Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 13/2000 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2000, číslo 2, ze dne 23. 2. 2000

13

Postup

při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání za rok 1999

Referent: Ing. Růžičková, tel. 5704 2239
Čj. 123/86 108/1999

1. Okresní úřady, Magistrát hl.m. Prahy a magistráty měst Brna, Ostravy a Plzně (dále jen "okresní úřady")

a) Vypracují přehled o finančním vypořádání státního rozpočtu s okresními úřady, obcemi a organizacemi v jejich působnosti na příloze č. 1a. Upozorňujeme, že příloha č. 1a a doplňující příloha č. 1b se vypracuje pouze za okresní úřad.
b) Kontrolují a odsouhlasí jednotlivé tituly dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu podléhající finančnímu vypořádání uvedené Ministerstvem financí ČR na přílohách č.2a - 2g a doplní do nich požadované údaje o čerpání účelových prostředků, o vratkách v průběhu roku 1999 a o vratkách v rámci finančního vypořádání za rok 1999. Okresní úřady vyplní pouze ty přílohy, které se jich týkají.
c) Při vyplnění přílohy č. 2a - 2d do sloupce "Vyčerpáno" uvedou bud' stejnou nebo menší částku, než jaká je uvedena ve sloupci "Poskytnuto". Překročení účelových prostředků uvedou okresní úřady v komentáři. Ministerstvo financí ČR zaujme k jednotlivým překročeným titulům jednotné stanovisko pro všechny okresní úřady. Do sloupce "K vrácení při finančním vypořádání" se vyúčtuje rozdíl sloupce "Poskytnuto", sloupce "Vyčerpáno k 31. 12. 99", případně sloupce "Vráceno během roku 99". Sloupec "K využití v roce 2000" je určen pouze pro dotační titul povodňové škody. Vzhledem k tomu, že zatím nebyl schválen zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2000, nelze nevyčerpané finanční prostředky na odstraňování povodňových škod čerpat do doby schválení zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2000.
d) Provedou na příloze č. 2e vyúčtování účelových dotací poskytnutých v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům okresních úřadů podle přílohy č. 6 k zákonu č. 22/99 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999, a to jmenovitě účelové dotace na ústavy sociální péče, na domovy důchodců, na sociální dávky, na dopravní obslužnost a na vybraná zdravotnická zařízení. Skutečné čerpání je nutno vykazovat v Kč.
e) Na příloze č. 2f provedou vyúčtování účelových dotací poskytnutých v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnu za okres podle přílohy č. 5 k zákonu č. 22/99 Sb., a to jmenovitě účelové dotace na ústavy sociální péče, na domovy důchodců, na sociální dávky, na dopravní obslužnost, na školství a na vybraná zdravotnická zařízení. Skutečné čerpání je nutno vykazovat v Kč.
f) Prostředky poskytnuté okresním úřadům z kapitoly VPS jako posílení účelové dotace na dávky sociální péče realizované spisy Ministerstva financí ČR pod čj. 373/61 605/99, čj. 373/64 228/99, čj. 373/87 755/99 a čj. 373/96 449/99 budou uvedeny a vyúčtovány na příloze č. 2g s rozdělením na vlastní okresní úřad a na obce.
g) Okresní úřady doplní další údaje na přílohách 3 - 11.
h) Předloží komentář k přílohám č. 2a-2g .a přílohám č. 3-l 1 ke sdělení důležitých skutečností, které nelze získat z číselných údajů. Komentář zejména slouží ke zdůvodnění požadavků na využití prostředků nevyčerpaných v roce 1999 a ke zdůvodnění případného převedení těchto prostředků do roku 2000.
i) Vyúčtování je nutno předložit jen na přílohách č. 1a, 2a-2g. Pro usnadnění práce na podkladech finančního vypořádání územních orgánů se státním rozpočtem za rok 1999 zasílá Ministerstvo financí ČR zároveň celé metodické pokyny, tj. text a přílohy po internetové síti. Je možné použít k vyplnění podkladů k finančnímu vypořádání i tyto formuláře, v tom případě nebude vyžadováno razítko MF ČR, postačí razítko příslušného okresního úřadu.

