Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 3/2000 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2000, číslo 1, ze dne 26. 1. 2000

3

Opatření,

kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 2000

Referent: Ing. Rokosová, tel. 5704 2676
Č.j.: 282/83 709/1999 ze dne 22. prosince 1999

Ministerstvo financí České republiky podle § 4, odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen "zákon"), stanoví:

Čl. I

(1) Tímto opatřením se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro účetní jednotky1), které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro banky2) a Českou národní banku3) (dále jen "banka").

(2) Změny a doplňky účtové osnovy a postupů účtování podle odstavce 1 vyplývají z přílohy tohoto opatření.

(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.

Čl. II

Toto opatření nabývá účinnosti od 1. ledna 2000.

Ministr financí České republiky:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.


1)   Zákon č. 21/1192 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Opatření MF ČR č.j. 282/41 410/1993 ze dne 9. července 1993, ve znění pozdějších změn a doplňků.
3) Zákon ČNR č. 6/1193 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1

Účtová osnova a postupy účtování pro banky vydané ve znění opatření Ministerstva financí č.j. 282/41 410/1993 ze dne 9. července 1993, ve znění č.j. 282/40 517/1994 ze dne 18. července 1994, ve znění č.j. 282/70 876/1994 ze dne 21. prosince 1994, ve znění č.j. 282/43 182/1995 ze dne 27.července 1995, ve znění 282/74 788/1995 ze dne 21. prosince 1995, ve znění č.j. 282/44 662/1996 ze dne 12. září 1996, ve znění č.j. 282/17 530/1997 ze dne 14. března 1997, ve znění č.j. 282/79 783/1997 ze dne 2. prosince 1997, ve znění č.j. 282/64 554/1998 ze dne 20. srpna 1998, ve znění č.j. 282/60 822/1998 ze dne 26. října 1998, ve znění č.j. 282/93 485/1998 ze dne 7. ledna 1999, ve znění č.j. 282/49 900/1999 ze dne 2. srpna 1999, se mění a doplňuje takto:

I. Příloha č. 2 - A. Obecná ustanovení

1. V Čl. I odst. 2 se na konec doplňují věty, které znějí: "Dotacemi se pro účely tohoto opatření rozumí bezúplatné plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytované ze státního rozpočtu, ze státních fondů popřípadě z rozpočtů vyšších územních samosprávných celků nebo obcí, z rozpočtových prostředků Grantové agentury, z programu PHARE nebo obdobného programu a z veřejného rozpočtu cizího státu. Dotace na pořízení nehmotného nebo hmotného majetku popřípadě technické zhodnocení, nestanoví-li se jinak při jejím poskytnutí, snižují pořizovací cenu nebo vlastní náklady majetku na příslušných účtech, na kterých je o něm účtováno."

2. V Čl. XIII se mění odst. 7, který zní:

"(7) Opravné položky se netvoří v případech, kdy majetek je oceňován reálnou hodnotou, nebo kdy je majetek součástí bankovního portfolia a je zajištěn pevnými termínovými operacemi nebo opcemi. Za zajišťovací pevné termínové nebo opční operace jsou považovány kontrakty vymezené opatřením ČNB."

3. V Čl. XIV v odst. 4 se třetí a čtvrtá věta nahrazuje zněním: "U kupónových dluhopisů cena pořízeni zahrnuje čistou cenu pořízení a naběhlý kupou. Na účtech účtových skupin 38 a 41 se cena pořízení zvyšuje či snižuje o úrokové výnosy či náklady (naběhlý alikvotní úrokový výnos); u bezkuponových dluhopisů o nabíhající rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou pořízení, u kupónových dluhopisů o nabíhající rozdíl mezi nominální hodnotou a čistou cenou pořízení a o nabíhající kupon."

4. V Čl. XIVa na konci odst. 11 se za slova "... vnitřní hodnotu opce" doplňuje závorka "(pro daňové účely se cenou opce rozumí reálná cena opce)".

5. V Čl. XVII v odst.5 se v prvé větě za závorkou udělá čárka a doplňuje se "...jakož i z ostatních dočasných rozdílů."

6. V Čl. XVII se odst. 6 nahrazuje zněním:

"(6) Velikost odložené daně se zjistí jako součin rozdílu mezi daňovým a účetním odpisem, a sazbou daně z příjmů, která je stanovena zákonem o daních z příjmů pro následující účetní a zdaňovací období; účtuje se na vrub účtu 682 nebo 684 a ve prospěch účtu 348, je-li daňový odpis větší než odpis účetní, nebo zápisem ve prospěch těchto účtů se souvztažným zápisem na vrub účtu 348, je-li daňový odpis menší než odpis účetní. Postup při výpočtu odložené daně se použije i pro ostatní dočasné rozdíly.

7. V Čl. XVII se doplňuje nový odstavec (8), který zní:

"(8) O odložené daňové pohledávce je možné účtovat jen v případech, kdy neexistují pochybnosti o jejím uplatnění v následujících účetních obdobích. Tato skutečnost se popíše v příloze účetní závěrky. V prvém roce účtování o odložené dani po změně v Čl. XVII je nutné zohlednit veškeré dočasné rozdíly vzniklé za celou dobu existence banky. Při stanovení dočasných rozdílů se vychází z rozdílu rozvahových stavů, nikoliv jen z příslušných nákladů a výnosů."

