdůvodnění navržených cílů a výše účasti centrálních zdrojů na financování podprogramu,

e) vyhodnocení ekonomické efektivnosti podprogramu,

f) pravidla pro výběr účastníků a kritéria pro hodnocení projektů a akcí podprogramu.

(3) Členění programu na podprogramy a konkrétní obsah dokumentace podle odstavce 1 ) písmeno c) a d) a odstavce 2 písmeno c) a d) dohodne správce programu s ministerstvem. Dokumentace podprogramů je nedílnou součástí dokumentace programu.

(4) Dokumentaci programu předkládá správce programu

a) ministerstvu v termínu do 30. června kalendářního roku předcházejícímu roku, ve kterém je navrženo zahájení jeho financování, nebo se navrhuje výrazná změna v jeho schválené dokumentaci,

b) vládě v termínu dohodnutém s ministerstvem tak, aby jeho projednání bylo ukončeno nejpozději 31. července kalendáhtího roku předcházejícímu roku, ve kterém je navrženo zahájení jeho financování, nebo se navrhuje výrazná změna v jeho schválené dokumentaci.

(5) Dokumentaci programů schvaluje

a) vláda, zejména v případech kdy souhrn centrálních zdrojů na financování programu bude vyšší než 5 000 000 000 Kč,

b) ministerstvo v ostatních případech.

(6) Schváleni dokumentace programů výstavby a obnovy informačních a komunikačních technologií (dále jen "ICT") je podmíněno souhlasným stanoviskem Rady vlády pro státní informační politiku.

(7) Závěrečné vyhodnocení programu provede jeho správce ve spolupráci s ministerstvem a u programů ICT též ve spolupráci s Radou vlády pro státní informační politiku, do 6 měsíců po schváleném termínu jeho dokončení.

(8) Zpráva o závěrečném vyhodnocení programu obsahuje a) formuláře dokumentace programu P 70 až P 72 a formuláře podprogramů P 60 až P 62 obsahující údaje o dosažené skutečnosti,

b) specifikaci skutečně dosažených cílů programu a podprogramů,

c) komentář zdůvodňující rozdíly mezi skutečně dosaženými výsledky a schválenou dokumentací.

(9) Zprávu o závěrečném vyhodnocení programu, jehož dokumentaci schválila vláda podle článku 3, odstavce 5) předkládá správce programu k informaci vládě do 9 měsíců po schváleném termínu jeho dokončení.

Článek 4
Informační systém programového financování

(1) Informační systém programového financování (dále jen "ISPROFIN") obsahuje vybrané údaje všech programů, podprogramů, projektů a akcí financovaných z centrálních zdrojů.

(2) V ISPROFIN lze uvádět, po předchozím souhlasu ministerstva, soubory projektů a akcí

a) staveb a pořízení nemovitosti u nichž je účast centrálních zdrojů na jejich přípravě a realizaci nižší než 5 000 000 Kč,

b) strojů, zařízení, nehmotného majetku a jejich souborů plnící ucelenou technicko-ekonomickou funkci, na jejichž pořízení, technickém zhodnocení nebo opravách se centrální zdroje podílejí částkou nižší než 1 000 000 Kč,

c) jiných potřeb, než je uvedeno pod písmenem a) nebo b), na jejichž financování se podílí centrální zdroje částkou nižší než 1 000 000 Kč,

d) tvorby rezerv na financování programu nebo podprogramu. (3) Správcem informačního systému je ministerstvo, které zabezpečuje jeho rozvoj a současně distribuci jeho programového vybavení na orgány státní správy a jimi zřízené organizace.

(4) Vybranými údaji projektů a akcí vedených v informačním systému podle odstavce 1) a 2) (dále jen "vstupní data") se rozumí údaje dle přílohy č. 2 vedené na formulářích

RA 80 - Identifikační údaje,termíny a projektované parametry projektu (akce)

RA 81 - Investiční potřeby a zdroje financování projektu (akce),

RA 82 - Neinvestiční potřeby a zdroje financování projektu (akce),

RA 83 - Specifikace stavebních objektů projektu, RA 84 - Specifikace provozních souborů projektu,

RA 85 - Specifikace strojů a zařízení a nehmotného majetku, RA 86 - Přípravná a projektová dokumentace projektu,

RA 87 - Dokladová dokumentace projektu, RA 88 - Smluvní zabezpečení projektu,

RA 89 - Rozhodnutí a schvalovací protokoly.

