Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


1

Postup

při zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, neziskových, rozpočtových, příspěvkových a podobných organizací a ústředních orgánů ke státnímu rozpočtu za rok 1999 a jejich finančním vypořádání a při zúčtování dotací poskytnutých okresním úřadům a obcím prostřednictvím rozpočtů ústředních orgánů v roce 1999 a jejich finančním vypořádání

Referent: Ing. Šiman (neinvestiční dotace podnikatelským subjektům), tel. 5704 3211
Ing. Palánová (reprodukce investičního majetku), tel. 5704 3199
Ing. Ondrůšek (rozp. a přísp. organizace, výzkum a vývoj), tel. 5704 2624
Ing. Bakeš (povodňové škody), tel. 5704 2260
Ing. Nádvorníková (neinvest. dotace okresním úřadům a obcím), tel. 5704 3118
Č. j.: 115/93 258/1999 ze dne 16. prosince 1999

Ministerstvo financí vydává pro zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, neziskových, rozpočtových, příspěvkových a podobných organizací a ústředních orgánů ke státnímu rozpočtu za rok 1999 a jejich finanční vypořádání a pro zúčtování dotací poskytnutých okresním úřadům a obcím prostřednictvím rozpočtů ústředních orgánů v roce 1999 a jejich finanční vypořádání tento "Postup".

I.
Zúčtování a finanční vypořádání výdajů určených na reprodukci investičního majetku

1. Předmětem zúčtování a finančního vypořádání jsou výdaje určené na reprodukci investičního majetku poskytované podle
- Zásad pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu určených na pořizování, technické zhodnocení, opravy a udržování investičního majetku vydaných Ministerstvem financí čj. 113/43850/1998, uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 12/1998,
a běžné výdaje na opravy a udržováni zahrnuté v programech na odstraňování povodňových škod, vedených v Informačním systému financování reprodukce investičního majetku Ministerstva financí (dále jen ISFRIM MF).

2. Příkazy k úhradě faktur za investiční práce a dodávky provedené v roce 1999 předloží investoři v termínech dohodnutých s bankou, nejpozději do 30. prosince 1999. Příkazy k úhradě u ČNB lze výjimečně předkládat ještě do 10. 1. 2000. Příkazy však musí být výrazně označeny "dodatky", a splatnost na nich musí být 31. 12. 1999. Příkazy předložené do 10. 1. 2000 budou uhrazeny do 12. 1. 2000. Příkazy k úhradě faktur z prostředků dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím účtů vedených Českou spořitelnou, a. s. s označením "dodatky" budou jednotlivé pobočky spořitelny přijímat počínaje 28. prosincem 1999 do 30. prosince 1999, výjimečně do 10.00 hod. dne 31. prosince 1999 po dohodě s bankou. Na všech příkazech bude uvedena splatnost 31. 12. 1999. Příkazy s označením "dodatky" provede ČS, a. s. nejpozději 4. ledna 2000. Z účtů Ministerstva dopravy a spojů a Ministerstva zemědělství vedených u KOB budou zůstatky prostředků státního rozpočtu poukázány do ČNB ve dvou termínech, a to z neinvestičních účtů do 29. 12. 1999 a z investičních účtů do 10. 1. 2000. V návaznosti na tyto termíny budou stanoveny i nejpozdější termíny pro předložení faktur KOB za investiční a neinvestiční práce a dodávky provedené v roce 1999.

3. Zúčtování výdajů určených na reprodukci investičního majetku v roce 1999 provedou investoři a ústřední orgány na výkazech RZ 1x/99, které jsou uvedeny spolu s pokyny k jejich vyplnění a předložení v příloze č. 1, a to investoři do 15. února 2000 a ústřední orgány do 25. února 2000. ČNB tyto výkazy nepotvrzuje.

4. Zúčtování a finanční vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím zřizovatele (zakladatele) resp. správce programu reprodukce investičního majetku (dále jen programu) se vztahuje i na finanční zúčtování dobropisů na platby za práce a dodávky. Údaje o čerpání výdajů určených na reprodukci investičního majetku musí souhlasit s výpisy z příslušných účtů banky (včetně dodatků), u které byl otevřen limit jejich čerpání a s údaji v účetnictví investora.

5. Za dodržování podmínek čerpání výdajů určených na reprodukci investičního majetku, stanovených správcem programu nebo Ministerstvem financí a za jejich zúčtováni zodpovídá jejich příjemce. Ústřední orgány (správci programů) zodpovídají za správné zúčtováni a vypořádání účasti státního rozpočtu na financování programů, které spravují.