Příloha č. 2 - B. Zvláštní ustanovení k účtovým třídám

1. Účtová třída 3 - Ostatní pohledávky a. závazky a přechodné účty

V Čl. X odst. 4 se doplňuje věta " Na tomto účtu se účtuje i o majetkových podílech zařazených do obchodního portfolia podle opatření ČNB."

2. Účtová třída 4 - Nehmotný, hmotný majetek a finanční investice

V Čl. VII odst. 2 se ve druhé větě za slova "nehmotného majetku" doplňují slova "a výdaje na reprezentaci".

3. Účtová třída 5 - Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty

V Čl. VII odst. 7 se text začínající slovy "Změny reálných hodnot..." nahrazuje zněním:

"Změny reálných hodnot těchto derivátů se vyúčtují u derivátů

s úrokovými nástroji souvztažně s účty 611, 612, 614 nebo 711, 712, 715,

s akciovými nástroji souvztažně s účty 615 nebo 715,

s komoditními nástroji souvztažně s účty 617 nebo 717.

U derivátů s úrokovými nástroji bez dodání nebo přijetí podkladových nástrojů se změny reálných hodnot účtují do nákladů nebo výnosů postupně v průběhu úrokových období těchto derivátů. Změny reálných hodnot ostatních derivátů se vyúčtují do nákladů nebo výnosů jednorázově při ukončení zajištění."

4. Účtová třída 6 - Náklady

V Čl. II odst. 6 se nahrazuje zněním:

"(6) Na účtu 616 se účtují náklady na devizové operace, zejména kursové rozdíly a náklady z nákupu a prodeje deviz."

5. Účtová třída 7 - Výnosy

V Čl. II odst. 5 se nahrazuje zněním:

"(5) Na účtu 716 se účtují výnosy z devizových operací, zejména kursové rozdíly, výnosy z nákupu a prodeje deviz."

Příloha č. 2

1. U kupónových dluhopisů pořízených do 1. 1. 2000 se postupuje tak, že zůstatek účtu 385 se převede na účet 383 (čistá cena pořízení a kupou). Od 1. 1. 2000 se tato cena pořízení zvyšuje nebo snižuje o úrokové výnosy a náklady. U diskontovaných cenných papírů se cena pořízení postupně zvyšuje o rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou pořízení.

2. Hodnoty opcí účtované na účtech 377 a 378 se jako operace 1/1 2000 převedou podle jednotlivých nástrojů na nové účty v účtové skupině 39, opravná položka k nakoupeným opcím se převede na příslušné účty účtové skupiny 39 jako součást ocenění opcí k 1. 1. 2000. Dále se budou v roce 2000 průběžně účtovat změny reálných hodnot na příslušné účty v účtových třídách 6, 7 resp. účtové třídě 5.

3. Pevné termínové operace s měnovými nástroji účtované na analytických účtech účtu 358 se přeúčtují na účet 313.

4. Pevné termínové operace s ostatními nástroji se ocení k 1. 1. 2000 reálnou hodnotou a zaúčtují se na příslušné účty účtové skupiny 31.

5. V účtové třídě 6 - Náklady a v účtové třídě 7 - Výnosy se účinnost bodu 3 opatření MF ČR č.j. 282/49 900/1999 ze dne 2. srpna 1999 odkládá na účinnost k 1. 1. 2001.

Účtová osnova a postupy účtování vydané ve znění opatření Ministerstva financí České republiky č.j. 282/17 530/1997 ze dne 17. března 1997, ve znění opatřeni č.j. 282/79 783/1997 ze dne 2. prosince 1997, ve znění opatření č.j. 282/60 822/1998 ze dne 27. října 1998 se mění a doplňuje takto:

Příloha č. 2 - Postupy účtování, Zvláštní ustanovení k účtovým třídám

Účtová třída 4 - Nehmotný, hmotný majetek a finanční investice

Čl. VII

V ČI. VII odst. 1 se znění odstavce 1 nahrazuje takto:

"(1) V účtové skupině 47 se účtuje o nehmotném majetku. Nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší, než je stanoveno zákonem o dani z příjmů v jednotlivém případě a doba použitelnosti delší než 1 rok s výjimkou zřizovacích výdajů."

E-shop

Insolvenční zákon - Komentář, 4. vydání

Insolvenční zákon - Komentář, 4. vydání

Kozák, Brož, Dadam, Stanislav, Strnad, Zrůst, Žižlavský - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté vydání úspěšného komentáře insolvenčního zákona reaguje na množství novel, jež byly v oblasti insolvenčního práva v době od třetího vydání přijaty. Zejména pak reaguje na novelu provedenou zákonem č. 64/2017 Sb., která vstoupila v účinnost 1. 7. 2017. Komentář seznamuje ...

Cena: 2 599 KčKOUPIT

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Lichnovský, Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

Komentář je v pořadí třetím vydáním, kdy odstup od předešlého vydání činí téměř 5 let. Za tuto dobu došlo nejenom k několika zásadním novelizacím zákona, leč také ke vzniku mnoha rozhodnutí správních soudů. To je důvodem, proč komentář co do obsahu nabyl o cca jednu třetinu. Při ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání

Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání

JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. - C. H. Beck

Kniha je prvním komplexním zpracováním problematiky práva zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání v ČR. Zejména management podniků (skupin podniků) s působností na úrovni EU dostává touto publikací do ruky cennou pomoc, kterou bude potřebovat při výkladu a aplikaci ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.