(5) Použiti formulářů uvedených v odstavci 4) a současně rozsah vstupních dat předávaných správci programů správci ISPROFIN stanoví ministerstvo takto

a) u projektů jmenovitě vedených v ISPROFIN příslušné6/ formuláře RA 80 až RA 89,

b) u akcí jmenovitě vedených v ISPROFIN a agregací projektů a akcí vytvořených podle odstavce 2) formuláře RA 80 až RA 82.

(6) Projekty uvedené v odstavci 1) registruje v ISPROFIN správce programu na základě posouzení investičního záměru vypracovaného podle článku 5, nebo žádosti o poskytnutí prostředků z centrálních zdrojů, jejíž obsah a kritéria posuzování jsou součástí schválené dokumentace programu (dále jen "registrovaný projekt")

(7) Akce uvedené v odstavci 1 ) registruje v ISPROFIN správce programu na základě posouzení žádosti o poskytnutí prostředků z centrálních zdrojů, jejíž obsah a kritéria posuzováni jsou součástí schválené dokumentace programu (dále jen "registrovaná akce").

(8) Projekty financované formou individuálně posuzovaných výdajů státního rozpočtu registruje správce programu podle odstavce 6) pouze po předchozím souhlasu ministerstva, které současně stanoví závazné parametry, jejichž změnu lze v průběhu přípravy i realizace projektu provést jen s jeho souhlasem, s výjimkou případů uvedených v článku 8 odstavci 3 písmeno b).

(9) Projekty zabezpečující realizaci programů ICT registruje správce programu pouze po předchozím souhlasu Rady vlády pro státní informační politiku, která současně stanoví závazné parametry, jejichž změnu lze v průběhu přípravy i realizace projektu provést jen s jejím souhlasem.

(10) U projektů financovaných formou individuálně posuzovaných výdajů státního rozpočtu určených ministerstvem zabezpečí správce programu vypracování odborné expertizy investičního záměru nezávislou -inženýrskou organizací, jejíž závěry přiloží k žádosti o souhlas ministerstva s jeho registrací.

(11) Registrované projekty a akce nelze z ISPROFIN vyřadit bez souhlasu ministerstva.

(12) Aktualizaci vstupních dat ISPROFIN provádí správci programů v termínech uvedených v článku 6, odstavci 2) a dále v termínech, které stanoví ministerstvo

a) pokyny pro sestavení návrhu rozpočtového výhledu a plánu financování programů z prostředků národního fondu,

b) pokyny pro sestavení návrhu státního rozpočtu a rozpočtu národního fondu na příslušný rok,

c) pokyny pro zúčtování vztahů se státním rozpočtem a s národním fondem za příslušný rok,

d) na základě usnesení vlády, kterými se provádějí změny státního rozpočtu.

(13) Žádosti o souhlas s registrací projektu podle odstavce 8) a 9) a s jeho vyřazením podle odstavce 11) předkládá správce programu v termínech stanovených v článku 6, odstavci 2).

(14) Doklad o registraci projektu (Registrační list projektu, viz vzor v příloze č. 3) zasílá správce programu účastníku programu do 15 dnů od data registrace.

Článek 5
Investiční záměr

(1) Investiční záměr je ekonomickým, technickým a obchodním podkladem pro rozhodování správce programu o realizaci projektu a jeho registraci v ISPROFIN. Správce programu může stanovit zpracování investičního záměru ve dvou i více variantách a určit kritéria jejich posuzování.