6. Výdaje určené na reprodukci investičního majetku čerpané prostřednictvím České spořitelny, a. s. zúčtují a vypořádají resorty a Ministerstvo financí přímo s ústředím této banky.

7. Po termínu "dodatkového období" (tj. 10. 1. 2000) odvedou subjekty, jimž byly dotace nebo příspěvky poskytnuty (příspěvkové organizace, podnikatelské subjekty, neziskové a podobné organizace s výjimkou rozpočtových organizací), nespotřebované prostředky (nepoužité dotace, dobropisy a jiné vratky) na běžný účet cizích prostředků příslušného ústředního orgánu ve lhůtě jím stanovené. Ústřední orgán je souhrnně převede na účet Ministerstva financí "Vypořádací účet ČR za rok 1999" č. 772-14529001/0710 v termínu do 15. března 2000.

8. Na pozastávkový účet s předčíslím 4247 může investor převést pozastávky konečných faktur dokončených staveb pouze se souhlasem Ministerstva financí, který bude vydán na základě žádosti, předložené odboru 11 (oddělení 113) v termínu do 21. prosince 1999, obsahující:

a)   název stavby a její evidenční číslo v ISFRIM MF,
b) měsíc a rok dokončení stavby (stavba je dokončena v případě, že byly odevzdány a převzaty všechny dodávky podle prováděti dokumentace umožňující užívání stavby a bylo vydáno kolaudační rozhodnuti pro celou stavbu nebo pro všechny její samostatně odevzdané části nezbytné pro její užívání nebo bylo vydáno rozhodnutí o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu),
c) celkovou výši dotace, limit dotace v roce 1999 a výši převodu na pozastávkový účet.

II.
Zúčtování a finanční vypořádání neinvestičních dotací a půjček podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím

1. Předmětem zúčtování a finančního vypořádání podle tohoto bodu budou všechny neinvestiční dotace zahrnuté v rozpočtech příslušných ústředních orgánů jako neinvestiční dotace podnikatelským subjektům poskytované podle Zásad Ministerstva financí pro poskytování a čerpání dotací ze státního rozpočtu čj. 115/87 361/1998, uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 12/1998 a podle Pravidel pro poskytování účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje, schválených usnesením vlády ČR č. 27/1996.

2. Finanční zúčtování provede ústřední orgán podle přílohy č. 2 a předloží do 15. března 2000 Ministerstvu financí.

3. Rozsah a formu podkladů nutných k provedení zúčtování s jednotlivými podnikatelskými subjekty (příjemci dotací nebo návratných finančních výpomocí) si stanoví příslušný ústřední orgán (poskytovatel dotací nebo návratných finančních výpomocí).

4. K příloze č. 2 se připojí příloha č. 2A "Neinvestiční dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům - prostředky na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 1997 a v roce 1998" a výpočet nároku na jednotlivé druhy dotací a jejich čerpání do 31. prosince 1999.

5. Pokud vyplyne ze zúčtování (příloha č. 2) povinnost odvodu do státního rozpočtu, odvede ústřední orgán příslušnou částku do 15. března 2000 na účet Ministerstva financí "Vypořádací účet ČR za rok 1999" č. 772-14529001 /0710.

6. Pokud vyplyne ze zúčtování (příloha č. 2) nárok na doplatek podnikatelskému subjektu, budou doplatky dotací poukázány ústřednímu orgánu po schválení finančního vypořádání za rok 1999 Ministerstvem financí. To se netýká dotaci na odstraňování povodňových škod. Prostředky z dotace poskytnuté na tento účel v roce 1999 (vč. převodu nepoužitých prostředků z let 1997 a 1998) nespotřebované do 31. 12. 1999 odvede příjemce dotace na běžný účet cizích prostředků příslušného ústředního orgánu, který je v souhrnu odvede (vrátí) do státního rozpočtu v termínu a na účet uvedený v bodě 5. V případě potřeby předloží současně ústřední orgán Ministerstvu financí žádost o použití odvedených prostředků na stejný účel v roce 2000, které rozpočtovým opatřením zvýší rozpočet ústředního orgánu na dotace podnikatelským subjektům. Vypořádání prostředků na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 1997 a v roce 1998 poskytnutých v roce 2000 (vč. převodu nepoužitých prostředků z let 1997 až 1999) bude provedeno při finančním zúčtování a vypořádání za rok 2000.

7. Pro stanovení výše dotace ze státního rozpočtu na minimální povinný příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb státních podniků podle § 6 odst. 2 nařízení vlády ČSFR č. 577/1990 Sb., o finančním hospodaření státních podniků, státní podnik k žádosti o dotaci předloží:

(1)    Propočet základního přídělu podle § 3 bodu la) vyhlášky č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění.
(2) Výkaz zisků a ztrát (Výsledovka Úč POD 2-O1).
(3) Rozvahu Úč POD 1-O1.

