Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


11

Zásady

pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR podnikatelským subjektům zaměstnávajícím občany se změněnou pracovní schopností

Referent: Ing. Dědková, tel. (02) 5704 2478
Ing. Kopřivová. tel. (02) 5704 2493
Č. j.: 373/90 022/1999

I. Všeobecné podmínky

1. Dotace a návratné finanční výpomoci se poskytují podle zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.

2. Účelem poskytování investičních a neinvestičních dotací a návratných finančních výpomocí je vytváření nových pracovních míst pro občany se změněnou pracovní schopností *), resp. udržení stávajících míst.

3. Dotace a návratné finanční výpomoci jsou určeny pro podnikatelské subjekty zabývající se výrobní činností nebo poskytováním služeb a které:

a) zaměstnávají v daném roce nejméně 55 % osob se změněnou pracovní schopností v průměrném evidenčním počtu (tj. nepřepočteném fyzickém poctu pracovníků), přičemž těžce zdravotně postižení se do výpočtu tohoto podílu započítávají třikrát;
b) jsou podnikateli ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) a b) obchodního zákoníku.

4. V případě nesplnění alespoň jedné z uvedených podmínek nelze dotaci ze státního rozpočtu poskytnout.

5. Ze státního rozpočtu jsou poskytovány

- neinvestiční dotace na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- neinvestiční dotace sociálního charakteru,
- investiční dotace,
- návratné finanční výpomoci.

6. Dotace a návratné finanční výpomoci jsou ze státního rozpočtu uvolňovány na základě žádosti, která musí být Ministerstvu financí předložena nejpozději do 30. září daného rozpočtového roku. Členská výrobní družstva invalidů předkládají žádosti prostřednictvím Svazu českých a moravských výrobních družstev, který požadavek z věcného hlediska posoudí.

7. Součástí žádosti o dotaci a návratnou finanční výpomoc musí být písemné prohlášení žadatele o tom, že souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), dotačního titulu a výše poskytnuté dotace.

8. Dotace a návratné finanční výpomoci jsou uvolňovány zálohově do výše objemu stanoveného k tomuto účelu v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu ČR na rok 2000.

9. Uvolnění dotací a návratných finančních výpomocí jednotlivým podnikatelským subjektům v roce 2000 může být provedeno až po vypořádání veškerých finančních vztahů se státním rozpočtem za rok 1999 (včetně předcházejících období).

10. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

11. Dotace a návratné finanční výpomoci jsou účelové a podléhají zúčtování se státním rozpočtem. Nevyčerpaná část dotace i návratné finanční výpomoci poskytnutá v roce 2000 musí být vrácena ve stanoveném termínu do státního rozpočtu (nejpozději při finančním zúčtování za rok 2000).

12. Výši dotace nebo návratné finanční výpomoci, účel použití a způsob zúčtování se státním rozpočtem stanoví Ministerstvo financí v rozhodnutí (nebo smlouvě) při jejich uvolnění .

13. Při účtování o poskytnutých dotacích a návratných finančních výpomocích je nutno postupovat dle účtové osnovy a postupu účtování pro podnikatele vydané FMF čj. V/20 100/1992 a V/20 530/92 a jejich doplňků.

14. Otázky neupravené těmito zásadami se při poskytování a čerpání neinvestičních dotací řídí "Zásadami pro poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu" vydanými Ministerstvem financí pod čj. 115/87 361/1998 a uveřejněnými ve Finančním zpravodaji č. 12/1998.

II. Neinvestiční dotace na pojistné

1. Účelem dotace je úhrada zvýšených nákladů podnikatelských subjektů v roce 2000 v důsledku povinné úhrady pojistného, vyplývající ze zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojistném").

2. Dotace jsou určeny podnikatelským subjektům, kterými se pro účel těchto zásad rozumějí poplatníci pojistného uvedení v § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o pojistném, kteří splnili podmínky bodu I/3.

Výše dotace se určuje podle procenta stanoveného v § 7 odst. 1 písm. a) z vyměřovacího základu uvedeného v § 5 odst. 1 písm. b) citovaného zákona.

3. Dotace budou uvolňovány ve výši propočtené na základě provedených úhrad pojistného za předchozí období (čtvrtletí), a doložených potvrzením příslušné správy sociálního zabezpečení. Příjemce dotace předloží zároveň vlastní propočet pojistného podle zákonné povinnosti uložené v § 8 odst. 2 citovaného zákona.

4. Vyúčtování poskytnutých záloh se provede podle skutečných úhrad pojistného za kalendářní rok nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

5. Dotaci nelze poskytnout podnikatelským subjektům za ty zaměstnance, na které čerpají dotace na mzdové náklady ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) vykl. MPSV č. 35/1997 Sb., kterou se stanoví podrobností zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací, nebo z jiných zdrojů (např. program Palmif).

III. Neinvestiční dotace sociálního charakteru

1. Dotace se poskytují podnikatelským subjektům, které nemohou využít plně slev poskytovaných podle § 35 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a splnily podmínky bodu I/3.

2. Dotace jsou určeny k úhradě:

a) zvýšených nákladů neinvestičního charakteru, vynakládaných v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků se změněnou pracovní schopností a pracovníků se změněnou pracovní schopností s těžším postižením (dále jen pracovníků se ZPS), kterými jsou
- opravy a údržba pracovišť pro pracovníky se ZPS (i pro tzv. "domácké" pracovníky),
- nákup nebo speciální úpravy pracovních pomůcek (neinvestičního charakteru) pořizovaných s ohledem na druh zdravotního postižení,
- rozvoz a svoz práce domáckým pracovníkům a svoz hotových výrobků od těchto pracovníků,
- příspěvek na dopravné za dovoz a svoz pracovníků se ZPS do a ze zaměstnání,
- příprava k práci nebo k povolání pracovníků se ZPS,
- rekvalifikace pracovníků se ZPS,
- kondiční a společenská rehabilitace pracovníků se ZPS,
- příspěvek na krytí provozních nákladů rehabilitačních, ubytovacích a učňovských zařízení vynakládaných příslušnými subjekty v souvislosti se zajišťováním péče o tento majetek;
b) částečná kompenzace úbytku výnosů těchto subjektů vzniklého v důsledku snížené pracovní výkonnosti uvedených pracovníků.