(2) Investiční záměr stavebního projektu věcně a funkčně vymezuje a zdůvodňuje stavbu a určuje časový průběh přípravy a realizace výstavby a stanoví zejména:

a) Základní údaje o stavbě, termíny její přípravy a realizace a rozhodující projektované parametry v rozsahu formuláře RA 80.

b) Bilanci potřeb a zdrojů financování stavby celkem a v jednotlivých letech přípravy a realizace výstavby na formuláři RA 81 resp. RA 82.

c) Specifikaci stavebních objektů, provozních souborů a strojů a zařízení nezahrnutých do provozních souborů a nehmotného investičního majetku s propočtem jejich nákladů na formulářích RA 83, 84 a 85.

d) Požadavky na celkové urbanistické architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukci, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory spod.

e) Územně technické podmínky pro přípravu území včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojeni na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu spod.

f) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky spod. a předpokládanou výši fiančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu.

g) Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému zaměstnanosti.

h) Průkaz o nezbytnosti výstavby a její efektivnosti v rámci schválené dokumentace programu v rozsahu a formě stanovené správcem programu.

i) Výkresy a schémata určená správcem programu.

j) U staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav obsahuje taktéž dokumentaci současného stavu včetně rozhodujících technicko ekonomických údajů o provozu (užíváni) obnovované kapacity a způsobu jeho financování, v rozsahu a formě stanovené správcem programu.

(3) Investiční záměr nestavebního projektu, tj. pořízení a technické zhodnocení strojů a zařízení nebo jejich souborů, pořízení nemovitosti, pozemků a dalších činností zabezpečujících schválené cíle programu, vymezuje a zdůvodňuje projekt věcně a funkčně, určuje jeho časový průběh a stanoví zejména:

a) Základní údaje projektu, termíny jeho přípravy a realizace a rozhodující projektované parametry v rozsahu formuláře RA 80.

b) Bilanci potřeb a zdrojů financování projektu celkem a v jednotlivých letech její přípravy a realizace na formuláři RA 81 resp. RA 82.

c) Specifikaci jednotlivých strojů a zařízení souborů movitých předmětů a nehmotného investičního majetku s propočtem jejich nákladů a zdrojů jejich financování na formuláři RA 85, nebo stavebně technický popis pořizované nemovitosti resp.charakteristiku pozemku a jejich předpokládané využití.

d) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užíváni) vybudovaného zařízení energiemi, vodou, pracovníky spod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení kapacity do provozu.

e) Zhodnocení přínosu projektu k řešení problému zaměstnanosti.

f) Průkaz nezbytnosti realizace projektu a jeho efektivnosti v rámci schválené dokumentace programu v rozsahu a formě stanovené správcem programu.

g) Výkresy a schémata určená správcem programu.

(4) Investiční záměr projektu ICT stanoví nad rámec vymezený v odstavci 3):

a) Datový obsah a vztahy systému k ostatním informačním systémům veřejné správy.

b) Legislativní, organizační a jiné předpoklady realizace projektu.

c) Upřesněni funkčních požadavků na ICT, jako je výkonnost, bezpečnost, spolehlivost, požadavky na sběr dat a jejich zpracování spod.

d) Specifikace alternativ řešení a jejich důsledků (ekonomické, časové, technologické, zpúsob zabezpečení spod.).

e) Kritéria pro posuzování alternativ. f) Určení okruhu uživatelů.

g) Schopnost implementace do informačních systémů EU.

Článek 6
Závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu.

(1) Závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu na financování programů stanoví zákon o státním rozpočtu na příslušný rok.

(2) Závazné ukazatele podle odstavce 1) lze měnit pouze fornou rozpočtového opatření, o které požádá správce programu v termínech od 1. do 10. března, od 1. do 10. června, od 1. do 10. září, od 1. do 15. prosince příslušného kalendářního roku, a v dalších termínech stanovených ministerstvem zejména na základě závěrů jednání vlády.

(3) Nedílnou součástí žádosti jsou aktualizovaná vstupní data ISPROFIN korespondující s navrženou změnou závazných ukazatelů.

(4) Ministerstvo žádost o rozpočtové opatření posoudí a své stanovisko sdělí žadateli do 10 kalendářních dnů po termínech uvedených v odstavci 2).

Článek 7
Základní podmínky účasti centrálních zdrojů na financování registrovaných akcí

(1) Zadat vypracování projektové dokumentace registrovaného projektu lze pouze se souhlasem správce programu, podle pravidel stanovených zvláštním předpisem7/, v souladu s podmínkami stanovenými správcem programu v dokladu o registraci projektu vydaném podle článku 4, odstavce 13). Souhlas správce programu nevyžadují investoři, kteří financují pořízení projektových dokumentací z jiných než centrálních zdrojů.