2. Zásady finančního vypořádání se státním rozpočtem

a) Finanční vypořádání se týká výhradně finančních operací, které se uskutečnily v běžném roce 1999 a není příležitostí k řešení problémů hospodaření územních orgánů v roce 2000.
b) Podkladem pro finanční vypořádání územních orgánů je účet 933 - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (Opatření MF ČR čj. 283/74 734/97 ze dne 2. 12. 1997, Finanční zpravodaj č. 12/1997).
Konečné zůstatky účtu 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí a účtu 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadu a obcí za rok 1999 se převedou jako účetní případ roku 1999 na účet 933.
Pokud bude mít účet 933 pasivní zůstatek (přebytek), převede se tento zůstatek ve prospěch účtu FRR okresního úřadu neprodleně po skončení roku, nejpozději tak, aby se odpovídající zápisy promítly do výkazů o plnění rozpočtu k 31. 3. 2000 (účtovací předpis MD 933/D 917 za současného převodu peněžních prostředků MD 236/D 231 ).
Pokud bude mít účet 933 aktivní zůstatek (schodek), může se tento zůstatek vypořádat na vrub FRR (účtovací předpis MD 917/D 933 za současného převodu peněžních prostředků MD 231 /D 236.
Ministerstvo financí ČR vyžaduje předložení výsledku hospodaření pouze za okresní úřady.
c) Výsledky finančního vypořádání okresních úřadů se státním rozpočtem za rok 1999 ovlivňující stav fondu rezerv a rozvoje se proúčtují tak, aby se staly součástí výkazů o plnění rozpočtu k 30. 6. 2000.
d) Zaúčtované dotace uvolněné v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům okresních úřadů pro rok 1999 podle schváleného zákona č. 22/99 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 (přílohy č.  5 a 6) je nutno zvlášť za souhrn obcí v okrese a zvlášť za okresní úřad odsouhlasit s odd. 121 Ministerstva financí ČR, Ing. Strnadovou, tel. (02) 5704 3217, a to nejpozději do 1. února 2000.
e) Při vyúčtování prostředků poskytnutých v roce 1999 na financování radonového programu se postupuje v souladu s ustanovením článku 10 Směrnice Ministerstva financí ČR o financování radonového programu čj. 122/67 321/93. To znamená, že jako vratky do státního rozpočtu budou zařazeny pouze finanční prostředky, na které nejsou uzavřeny dohody s občany, případně s dalšími subjekty nebo které nebyly převedeny do FRR ve smyslu výše uvedeného ustanovení Směrnice MF ČR. Upozorňujeme, že tento postup platí pro finanční vypořádání za rok 1999 naposled. Od roku 2000 budou platit nová pravidla pro poskytování státního příspěvku na ochranu obyvatel před ozářením z radonu a dalších přírodních radionuklidů.
f) Okresní úřady vyplní na příloze č. 4 základní údaje o výdajích na dopravní obslužnost jako podklad pro vypracování státního závěrečného účtu republiky.
g) Pro zpracování údajů týkajících se čerpání dotací v rámci souhrnného finančního vztahu z titulu rozdílné metodiky finančního vypořádání některých dotací, jsou i pro rok 1999 do metodiky zařazeny přílohy č. 5a, 5b, 5c, 5d, které budou při finančním vypořádání předloženy a projednány v odd. 121.
Okresní úřady provedou na příloze č. 5a vyúčtování účelových dotací na domovy důchodců a na ústavy sociální péče, poskytnutých v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům okresních úřadů podle přílohy č. 6 k zákonu č. 22/99 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999, jako sumář za všechna zařízení okresního úřadu tohoto typu. Podkladem pro vyplnění této přílohy budou tabulky uvedené v přílohách č. 5al) a 5a2), které budou zpracovány za jednotlivá zařízení ve smyslu postupu uvedeného v "Doplňující informaci k metodice financování místních rozpočtů na rok 1998" pod čj. 121/83 003/1998, platného i pro finanční vypořádáni dotací za rok 1999. Upřesňující údaje, zejména počtu desetinných míst, jsou uvedeny v příslušných tabulkách pro finanční vypořádání za rok 1999.