3. Celková výše dotace pro subjekt může činit maximálně 80 % částky slevy na dani, která nemohla být uplatněna ve smyslu § 35 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Základem pro výpočet neinvestiční dotace je rozdíl, o který celková výše slev na daní z příjmů vypočtená podle § 35 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů převyšuje daňovou povinnost před uplatněním slev dle § 35 citovaného zákona.

5. Dodatečně zjištěná výše daňové povinnosti správcem daně nebo podnikatelským subjektem se automaticky sníží o výši neuplatněných slev na dani podle § 35 odst. 1 a 2, a proto do té doby čerpané neinvestiční dotace sociálního charakteru se považují za neoprávněně použité rozpočtové prostředky.

IV. Investiční dotace

1. Investiční dotace ze státního rozpočtu lze poskytovat na

- stavební akce,
- stroje, zařízení a nové technologie,
- v odůvodněných případech na dopravní prostředky,
- rehabilitační přístroje a zařízení investičního charakteru.

2. Investiční dotace může být poskytnuta do výše 75 % pořizovací ceny hmotného investičního majetku, u dopravních prostředků do výše 50 % pořizovací ceny, stanovené na základě smluvních vztahů.

Investiční dotaci nelze poskytnout na nákup nemovitosti nebo hmotný investiční majetek pořizovaný formou leasingu.

Investiční dotace je možno čerpat pouze na úhradu nákladů stavební a technologické části stavby. Ostatní náklady investiční akce vč. projektové dokumentace musí být hrazeny z vlastních nebo jiných zdrojů.

3. Pro poskytování a čerpání investičních dotací platí postup uvedený v "Zásadách pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu určených na pořizování, technická zhodnocení, opravy a udržování investičního majetku", vydaných Ministerstvem financí pod čj. 113/43 850/1998 a uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 12/1998.

4. K žádosti o poskytnutí investiční dotace musí být přiloženy

- rozbor finanční situace subjektu,
- úvěrová smlouva v případě; že jedním ze zdrojů krytí pořízení hmotného investičního majetku je úvěr,
- kupní smlouva, smlouva o dodávce (smlouva o budoucí smlouvě),
- pravomocné stavební povolení, - výpis z katastru nemovitostí,
- vyplněné formuláře vstupních údajů Informačního systému financování reprodukce investičního majetku k "Zásadám", (RA 80, RA 81, RA 83, RA 84 a RA 85),
- vyjádření příslušného úřadu práce z hlediska
a) potřeb zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností v daném regionu,
b) uvolnění příspěvku ve smyslu vyhl. MPSV ČR č. 232/1997 Sb., kterou se mění vyhl. MPSV ČR č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností (viz následující odst. 5),
- doklady o provedeném výběrovém řízení,
- případně další doklady vyžádané Ministerstvem financí.

5. Dotace se neposkytují podnikatelským subjektům na tu jejich činnost, na kterou čerpaly v roce 1999 a 2000 příspěvek na zřízeni chráněné dílny nebo pracoviště ve smyslu vyhl. MPSV ČR č. 232/1997 Sb.

6.

a) Hmotný investiční majetek pořízený z investiční dotace nelze ve lhůtě do pěti let u staveb a do tří let u strojů a zařízení od doby závěrečného vyhodnocení akce zastavit, pronajmout nebo prodat. S tímto majetkem nelze uvedeným způsobem nakládat ani v době od data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace do doby závěrečného vyhodnocení akce.
b) Porušení podmínek uvedených v písmenu a) je porušením rozpočtové kázně.

V. Návratné finanční výpomoci

1. Návratné finanční výpomoci se poskytují podle § 5 odst. 3 písm. a) zákona ČNR č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Návratné finanční výpomoci jsou účelové a bezúročné a lze je uvolnit při splnění podmínek uvedených v části I těchto zásad.

3. Návratné finanční výpomoci lze poskytnout na účely uvedené v části N těchto zásad a v odůvodněných případech na úhradu vybraných provozních nákladů dle individuálního posouzení Ministerstvem financí.

4. V případě, že v přecházejících letech již byla podnikatelskému subjektu poskytnuta návratná finanční výpomoc, rozhodne Ministerstvo financí o uvolnění další návratné finanční výpomoci na základě posouzení výše již poskytnuté výpomoci a úhrady jejích splátek.

5. Pro poskytování a čerpání návratných finančních výpomocí investičního charakteru platí stejné podmínky jako pro investiční dotace.

6. Doba splatnosti poskytnutých návratných finančních výpomocí může činit maximálně 5 let. Úhrady splátek se provádějí podle splátkového kalendáře schváleného Ministerstvem financí.

Náměstek ministra financí:
JUDr. Ing. Miloslav Fiedler, v. r.


*) § 21 zákona č. I/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy nejsou v elektronické podobě

E-shop

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo - C. H. Beck

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Oproti předchozím vydáním reaguje ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Michal Králík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace ve vybraných oblastech věcných práv, které zpracovává, překládá čtenáři shrnutí procesních a hmotněprávních aspektů opírající se o kompletní judikaturu Nejvyššího soudu, zejména jeho senátu specializovaného v rozhodovací činnosti na oblast věcných práv, zasazených do ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.