(2) Zadat realizaci registrovaného projektu smí investor pouze se souhlasem správce programu vzor v příloze č. 4), podle pravidel stanovených zvláštním předpisem 8/.

(3) Souhlas se zadáním realizace registrovaného projektu podle odstavce 2) vydá správce programu na základě posouzení

a) projektové dokumentace,

b) mandátní smlouvy s oprávněnou inženýrskou organizací na zabezpečení investorské činnosti, nebo odborné způsobilosti investora zabezpečit realizaci projektu,

c) údajů informačního systému v rozsahu uvedeném v článku 4, odstavci 5).

(4) V případě, kdy projekt řeší odstranění havarijních situací, povodňových škod spod., lze zadat vypracování jeho projektové dokumentace současně s jeho realizací za podmínek stanovených v odstavci 1 )

(5) Věcné, časové a finanční ukazatele realizace registrovaného projektu spolu s podmínkami účasti centrálních zdrojů na jejím financování stanoví správce programu v rozhodnutí9/ (vzor v příloze č.5), na základě posouzení

a) dokumentace zadání veřejných zakázek a jejich evidenčních listů,

b) smlouvy o dílo případně jiných smluvních dokumentů realizace projektu,

c) údajů informačního systému v rozsahu uvedeném v článku 4, odstavci 4).

(6) Věcné, časové a finanční ukazatele realizace registrované akce, spolu s podmínkami účasti centrálních zdrojů na jejím financování stanoví správce programu v rozhodnutí (vzor v příloze č.5) na základě posouzeni údajů ISPROFIN v rozsahu uvedeném v článku 4, odstavci 4).

(7) Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc nelze poskytnout, pokud její příjemce nepředloží písemné prohlášení o tom, že souhlasí se zveřejněním vstupních dat ISPROFIN. Tato podmínka se nevztahuje na příspěvkové organizace zřízené státním orgánem.

(8) V případě, že nelze dodržet závazné ukazatele a podmínky účasti centrálních zdrojů na financování registrovaného projektu stanovené v rozhodnutí, požádá účastník programu správce programu o jeho změnu. Obsahem žádosti je specifikace změn dokumentace, dokladů a údajů uvedených v odstavci 4) a jejich zdůvodnění. V případě, že navrhovaná změna vyžaduje změnu stavebního povolení nebo územního rozhodnuti, předloží investor návrhy na změny těchto dokumentů k žádosti. Správce programu žádost posoudí a v odůvodněných případech vydá nové rozhodnutí.

(9) Z prostředků státního rozpočtu mohou rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené orgánem státní správy financovat technické zhodnocení nemovitého majetku v jiném než státním vlastnictví pouze v případě, že vlastník nemovitosti vyjádří souhlas s provedením technického zhodnocení a s úhradou jeho ceny

a) jednorázově do 3 měsíců po dokončení projektu,

b) podle splátkového kalendáře v období trváni nájemní smlouvy.

Článek 8
Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu

(1) Formou individuálně posuzovaných výdajů státního rozpočtu jsou financovány

a) registrované projekty stavebního charakteru, u kterých jsou výdaje státního rozpočtu na financování jeho stavební a technologické části (viz formulář RA 81, řádky 8124, 8125) vyšší než 100 000 000 Kč,

b) registrované projekty jiného než stavebního charakteru, u kterých jsou výdaje státního rozpočtu na financování strojů, zařízení a nehmotného majetku (viz formulář RA 81, řádky 8126 + 8127) vyšší než 100 000 000 Kč,

c) jiné registrované projekty stanovené ministerstvem.

(2) Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu stanoví správce programu v součinnosti s ministerstvem, a to na registrované projekty

a) uvedené v odstavci 1 ), písmeno a) pouze na úhradu nákladů stavební a technologické části stavby (viz formulář RA 81, řádky 8124 a 8125),

b) uvedené v odstavci 1 ), písmeno b) a c) na úhradu nákladů, které dohodne správce programu s ministerstvem, před jejich registrací podle článku 4, odstavce 6).