Na příloze č. 5b se provede vyúčtování účelových dotací na domovy důchodců a na ústavy sociální péče, poskytnutých v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnu podle přílohy č. 5 k zákonu č. 22/99 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999, jako sumář za všechna zařízení obcí tohoto okresu. Podkladem pro vyplněni této přílohy budou tabulky uvedené v přílohách č. 5bl) a 5b2), které budou zpracovány za jednotlivá zařízení ve smyslu postupu uvedeného v "Doplňující informaci k metodice financování místních rozpočtů na rok 1998" pod čj. 121/83 003/1998, platného i pro finanční vypořádání dotací za rok 1999. Upřesňující údaje, zejména počtu desetinných míst, jsou uvedeny v příslušných tabulkách pro finanční vypořádání za rok 1999.
Přílohy č. 5a1), 5a2), 5b1) a 5b2) jsou doplňující informací o vybraných ukazatelích pro výpočet dotace podle průměrného počtu obyvatel, určených k finančnímu vypořádání účelových dotaci na domovy důchodců a specializované ústavy sociální péče poskytnutých v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům okresních úřadů a obcí.
Okresní úřady vyplní přiložené tabulky samostatně za každé Zařízení. V textu pod tabulkami je uveden postup při vyplňování bud' podle bodu A) nebo podle bodu B). Údaj "kapacita zařízení do náběhu" v bodl B) znamená, že bude vyplněna kapacita a navazující data za období od 1. 1. do data změny kapacity do provozu a údaj "kapacita zařízení po náběhu" znamená, že bude uvedena kapacita a navazující data za období od data změny do konce roku 1999.
Pokud jde o vyplnění sloupce "Dotace ze SR (rozpis dle OkÚ) v Kč" na tabulkách pro jednotlivá zařízení (tj. 5a1, 5a2, 5bl, 5b2), je třeba zde uvádět rozpis pouze do výše dotace přijaté ze státního rozpočtu (zaokrouhlené na miliony). Sumář tohoto údaje za všechna zařízení v korunách musí odpovídat sloupci "Rozepsáno zákonem č. 22/1999 Sb. (v mil. Kč)" na tabulkách 5a a 5b.
Přílohou k těmto tabulkám budou roční výkazy za jednotlivá zařízeni sociální péče za rok 1999 (výkaz Soc (MPSV) V1-O1). Pokud dojde v průběhu roku k jakýmkoliv změnám (odchylným od předepsaného stavu) např. změny kapacity, složení lůžek, změny typu pobytu, změny zahájení provozu apod., je třeba přiložit komentář, včetně příslušných dokladů, ze kterých tyto změny vyplynou (zejména rozhodnutí zřizovatele, zřizovací listinu, příp. dodatek ke zřizovací listině, dodatek ke statutu, organizačnímu řádu apod.).
Potřebné další informace podá Ing. Jaroslava Pavlíková, tel. 02 5704 2638.
h) Okresní úřady provedou na příloze č. 5c vyúčtování účelových dotací na vybraná zdravotnická zařízení, poskytnutých v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům okresních úřadů podle přílohy č. 6 k zákonu č. 22/99 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999, jako sumář za všechna zařízení okresního úřadu tohoto typu. Podkladem pro vyplnění této přílohy budou tabulky uvedené v přílohách č.5c1), které budou zpracovány za jednotlivá zařízení.
Na příloze č. 5d se provede vyúčtování účelových dotací na vybraná zdravotnická zařízení a na školství, poskytnutých v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnu podle přílohy č. 5 k zákonu č. 22/99 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999, jako sumář za všechna zařízení obcí tohoto okresu. Podkladem pro vyplnění této přílohy budou tabulky uvedené v přílohách č. 5d1) a 5d2).
(Potřebné další informace podá p. Karel Svoboda, tel. 02 5704 2470.)