Ve výkazu Výsledovka Úč POD 2-O1 zakladatel prověřuje:

a)   zda byla prokázána ztráta, resp. je-li použitelný zisk menší než propočtený nárok na dotaci FKSP,
b) stavy účtů ke konci vykazovaného období v souvislosti s § 25 zákona ČNR č.  586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění:

512 - cestovné (z toho nad limit)
513 - náklady na reprezentaci
528 - ostatní sociální náklady
543 - dary
545 - pokuty a penále.

Ve výkazu Rozvaha Úč POD 1-O1 zakladatel prověřuje:

c)   údaj na řádku 71 (fondy ze zisku k 31. 12.)
z toho
- FKSP
- ostatní fondy.

Výši dotace ze státního rozpočtu vypočte státní podnik jako rozdíl propočtu základního přídělu podle bodu 1. a částek uvedených pod b) a c) - kromě stavu FKSP.

8. Finanční zúčtování neinvestičních dotací a příspěvků poskytovaných jiným subjektům prostřednictvím jednotlivých kapitol předloží ústřední orgán v samostatné tabulce dle přílohy č. 3 a podrobnější údaje o použití prostředků poskytnutých na odstraňování povodňových škod v tabulce přílohy č. 3A. Prostředky do 31. 12. 1999 nespotřebované (vč. převedených z let 1997 a 1998 do roku 1999) odvedou subjekty, jimž byly dotace nebo příspěvky poskytnuty, na běžný účet cizích prostředků příslušného ústředního orgánu ve lhůtě jím stanovené. Ústřední orgán je souhrnně převede na účet Ministerstva financí "Vypořádací účet ČR za rok 1999" č. 772-14529001/0710 do 15. března 2000. Současně s odvodem zašle Ministerstvu financí avízo 0 odvodu prostředků s podrobným uvedením jednotlivých částek, ze kterých se celkový odvod skládá. V případě potřeby, na základě žádosti předložené prostřednictvím příslušného ústředního orgánu Ministerstvu financí, budou o odvedené částky prostředků na úhradu povodňových škod rozpočtovým opatřením zvýšeny dotace v roce 2000 pro stejné subjekty a se stejným účelovým určením. Vypořádání prostředků na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 1997 a v roce 1998 poskytnutých v roce 2000 (vč. převodu nepoužitých prostředků z let 1997 až 1999) bude provedeno při finančním zúčtování a vypořádání za rok 2000.

9. Součástí finančního zúčtování a finančního vypořádání ústředních orgánů se státním rozpočtem budou i podklady za neinvestiční dotace poskytované občanským sdružením dle Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky občanským sdružením, schválených usnesením vlády ČR č. 663/1992 o státním rozpočtu na rok 1993, ve znění usnesení vlády ČR č. 223/1993 a usnesení vlády ČR č. 131/1999.

10. Dotace, případně návratné finanční výpomoci, poskytnuté Ministerstvem financí přímo jednotlivým podnikatelským subjektům, budou zúčtovány a finančně vypořádány podle podmínek uvedených v příslušných rozhodnutích Ministerstva financí nebo ve smlouvách uzavřených mezi Ministerstvem financí a přijímajícím subjektem. Pokud není stanoveno jinak, finanční zúčtováni a finanční vypořádání se státním rozpočtem provedou subjekty, které čerpaly rozpočtové prostředky, nejpozději do 15. března 2000. Nespotřebované prostředky budou odvedeny na účet Ministerstva financí "Vypořádací účet ČR za rok 1999" č.772-14529001 /0710.

III.
Zúčtování a finanční vypořádání finančních vztahů příspěvkových organizací

1. Zásady a způsob finančního hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací zřízených ústředními orgány stanoví zvláštní předpisy1). Zúčtování a finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem se provádí ve shodných termínech a na stejných účtech jako zúčtování a finanční vypořádání vztahů podnikatelských subjektů.

2. V návaznosti na stanovený finanční vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací a v souladu s podmínkami danými pro hmotnou zainteresovanost potvrdí zřizovatel příspěvkové organizaci při schvalování účetní závěrky oprávněnost převodů přídělů do fondů hmotné zainteresovanosti ze zlepšeného hospodářského výsledku podle podmínek stanovených zvláštním předpisem2).