(3) Správce programu je povinen vyžádat u registrovaných projektů financovaných formou individuálně posuzovaných výdajů státního rozpočtu, v termínech uvedených v článku 6, odstavci 2), předchozí souhlas ministerstva

a) se zadáním realizace projektu podle článku 7, odstavce 2),

b) s vydáním rozhodnutí podle článku 7, odstavce 4) a odstavce 6) v případě, že kterýkoliv ze závazných parametrů odsouhlasených ministerstvem podle písmena a), bude vyšší o více než 10 % u parametru označeného jako maximální (MAX), nebo nižší o více než 10 % u parametru označeného jako minimální (MIN).

Článek 9
Systémově určené výdaje státního rozpočtu

(1) Systémově určené výdaje státního rozpočtu na financování programu jsou výdaje na financováni potřeb vymezených v dokumentaci programu vypracované a schválené podle článku 3.

(2) Výši výdajů státního rozpočtu na financování registrovaného projektu nebo akce stanoví, spolu s podmínkami jejich čerpání, správce programu v rámci vymezeném v odstavci 1).

Článek 10
Návratná finanční výpomoc

(1) Návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu poskytne správce programu na registrovaný projekt podle pravidel, které jsou součástí schválené dokumentace programu. V případě, že návratná finanční výpomoc na financování projektu bude splňovat podmínky stanovené pro individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu v článku 8, odstavci 1), pak pro účastníka programu, jeho správce a ministerstvo platí pravidla uvedená v článku 4, odstavci 6) a 8), v článku 8, odstavci 2) a 3) a v článku 17.

(2) Rozhodnutí o účasti centrálních zdrojů na financování registrovaného projektu formou návratné finanční výpomoci podle článku 7, odstavce 5), vydává správce programu.

Článek 11
Dodavatelské úvěry

(1) Dodavatelské úvěry jsou zvláštní formou financování reprodukce majetku ve vlastnictví státu, kterou mohou použít příspěvkové organizace zřízené ústředním orgánem státní správy ( dále jen "příjemci dodavatelského úvěru") k realizaci úspor energií metodou EPC10/, a to pouze u registrovaných projektů.

(2) Smlouvy o energetických službách s použitím metody uvedené v odstavci 1 ) může příspěvková organizace uzavřít jen se souhlasem zřizovatele. Souhlas s uzavřením smlouvy o energetických službách vydá zřizovatel v případě, že dodavatelský úvěr je odsouhlasenou formou realizace programu.

(3) Vydáním souhlasu s uzavřením smlouvy podle odstavce 2) přijímá zřizovatel záruku uhradit závazky plynoucí z dodavatelského úvěru ve výši a termínech ve smlouvě dohodnutých v případě, že příjemce dodavatelského úvěru nebude schopen závazků ze smlouvy plynoucích dostát.

Článek 12
Výdaje národního fondu, fondů NATO a zaručené úvěry

(1) Pro použití prostředků národního fondu, fondů NATO a zaručených úvěrů přijatých Konsolidační bankou Praha s.p.ú. (dále jen "KoB" nebyo Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (dále jen "1.IVIZRB") platí stejná pravidla jako pro výdaje státního rozpočtu stanovená v těchto zásadách.

(2) V případě, že souhrn výdajů fondů EU, fondů NATO, zaručených úvěrů přijatých KoB nebo ČMZRB a výdajů státního rozpočtu na financováni registrovaného projektu bude splňovat podmínky stanovené pro individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu v článku 8, odstavci 1), pak pro účastníka programu, jeho správce a ministerstvo platí ustanovení článku 4, odstavce 6) a 8), článku 8, odstavce 2) a 3), článku 16, odstavce 6) a článku 17.

(3) Další pravidla nad rámec vymezený- v odstavci 1 ) a 2) stanoví správce programu na základě podmínek platných pro použiti prostředků fondů EU, fondů NATO a zaručených úvěrů, v dokumentaci programu vypracované a schválené postupem uvedeným v článku 3.