i) Podrobné údaje o použití prostředků poskytnutých na odstranění povodňových škod předloží okresní úřady na samostatných přílohách č. 6a-6h, č. 7a-7b a č. 8a-8b. Na příloze č. 6a-6g "Přehled o čerpání investičních a neinvestičních dotací na odstraňování povodňových škod" budou souhrnně za okres celkem zúčtovány dotace podle jednotlivých čísel jednacích a podle účelových znaků.
Zúčtování dotace poskytnuté na řešení povodňových škod v roce 1997 v oblasti bydlení dle NV 190/1997 Sb., provede okresní úřad na příloze č. 6h. Dle metodického pokynu čj. 124/67 231/97 ze dne 21. srpna 1997 a čj. 124/67 246/97 ze dne 27. srpna 1997 dokládají okresní úřady použití dotace ze státního rozpočtu na uvedený účel příslušnými doklady (přehledem o počtu občanů a výší jim přiznaných finančních náhrad ve správním řízení samostatně dle ustanovení § 1 odst. 1 písma) a dle ustanovení § 1 odst. 1 písm. c) citovaného nařízení vlády a kopiemi vydaných pravomocných správních rozhodnutí). Okresní úřady, které dosud uvedené doklady Ministerstvu financí ČR nepředložily (a mají uvolněnou zálohu dotace tzv. "v předstihu"), provedou vyúčtování poskytnuté dotace výše uvedeným způsobem a předloží příslušnou dokumentaci odboru 12-oddělení 124 MF ČR.
Účelem zpracování přílohy č. 7a) "Přehled dotací poskytnutých na odstraňování povodňových škod v roce 1999 vzniklých v roce 1997 podle jednotlivých příjemců" a přílohy č. 7b) "Přehled dotací poskytnutých na odstraňování povodňových škod v roce 1999 vzniklých v roce 1998 podle jednotlivých příjemců" je získání přehledu o použití účelových prostředků státního rozpočtu na řešení povodňových škod v roce 1999 na schválené účely (konkrétní akce) a dle jejich konečných příjemců. Přílohu je třeba vyplnit zvlášť za povodně roku 1997 a povodně roku 1998 a samostatně ve třech úrovních (za okres celkem, za vlastní okresní úřad a za obce). Ve všech agregacích je nutno uvést součty za akce celkem a součty za příslušný účelový znak. Tyto údaje slouží jako podklad ke zprávě Státního závěrečného účtu ČR pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.
Podle zákona č. 164/98 musí vláda České republiky o použití prostředků na řešení následků povodni v letech 1997 a 1998, včetně skutečně vynaložených nákladů na konkrétní akce, informovat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky nejméně jedenkrát ročně. Na základě tohoto zákona požaduje Ministerstvo financí ČR informace o dalších údajích, které okresní úřady a obce zpracují na příloze č. 8a-8b.
Jednotlivé obce předloží přílohu č. 8a) za povodňové škody vzniklé v roce 1997 a přílohu č. 8b) za povodňové škody vzniklé v roce 1998 a podle jednotlivých dotačních titulů vyplní předepsané ukazatele za každou akci. Tento postup se týká následujících dotačních titulů:
- dotace do školství
- dotace na místní komunikace - dotace na sesuvy svahů dotace na státní majetek
- dotace na zařízení obcí pro regulaci vodních toků, k výrobě a rozvodu tepla, vody a plynu
- dotace na zdravotní zařízení obcí - dotace na sociální zařízeni obcí.
Účelem zpracování tabulky je získání aktualizovaného přehledu o základních ukazatelích charakterizujících jednotlivé povodňové akce realizované za účasti prostředků státního rozpočtu a o stavu jejich finančního zabezpečení.
V příloze je nutno uvést jmenovitý aktualizovaný seznam všech povodňových akcí, financovaných za spoluúčasti prostředků státního rozpočtu (tedy i těch, které již byly dokončeny).
Okresní úřad provede sumarizaci vybraných údajů (rozpočtové náklady, profinancováno v roce 1997, 1998, 1999, zbývá profinancovat) za okres celkem a dle účelových znaků.
