Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 3/2000 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2000, číslo 1, ze dne 26. 1. 2000

3

Opatření,

kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 2000

Referent: Ing. Rokosová, tel. 5704 2676
Č.j.: 282/83 709/1999 ze dne 22. prosince 1999

Ministerstvo financí České republiky podle § 4, odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen "zákon"), stanoví:

Čl. I

(1) Tímto opatřením se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro účetní jednotky1), které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro banky2) a Českou národní banku3) (dále jen "banka").

(2) Změny a doplňky účtové osnovy a postupů účtování podle odstavce 1 vyplývají z přílohy tohoto opatření.

(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.

Čl. II

Toto opatření nabývá účinnosti od 1. ledna 2000.

Ministr financí České republiky:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.


1)   Zákon č. 21/1192 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Opatření MF ČR č.j. 282/41 410/1993 ze dne 9. července 1993, ve znění pozdějších změn a doplňků.
3) Zákon ČNR č. 6/1193 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1

Účtová osnova a postupy účtování pro banky vydané ve znění opatření Ministerstva financí č.j. 282/41 410/1993 ze dne 9. července 1993, ve znění č.j. 282/40 517/1994 ze dne 18. července 1994, ve znění č.j. 282/70 876/1994 ze dne 21. prosince 1994, ve znění č.j. 282/43 182/1995 ze dne 27.července 1995, ve znění 282/74 788/1995 ze dne 21. prosince 1995, ve znění č.j. 282/44 662/1996 ze dne 12. září 1996, ve znění č.j. 282/17 530/1997 ze dne 14. března 1997, ve znění č.j. 282/79 783/1997 ze dne 2. prosince 1997, ve znění č.j. 282/64 554/1998 ze dne 20. srpna 1998, ve znění č.j. 282/60 822/1998 ze dne 26. října 1998, ve znění č.j. 282/93 485/1998 ze dne 7. ledna 1999, ve znění č.j. 282/49 900/1999 ze dne 2. srpna 1999, se mění a doplňuje takto:

I. Příloha č. 2 - A. Obecná ustanovení

1. V Čl. I odst. 2 se na konec doplňují věty, které znějí: "Dotacemi se pro účely tohoto opatření rozumí bezúplatné plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytované ze státního rozpočtu, ze státních fondů popřípadě z rozpočtů vyšších územních samosprávných celků nebo obcí, z rozpočtových prostředků Grantové agentury, z programu PHARE nebo obdobného programu a z veřejného rozpočtu cizího státu. Dotace na pořízení nehmotného nebo hmotného majetku popřípadě technické zhodnocení, nestanoví-li se jinak při jejím poskytnutí, snižují pořizovací cenu nebo vlastní náklady majetku na příslušných účtech, na kterých je o něm účtováno."

2. V Čl. XIII se mění odst. 7, který zní:

"(7) Opravné položky se netvoří v případech, kdy majetek je oceňován reálnou hodnotou, nebo kdy je majetek součástí bankovního portfolia a je zajištěn pevnými termínovými operacemi nebo opcemi. Za zajišťovací pevné termínové nebo opční operace jsou považovány kontrakty vymezené opatřením ČNB."

3. V Čl. XIV v odst. 4 se třetí a čtvrtá věta nahrazuje zněním: "U kupónových dluhopisů cena pořízeni zahrnuje čistou cenu pořízení a naběhlý kupou. Na účtech účtových skupin 38 a 41 se cena pořízení zvyšuje či snižuje o úrokové výnosy či náklady (naběhlý alikvotní úrokový výnos); u bezkuponových dluhopisů o nabíhající rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou pořízení, u kupónových dluhopisů o nabíhající rozdíl mezi nominální hodnotou a čistou cenou pořízení a o nabíhající kupon."

4. V Čl. XIVa na konci odst. 11 se za slova "... vnitřní hodnotu opce" doplňuje závorka "(pro daňové účely se cenou opce rozumí reálná cena opce)".

5. V Čl. XVII v odst.5 se v prvé větě za závorkou udělá čárka a doplňuje se "...jakož i z ostatních dočasných rozdílů."

6. V Čl. XVII se odst. 6 nahrazuje zněním:

"(6) Velikost odložené daně se zjistí jako součin rozdílu mezi daňovým a účetním odpisem, a sazbou daně z příjmů, která je stanovena zákonem o daních z příjmů pro následující účetní a zdaňovací období; účtuje se na vrub účtu 682 nebo 684 a ve prospěch účtu 348, je-li daňový odpis větší než odpis účetní, nebo zápisem ve prospěch těchto účtů se souvztažným zápisem na vrub účtu 348, je-li daňový odpis menší než odpis účetní. Postup při výpočtu odložené daně se použije i pro ostatní dočasné rozdíly.

7. V Čl. XVII se doplňuje nový odstavec (8), který zní:

"(8) O odložené daňové pohledávce je možné účtovat jen v případech, kdy neexistují pochybnosti o jejím uplatnění v následujících účetních obdobích. Tato skutečnost se popíše v příloze účetní závěrky. V prvém roce účtování o odložené dani po změně v Čl. XVII je nutné zohlednit veškeré dočasné rozdíly vzniklé za celou dobu existence banky. Při stanovení dočasných rozdílů se vychází z rozdílu rozvahových stavů, nikoliv jen z příslušných nákladů a výnosů."