Článek 13
Zálohy poskytované zhotovitelům a dodavatelům projektů a akcí

(1) Zhotovitelům a dodavatelům registrovaných projektů a registrovaných akcí mohou účastníci programu poskytovat zálohy11/ z centrálních zdrojů až do 10 % výše podílu účasti centrálních zdrojů na financování projektu nebo akce celkem.

(2) Ve výši záloh poskytnutých podle odstavce 1) .musí být ve lhůtě 100 kalendářních dnů provedeno věcné plnění, tj.vyúčtování provedených práci a dodávek a vystaven doklad o zaplacení jako podklad pro dílčí plnění ve smyslu zákona o daru z přidané hodnoty12/. Pokud byla uvedeným způsobem záloha zúčtována, pak se tento případ posuzuje, jako by záloha nebyla poskytnuta a může být poskytnuta další záloha ve výši podle odstavce 1).

(3) Správce programu může stanovit lhůtu pro vyúčtování provedených prací a dodávek delší než je uvedeno v odstavci 2) za podmínky, že na poskytnutou zálohu bude vystavena bankovní záruka.

(4) Účastník programu je povinen vést dokumentaci provedených prací a dodávek podle odstavce 2), v souladu s metodickými pokyny vydanými správcem programu po projednání s ministerstvem.

Článek 14
Daň z přidané hodnoty a implementační poplatky

(1) Účastníci programu nesmí hradit daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") a implementační poplatky z centrálních zdrojů, mimo rozpočtové organizace a subjekty založené nebo zřízené k jinému účelu, než je podnikání, které nemohou uplatnit odpočet DPH na vstupu13/. Tyto organizace mohou DPH a implementační poplatky hradit ze státního rozpočtu, pouze pokud je nemohou hradit z vlastních zdrojů

(2) V ISPROFIN, na formulářích RA 81 až RA 85 uvádí finanční potřeby

a) bez DPH účastníci programu, kteří nesmějí hradit DPH ze státního rozpočtu,

b) včetně DPH ostatní účastníci programu.

Článek 15
Uvolňování finančních prostředků z výdajových účtů státního rozpočtu

(1) Výdaje státního rozpočtu určené na financování registrovaných projektů a registrovaných akcí rozpočtových organizací, příspěvkových organizací zřízených ústředním orgánem státní správy, státních podniků a Českých drah s.o., čerpají investoři na základě oznámení limitu výdajů státního rozpočtu vystaveného správcem programu, z výdajových účtů státního rozpočtu vedených Českou národní bankou (dále jen "ČNB") s výjimkou případů uvedených v odstavci 3).

(2) Čerpání výdajů státního rozpočtu poskytnutých na financování registrovaných projektů a registrovaných akcí jiných organizací než je uvedeno v odstavci 1) zabezpečuje Česká spořitelna, a.s. (dále jen "ČS"), s výjimkou případů uvedených v odstavci 3), v souladu se smlouvou uzavřenou s ministerstvem, na základě oznámení limitu výdajů státního rozpočtu vystaveného správcem programu.

(3) Čerpání výdajů státního rozpočtu, fondů EU, fondů NATO a zaručených úvěrů na financování registrovaných projektů a rXegistrovaných akcí rozvojových programů zabezpečuje KoB, ČMZRB v těch případech, které jmenovitě stanoví vláda, v souladu se smlouvou uzavřenou s ministerstvem, na základě údajů ISPROFIN, aktualizovaných v termínech uvedených v článku 6, odstavci 2).

(4) Čerpání prostředků centrálních zdrojů podle odstavce 2) a 3) nelze zahájit dříve, než ministerstvo odsouhlasí kalendář zálohově poskytovaných finančních prostředků z příslušných výdajových účtů vedených ČNB na účty vedené ČS, resp. KoB, resp. ČMZRB.

(5) Prostředky poskytnuté zálohově z výdajových účtů vedeXných ČNB podle odstavce 4) zúčtují jejich příjemci, tj. KoB a ČMZRB každoročně s ČNB v termínu do 31. prosince téhož kalendářního roku.

(6) Při čerpání prostředků ~ národního fondu postupují účastnici programů podle zvláštního předpisu14/.