Věcným obsahem ukazatele charakterizujícího upravené rozpočtové náklady akce jsou posledně platné náklady (aktuální) evidované investorem (příjemcem dotace). V porovnání s ukazatelem původní rozpočtové náklady mohou být upravené náklady nižší, vyšší nebo na stejné úrovni. V žádném případě však nelze kolonku upravené rozpočtové náklady proškrtnout. Aktuální rozpočtové náklady jsou měřítkem potřeby finančních prostředků na dokončení akce.
Údaj "zbývá profinancovat ze státního rozpočtu" by měl obsahovat nevyčerpané prostředky státního rozpočtu na příslušný účel, které budou převedeny k použití do roku 2000. Upozorňujeme na vazbu mezi rozpočtovými náklady akci a jejich finančním zabezpečením (náklady = finanční zdroje).
Údaje uvedené v těchto přílohách musí vázat na údaje obsažené v příloze č. 7a) a 7b).
K přílohám č. 7 a 8 jsou připojeny doplňující údaje, které obsahují přehled vydaných rozhodnutí MF ČR o poskytnutí mimořádných dotací ze státního rozpočtu v roce 1999 na dořešení škod způsobených povodněmi v roce 1997 a 1998. Přehled slouží jako pracovní podklad pro vyplnění příloh č. 7 a 8. (Potřebné další informace podá Ing. Věra Dědková, tel. 02 5704 2478. )
j) Zřizovatelé zdravotnických zařízení při finančním vypořádání příslušných příspěvkových organizací potvrdí oprávněnost hospodářského výsledku za rok 1999.
k) Na příloze č. 9 zpracují okresní úřady ve spolupráci s obcemi přehled o čerpání účelových prostředků určených na úhradu výdajů spojených s konáním místních a městských doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR (Praha) a na dodatečné a znovuprovedené volby do zastupitelstev.
l) Při finančním vypořádání za rok 1999 odvedou okresní úřady příjmy z prodeje a pronájmu majetku státu, včetně příjmů z prozatímní správy, které tyto úřady realizovaly v roce 1999, po odečtení souvisejících výdajů podle pokynu MF ČR vydaného dne 31. ledna 1997 čj. 124/85 664/96. Okresní úřady provedou odvod celkem za vlastní úřad, za všechny své organizace, případně i za obce v okrese, které vykáží příjmy z realizace státního majetku určené k odvodu. V komentáři uvedou okresní úřady specifikaci podle jednotlivých subjektů. Termín pro odvod finančních prostředků je stanoven na 10. března 2000. Příjmy z prodeje a pronájmu majetku státu budou odvedeny na vypořádací účet státního rozpočtu č. 772-14529-001/0710 současně s avízem na odbor 12. Podle § 4 odst. 1 písm. f) rozpočtových pravidel jsou výnosy ze státního majetku příjmem státního rozpočtu.
Výnosy z prodeje a pronájmu majetku po Sovětské armádě se odvádějí na samostatný účet státního rozpočtu č. 772-15 521-001/0710 současně s avízem na odbor 12.
Finanční prostředky podle usnesení vlády č. 618/99 odvedou okresní úřady při finančním vypořádání v rámci odvodu příjmů z prodeje a pronájmu majetku státu na vypořádací účet státního rozpočtu č. 772-14529-001/0710. Termín je stanoven též na 10. března 2000. Z důvodu rozlišení od standardní realizace majetku státu se použije pro prostředky podle výše uvedeného usnesení vlády variabilní symbol 61899.
m) Ministerstvo financí ČR uvolnilo dopisem čj. 124/97 886/99 mimořádnou finanční pomoc z prostředků státního rozpočtu na rok 1999 na poskytnutí bezúročných půjček obcím pro občany na řešeni jejich nepříznivé finanční situace v důsledku nevyplacení mezd jejich zaměstnavateli.
Protože se jedná o návratnou finanční výpomoc, nebudou se vyčerpané prostředky uvádět na příloze č. 2a (Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly VPS v roce 1999). Okresní úřad předloží při finančním vypořádání za rok 1999 finanční zúčtování poskytnuté zálohy, tj. podá informaci o objemu uvolněných půjček obcím k 31. prosinci 1999 a k 29. únoru 2000. Zároveň okresní úřad předloží kopie smluv o půjčce uzavřených mezi obci a občany a jmenovitý přehled těchto půjček dle přílohy č. 11. Údaje a výše půjček budou sumarizovány za jednotlivé obce a okresní úřad celkem.