Příloha č. 2 - B. Zvláštní ustanovení k účtovým třídám

1. Účtová třída 3 - Ostatní pohledávky a. závazky a přechodné účty

V Čl. X odst. 4 se doplňuje věta " Na tomto účtu se účtuje i o majetkových podílech zařazených do obchodního portfolia podle opatření ČNB."

2. Účtová třída 4 - Nehmotný, hmotný majetek a finanční investice

V Čl. VII odst. 2 se ve druhé větě za slova "nehmotného majetku" doplňují slova "a výdaje na reprezentaci".

3. Účtová třída 5 - Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty

V Čl. VII odst. 7 se text začínající slovy "Změny reálných hodnot..." nahrazuje zněním:

"Změny reálných hodnot těchto derivátů se vyúčtují u derivátů

s úrokovými nástroji souvztažně s účty 611, 612, 614 nebo 711, 712, 715,

s akciovými nástroji souvztažně s účty 615 nebo 715,

s komoditními nástroji souvztažně s účty 617 nebo 717.

U derivátů s úrokovými nástroji bez dodání nebo přijetí podkladových nástrojů se změny reálných hodnot účtují do nákladů nebo výnosů postupně v průběhu úrokových období těchto derivátů. Změny reálných hodnot ostatních derivátů se vyúčtují do nákladů nebo výnosů jednorázově při ukončení zajištění."

4. Účtová třída 6 - Náklady

V Čl. II odst. 6 se nahrazuje zněním:

"(6) Na účtu 616 se účtují náklady na devizové operace, zejména kursové rozdíly a náklady z nákupu a prodeje deviz."

5. Účtová třída 7 - Výnosy

V Čl. II odst. 5 se nahrazuje zněním:

"(5) Na účtu 716 se účtují výnosy z devizových operací, zejména kursové rozdíly, výnosy z nákupu a prodeje deviz."

Příloha č. 2

1. U kupónových dluhopisů pořízených do 1. 1. 2000 se postupuje tak, že zůstatek účtu 385 se převede na účet 383 (čistá cena pořízení a kupou). Od 1. 1. 2000 se tato cena pořízení zvyšuje nebo snižuje o úrokové výnosy a náklady. U diskontovaných cenných papírů se cena pořízení postupně zvyšuje o rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou pořízení.

2. Hodnoty opcí účtované na účtech 377 a 378 se jako operace 1/1 2000 převedou podle jednotlivých nástrojů na nové účty v účtové skupině 39, opravná položka k nakoupeným opcím se převede na příslušné účty účtové skupiny 39 jako součást ocenění opcí k 1. 1. 2000. Dále se budou v roce 2000 průběžně účtovat změny reálných hodnot na příslušné účty v účtových třídách 6, 7 resp. účtové třídě 5.

3. Pevné termínové operace s měnovými nástroji účtované na analytických účtech účtu 358 se přeúčtují na účet 313.

4. Pevné termínové operace s ostatními nástroji se ocení k 1. 1. 2000 reálnou hodnotou a zaúčtují se na příslušné účty účtové skupiny 31.

5. V účtové třídě 6 - Náklady a v účtové třídě 7 - Výnosy se účinnost bodu 3 opatření MF ČR č.j. 282/49 900/1999 ze dne 2. srpna 1999 odkládá na účinnost k 1. 1. 2001.

Účtová osnova a postupy účtování vydané ve znění opatření Ministerstva financí České republiky č.j. 282/17 530/1997 ze dne 17. března 1997, ve znění opatřeni č.j. 282/79 783/1997 ze dne 2. prosince 1997, ve znění opatření č.j. 282/60 822/1998 ze dne 27. října 1998 se mění a doplňuje takto:

Příloha č. 2 - Postupy účtování, Zvláštní ustanovení k účtovým třídám

Účtová třída 4 - Nehmotný, hmotný majetek a finanční investice

Čl. VII

V ČI. VII odst. 1 se znění odstavce 1 nahrazuje takto:

"(1) V účtové skupině 47 se účtuje o nehmotném majetku. Nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší, než je stanoveno zákonem o dani z příjmů v jednotlivém případě a doba použitelnosti delší než 1 rok s výjimkou zřizovacích výdajů."

E-shop

Konsolidace a ekvivalence majetkových účastí dle IFRS

Konsolidace a ekvivalence majetkových účastí dle IFRS

Ing. Renáta Hornická, Ph.D., Ing. Libor Vašek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na výklad konsolidačních pravidel aplikovaných při konsolidování dceřiných podniků s doplněním pravidel používaných při zachycení majetkových podílů v přidružených a společných podnicích. Autoři knihu rozdělili do pěti kapitol, v nichž se mísí teoretický výklad ...

Cena: 641 KčKOUPIT

Zpracování osobních údajů obcemi

Zpracování osobních údajů obcemi

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a také v případě instalace kamerových systémů atd. Je skutečností, že ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci

Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci

Jan Kolba, Martina Šuláková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Od 27. 4. 2006 je v České republice možno požadovat přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu, k jejímuž vzniku došlo v důsledku protiprávního (nezákonného) výkonu veřejné moci. Autoři se v publikaci ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.