Článek 16
Závěrečné vyhodnocení registrovaného projektu

(1) U registrovaných projektů předloží účastník programu dokumentaci závěrečného vyhodnocení projektu orgánu, který vydal rozhodnutí, ve lhůtě 6 měsíců ode dne jeho dokončení. Pokud zkušební doba díla (zejména u staveb s rozsáhlou technologickou částí) tuto lhůtu překračuje, prodlužuje se lhůta předložení žádosti na 9 měsíců.

(2) Dokumentace závěrečného vyhodnocení registrovaného projektu obsahuje

a) zprávu o splnění závazných ukazatelů a dodržení podmínek čerpání prostředků centrálních zdrojů na financování projektu, stanovených v rozhodnutí,

b) kolaudační rozhodnutí, nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu,

c) zprávu kontrolního útvaru správce programu podle článku 17 o kontrole dodržování podmínek čerpání centrálních zdrojů,

d) údaje ISPROFIN o skutečnosti v rozsahu stanoveném v článku 4, odstavci 4),

e) Katalogový list projektu nebo služby pro informatiku (viz příloha č. 6) programů ICT.

(3) Správce programu přezkoumá dokumentaci uvedenou v odstavci 2) a v případě, že zprávy uvedené v odstavci 2), písmeno c) nebudou konstatovat neoprávněné použití prostředků centrálních zdrojů a byly dodrženy stanovené závazné parametry projektu, závěrečné vyhodnoceni ukončí.

(4) V případě, že zprávy uvedené v odstavci 2), písmeno c) budou konstatovat porušení podmínek čerpání prostředků centrálních zdrojů, nebo nebudou dodrženy závazné ukazatele, stanoví správce programu postup k zabezpečení nápravy zjištěných nedostatků a závěrečné vyhodnocení ukončí po odstranění zjištěných nedostatků, případně jejich příčin.

(5) Závěrečné vyhodnocení projektu financovaného formou individuálně posuzovaných výdajů státního rozpočtu lze ukončit pouze se souhlasem ministerstva. Žádost o ukončení závěrečného vyhodnocení předává správce programu ministerstvu v termínech uvedených v článku 6, odstavci 2).

Článek 17
Kontrolní činnost správce programu

(1) Správce programu zabezpečí kontrolu dodržování závazně stanovených parametrů projektu a podmínek čerpání výdajů státního rozpočtu stanovených v rozhodnutí

a) nejméně jedenkrát v průběhu realizace projektu, v případě jeho financování formou individuálně posuzovaných výdajů státního rozpočtu,

b) vždy po dokončení projektu, při jeho závěrečném vyhodnoceni podle článku 16.

(2) V případě, že kontrola podle odstavce 1 zjistí závažné nedostatky v přípravě a realizaci projektu, které lze kvalifikovat jako porušení rozpočtové kázně 15/, neprodleně tuto skutečnost oznámí Ústřednímu finančnímu a daňovému ředitelství.

(3) K oznámení porušeni rozpočtové kázně podle odstavce 2 přiloží správce programu

a) kontrolní nález vlastní, nebo jiného kontrolního orgánu, případně další závažné dokumenty prokazující porušení rozpočtové kázně,

b) platné rozhodnutí vydané podle článku 7, odstavce 4),

c) kontrolní opis dat projektu registrovaného v informačního systému.

Článek 18
Zrušovací a přechodná ustanovení

(1) Ruší se Zásady pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu určených na pořizování, technická zhodnoceni, opravy a udržování investičního majetku, vydané ministerstvem pod čj.113/43 850/1998, uveřejněné ve Finančním zpravodaji č.12/1998.

(2) Změna pořizování vstupních dat ISPROFIN (dle přílohy č.2) bude provedena v období od 1. do 15. července 2000. V období od 1. ledna do 30. června 2000 bude ISPROFIN pracovat se vstupními daty definovanými v příloze č. 2 Zásad pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu určených na pořizování,technická zhodnocení, opravy a udržování investičního majetku, vydané ministerstvem pod čj. 113/43 850/1998.