Finanční prostředky, pro které nemá okresní úřad použití na daný účel, vrátí okresní úřad nejpozději při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 1999. Z důvodu oddělení těchto půjček od ostatních vratek z finančního vypořádání budou půjčky vráceny na účet MF ČR č.  772-7425-001/0710 s variabilním symbolem 98130.
Upozorňujeme, že půjčky z finančních prostředků z roku 1999 lze na uvedený účel použít jen v případech, kdy zaměstnanci byli do 21. prosince 1999 (včetně) v hlavním pracovním poměru u příslušného zaměstnavatele a neobdrželi od něho mzdu za minimálně dva měsíce (i po sobě nenásledující) v průběhu roku 1999 až do rozhodného data 21. 12. 1999.
Konečné finanční vypořádání návratné finanční výpomoci provede okresní úřad při finančním vypořádání územních orgánů se státním rozpočtem za rok 2002.
Případné informace podá Ing. Věra Dědkové, tel. 02 5704 2478.
n) V souvislosti s podklady k státnímu závěrečnému účtu za rok 1999 požaduje Ministerstvo financí ČR předložení následujících údajů:
- výsledky provedeného přezkoumání hospodaření obcí za rok 1998 (§ 20 zákona č. 367/90 Sb. o obcích), zejména počet obcí, které požádalo okresní úřad o provedení přezkoumání, počet obcí, které požádaly auditora, případně počet obcí, které neprovedly přezkoumání, nejčastěji zjištěné nedostatky a způsob jejich odstranění, organizační zajištění přezkoumání, údaje o výsledcích provedeného přezkoumání u obcí za rok 1999 žádáme předložit do 31. května 2000
- objemy splátek komunálních obligací v roce 1999
- dobrovolné svazky obcí - počet DSO, počet obcí v DSO, za jakým účelem byl DSO zřízen, zda byl zřízen dočasně ap.
- zůstatek dotace k 31. 12. 1999 (tzv. pohřebné) v ekologicky postižených oblastech severních Čech a okresu Sokolov podle usneseni vlády č. 315/92
- stav FRR okresního úřadu k 31. 12. 1999
- stav zadluženosti vlastního okresního úřadu (účel, výše zadlužení, termín splatnosti)
- na příloze č. 10 uvést úvěry přijaté pouze v roce 1999, a to odděleně úvěry domácí a ze zahraničí.
o) Veškeré návratné finanční výpomoci, které byly poskytnuty ze státního rozpočtu a jejichž splatnost je při finančním vypořádání za rok 1999, budou splatné spolu s odvody ostatních dotací podle bodu p), pokud v příslušném rozhodnutí Ministerstva financí ČR nebyl stanoven jiný termín.
p) Okresní úřady a obce zúčtují dotace a návratné finanční výpomoci, které jim byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtů ústředních orgánů s těmito resorty v termínech a postupech jimi stanovených.
Nevyčerpané účelové prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu za rok 1999 obce převedou do 3. března 2000 na FRR okresního úřadu. Po odsouhlasení výsledků finančního vypořádání územních orgánů se státním rozpočtem za rok 1999 Ministerstvem financí ČR a po projednáni ve vládě budou tyto prostředky na základě vypořádacího dopisu odboru 12 MF ČR převedeny na vypořádací účet státního rozpočtu č. 772-14529-001/0710. Okresní úřad splní své odvodové povinnosti bezprostředně v návaznosti na odsouhlasené výsledky vypořádání s Ministerstvem financí ČR
V případě potvrzení převedení nevyčerpaných účelových prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 1999 do roku 2000, budou tyto finanční prostředky v souladu s vypořádacím dopisem MF ČR zapojeny do finančního hospodaření okresních úřadů, eventuálně obcí v roce 2000, jehož se tato účetní operace, týká.
q) Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání.

Vysvětlivky k vyplnění přílohy č.1a

Příloha č. 1a Přehled o výsledku finančního vypořádání za rok 1999 se vyplňuje pouze za okresní a magistrátní úřady.

Zdroje

1. Výsledek hospodaření - u salda příjmů a výdajů vykázaného ve výkazu Fin RO 2-12 M je třeba provést dopočet některých položek, aby výsledkem byl celkový výsledek hospodaření vykázaný k I. 1. 2000 na účtu 933. Pro výpočet výsledku hospodaření slouží příloha č. 1b) "Doplňující údaje pro výpočet výsledku hospodařeni okresního úřadu".

2. Účetní stav účelových fondů - uvede se účetní stav zůstatků fondů k 31. 12. 1999 (stav účtu 917).

3. Aktivní vypořádání příspěvkových organizací - uvede se aktivní vypořádání příspěvkových organizací, jejichž zřizovateli jsou okresní úřady. Toto vypořádání se provádí podle odst. 2 § 34 Vyhlášky MF ČR č. 205/91. Zde se vykazují závazky těchto organizací.

4. Vratky od obcí (nevyplňují magistrátní úřady za městské části)

4a) - jedná se o vyúčtování účelových prostředků poskytnutých během roku obcím z kapitoly VPS s povinností okresního úřadu vrátit do státního rozpočtu nevyužitou část dotací při finančním vypořádání,

4b) - jedná se o vyúčtování účelových prostředků poskytnutých během roku obcím z rozpočtů ústředních orgánů státní správy s povinností vrátit nevyužitou část dotaci při finančním vypořádání jednotlivým kapitolám státního rozpočtu,

4c) - jedná se o vyúčtování účelových prostředků poskytnutých během roku obcím z rozpočtu okresního úřadu s povinností vrátit nevyužitou část dotací při finančním vypořádání okresnímu úřadu.

5. Jiné zdroje - patří sem prostředky, které nebyly z různých důvodů včas převedeny do příjmů rozpočtu v roce 1999. Na tomto řádku se též provede vyúčtování zálohy do FKSP, pokud nedošlo k zúčtování v roce 1999. Promítne se zde i odvod z příjmů z prodeje a pronájmu majetku státu od organizací RO, PO zřizovaných okresními úřady. Tyto zdroje budou jmenovitě uvedeny na rubu Přílohy č. 1a.

6. Úhrn zdrojů - na tomto řádku se nesčítají údaje uvedené na řádku 1b), neboť schodek nepatří mezi zdroje, ale mezi potřeby (řádek 6 = řádek 1a) + řádek 2 až 5)

Potřeby

7. Úhrada schodků - na této řádce se musí rozlišit způsob úhrady schodků vykázaných na řádce 1b). Pokud na jejich krytí stačí zdroje finančního vypořádání, uvedou se na řádku 7a). Do řádku 7b) se uvede ta část schodků, které jsou vykázány na řádku 1b) a na něž nejsou k dispozici žádné jiné zdroje než prostředky rozpočtu v následujícím roce. Tyto prostředky by se měly promítnout na řádce 14.

8. Pasivní finanční vypořádání příspěvkových organizací zřizovaných okresními úřady - provádí se podle odst. 2 § 34 Vyhlášky MF R č. 205/91. Jde o vykázání pohledávek těchto organizací.

9. Vratku do státního rozpočtu

9a) - patři sem vratky účelových prostředků poskytnutých z kapitoly VPS do rozpočtů okresních úřadů a obcí, jestliže při jejich poskytnutí byla uložena povinnost vyúčtovat jejich použití nejpozději do 31. 12. 1999. Zahrnuje také účelové prostředky poskytnuté v roce 1998, 1997 a 1995, jejichž využití bylo povoleno spisem čj. 123/34 247/99 a vyúčtování účelových dotací poskytnutých podle zákona o státním rozpočtu České republiky č. 22/99 Sb. (souhrnný finanční vztah). číselně navazuje na Přílohy č. 2a) - 2f). Převod prostředků z obcí na okresní úřad se projeví na řádku 4a. Odvod se provádí k tíži příslušného fondu rezerv a rozvoje.