(3) Dokumentaci programů financovaných z centrálních zdrojů v roce 2000, u kterých bude požadováno jejich financování z centrálních zdrojů v roce 2001, předloží správce programu ministerstvu v termínu do 30. května 2000:

(4) Smlouvy o dotaci ze státního rozpočtu podle čl. 6, 7 a 8 Zásad pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu určených na pořizování, technická zhodnocení, opravy a udržování investičního majetku, vydané ministerstvem pod čj.113/43 850/1998, zůstávají v platnosti do doby, kterou určí správce programu.

(5) Zásady pro poskytování a čerpáni neinvestičních dotací ze státního rozpočtu vydaných ministerstvem financí pod čj. 115/87 36111998, uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 12/1998, platí pro poskytování neinvestičních dotací, které nejsou zahrnuty do systému programového financování a nejsou evidovány v ISPROFIN.

Článek 19
Společná ustanovení

(1) Ministerstvo může v odůvodněných případech stanovit jiný postup správce programu a účastníků programu, než je stanoveno v článku 3 odstavci 1), v článku 4 odstavci 5), v článku 5 odstavci 2) a 3), v článku 7, v článku 8, v článku 12, v článku 13, v článku 14, v článku I5 a v článku 16 odstavci 1).

(2) U programů financovaných ze státního rozpočtu, jejichž použití je upraveno zvláštními předpisy16/, aplikuje tyto zásady správce programu způsobem dohodnutým s ministerstvem.

(3) Zásady budou publikovány ve Finančním zpravodaji.

Článek 20
Účinnost

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2000

Náměstek ministra:
Ing. Eduard Janota, v. r.

Přílohy č. 1 až 8 nejsou v elektronické podobě


1/ Zákon ČNR č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve mění pozdějších předpisů
2/ zvýšení počtu odborného personálu, rozvoj jeho odborné kvalifikace, vybavení kapacit zásobami,externími službami apod.
3/ Zákon č.50/1976 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.
4/ Národní fond je souhrn peněžních prostředků, které svěřuje Evropské společenství České republice, peněžních prostředků z jiných zahraničních zdrojů, veřejných rozpočtů a dalších veřejných a soukromých zdrojů, jehož prostřednictvím koordinuje ministerstvo řízení finančních toků a dodržování postupů upravujících realizaci společných programů České republiky a Evropského společenství.
5/ rozumí se realizace programu bezpečnostních investic na území ČR, financovaného z prostředků NATO
6/ vyplňují se pouze ty formuláře a údaje, které jsou relevantní
7/ Zákon č 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve zněni pozdějších předpisů
8/ Zákon č 199/1994 56., o zadáváni veřejných zakázek ve mění pozdějších předpisů
9/ v případě vícezdrojového financování např. formou dotace a návratné finanční výpomoci, nebo ze státního rozpočtu a z fondů EU apod., vydává správce programu pouze jedno rozhodnutí
10/ Metodický pokyn MPO ČR - Vzorový postup při aplikaci EPC (Energy performance contracting) ve veřejném sektoru
11/ § 546 zákona č.513/1991 Sb.,Obchodní zákoník
12/ Zákon č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů
13/ § 19a a § 25 zákona č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
14/ Směrnice ministra financí č......./2000, Metodika hospodaření s finančními prostředky EU v ČR a spolufinancování společných programů EU a ČR
15/ zákon č.576/1990 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) ve znění pozdějších předpisy
16/ např.zákon č.2/1995 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, vyhláška ministerstva kultury č.139/1999 Sb. o státní památkové péči apod.

E-shop

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti

Mgr. JUDr. Jan Hurdík, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Autor se v knize věnuje otázkám „procesní ekonomie“ z pohledu účastníků soudního řízení, ekonomickým a sociálním rizikům spojeným s vedením civilního procesu a míře „privatizace“ služeb spojených s ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči

Adam Křístek - Wolters Kluwer, a. s.

Podrobný komentář zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů se věnuje širším souvislostem ...

Cena: 500 KčKOUPIT

ÚZ č. 1236 - Zdravotní pojištění 2018

ÚZ č. 1236 - Zdravotní pojištění 2018

Sagit, a. s.

Soubor 18 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákonů o zdravotních pojišťovnách a ke změnám některých ...

Cena: 109 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.