9b) - patří sem vratky účelových prostředků poskytnutých ústředními orgány státní správy do územních rozpočtů, jestliže při jejich poskytnutí byla uložena povinnost vyúčtovat jejich použití nejpozději do 31. 12. 1999.

10. Příjmu z realizace majetku - na tomto řádku se promítne odvod příjmů z prodeje a pronájmu majetku státu, včetně příjmů z prozatímní správy, které okresní úřady a jejich podřízené organizace realizovaly v roce 1999 a budou odvedeny k 10. březnu 2000.

11. Ostatní potřeby - potřeby se mohou zvýšit o případy, kdy se při finančním vypořádání vracejí prostředky převzaté z mimorozpočtových zdrojů do příjmů rozpočtu 1999, které by zkreslily účetní vykázané přebytky, zpět na odpovídající účty. Nepatří sem potřeby vztahující se k hospodaření v roce 2000. Údaje na tomto řádku je třeba rozvést jednotlivě na rubu této přílohy (např. nesprávně vyplacené sociální dávky v minulých letech, vymožené výživné pokud nebylo za měsíc prosinec odvedeno do státního rozpočtu a bylo převedeno do FRR).

12. Úhrn potřeb - tento řádek zahrnuje údaje řádku 7a), řádku 88 až 11. Řádek 7b) se do úhrnu potřeb neuvádí, je obsažen na řádku 14.

13. Stav zdrojů po finančním vypořádání - na řádku 13 se uvádí jen úhrn kladných rozdílů řádku 6 a řádku 12, tj. v případě, že celkové zdroje vykázané na řádku 6 jsou u okresních úřadů větší než celkové potřeby vykázané na řádku 12. Tento údaj vyjadřuje zdroje okresního úřadu, které mají k dispozici z výsledku svého hospodaření za uplynulý rok na svých peněžních účtech po provedeném finančním vypořádání.

14. Úhrada schodku k tíži příštího roku - tento řádek podává informaci o tom v jaké výši je zatěžován rozpočet okresních úřadů na rok 2000, jestliže schodek nemůže být uhrazen ze zdrojů na řádku 6.

15. Ostatní závazky - na tomto řádku se evidenčně vykazují závazky z přijatých přechodných výpomocí, které se nevracejí při finančním vypořádání za rok 1999, neboť jsou splatné v pozdějším období.

15a) vůči státnímu rozpočtu - rozvést, o jaké závazky se jedná, např. návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu z kapitoly VPS, návratná finanční výpomoc od ostatních orgánů státní správy

15b) vůči okresnímu úřadu - např. návratné finanční výpomoci poskytnuté obcím ze ZBÚ nebo FRR okresního úřadu, sociální půjčky, návratná finanční výpomoc podřízeným organizacím.

Přílohy nejsou v elektronické podobě

E-shop

Zákon o veřejných dražbách. Praktický komentář

Zákon o veřejných dražbách. Praktický komentář

Mgr. Renata Valešová, Ing. Jaroslav Hradil - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o veřejných dražbách byl přijat na základě volání věřitelů po právní úpravě, která by zajistila rychlejší a efektivnější uspokojení zajištěných pohledávek, a veřejné dražby se již od počátku účinnosti zákona těšily značné oblibě. Zákon o veřejných dražbách byl za celou dobu ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 54

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 54

Ústavní soud ČR - C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 940 KčKOUPIT

ÚZ č. 1218 - Ochrana spotřebitele

ÚZ č. 1218 - Ochrana spotřebitele

Sagit, a. s.

Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – zákon o ochraně spotřebitele, významně novelizovaný zákon o České obchodní inspekci (vstup do kontrolovaných prostor, kontrola internetového prodeje, kontrolní nákupy, povinnosti prodávajících), změněný zákon o potravinách ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.