3. Zlepšený hospodářský výsledek, který není v souladu se stanoveným příspěvkem nebo odvodem, se odvede do státního rozpočtu. Při posuzování úspor mzdových nákladů je nutno vyloučit nevyčerpané prostředky poskytnuté na platy zaměstnanců a ostatní osobní náklady v rámci účelových prostředků na projekty výzkumu a vývoje, včetně prostředků poskytnutých z rozpočtu kapitoly Gramová agentura. Celkový příděl do fondu odměn nesmí překročit 20 % celkového mzdového nároku, stanoveného pro rok 1999.

4. Příspěvková organizace odvede na běžný účet cizích prostředků (depozitní účet) zřizovatele ve lhůtě jím stanovené:
- odvod z provozu (týká se kapitoly MZV, pokud nebyl v průběhu roku v návaznosti na § 18, odst. 3 vyhlášky MF ČR č. 205/1991 Sb. stanoven i jiným organizacím v působnosti jiné kapitoly),
- odvod z odpisů ZP,
- odvod z titulu změny hospodářsko-právní formy organizace
- odvod výnosů z prodeje a z pronájmu státního majetku3), pokud nebyl proveden na příjmový účet zřizovatele, který ho vykazuje na položce 2123, již v průběhu roku,
- odvod nepovoleného překročení upraveného limitu mzdových nákladů příspěvkových organizací, včetně odpovídajících částek pojistného a přídělu FKSP, podle rozhodnutí zřizovatele,
- úspory z nesplněných úkolů a úspory ze zrušených úkolů,
- nespotřebovaný zbytek účelových dotací a příspěvků poskytnutých ze státního rozpočtu, určených na plnění konkrétních úkolů, pokud nebyl vrácen v rámci zúčtování a finančního vypořádání, které mělo být provedeno po splnění mimořádného úkolu v průběhu roku.

5. Celkové použití prostředků, které byly příspěvkovým organizacím na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 1997 a v roce 1998 poskytnuty v roce 1999 (vč. nepoužitých prostředků z let 1997 a 1998 převedených do roku 1999) příspěvková organizace vyčíslí v příloze č. 4 a podrobněji v tabulce přílohy č. 4A. Prostředky použité v této souvislosti na běžné výdaje charakteru oprav a udržování (vč. jejich přípravy a zabezpečení) doloží výpisem z příslušného programu ISFRIM MF se jmenovitým seznamem akcí. Prostředky, které příspěvková organizace na stanovený účel do 31. 12. 1999 (vč. nepoužitých prostředků z let 1997 a 1998 převedených do roku 1999) nespotřebovala, odvede prostřednictvím běžného účtu cizích prostředků zřizovatele do státního rozpočtu. V případě potřeby jí bude, na základě žádosti předložené prostřednictvím příslušného ústředního orgánu Ministerstvu financí, rozpočtovým opatřením o odvedenou částku zvýšen příspěvek na provoz v roce 2000 se stejným účelovým určením. Vypořádání prostředků na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 1997 a v roce 1998 poskytnutých v roce 2000 (vč. převodu nepoužitých prostředků z let 1997 až 1999) bude provedeno při finančním zúčtován; a vypořádání za rok 2000.

6. Ústřední orgán předloží do 15. března 2000 Ministerstvu financí podklady pro zúčtování a finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací ke státnímu rozpočtu v členění podle jednotlivých příspěvkových organizací (případně souhrnu organizací stejného typu) a v úhrnu v rozsahu ukazatelů uvedených v tabulkách (příloha č. 4 a 4A) a s tím, že:
- sumář příloh č. 4 str. 2 předloží zvlášť za organizace, které dosáhly zlepšeného hospodářského výsledku a za organizace, které vykázaly zhoršený hospodářský výsledek.

7. Ústřední orgán poukáže souhrnně prostředky získané z odvodů (včetně vratek nevyčerpaných dotací a příspěvků od příspěvkových organizací jím řízených) na účet Ministerstva financí "Vypořádací účet ČR za rok 1999" č. 772-14529001 /0710 nejpozději do 15. března 2000. Současně s odvodem prostředků zašle Ministerstvu financí avízo s podrobným rozpisem jednotlivých částek, ze kterých se celkový odvod skládá.

IV.
Zúčtování a finanční vypořádání neinvestičních účelových prostředků na projekty výzkumu a vývoje

1. Účelové prostředky na výzkum a vývoj poskytované v rámci běžných výdajů pro příspěvkové organizace jako příspěvek na činnost organizace a pro ostatní subjekty prostřednictvím výdajových bankovních účtů s předčíslím 2049 (pro podnikatelské subjekty, neziskové spod. organizace) a 4802 (pro neinvestiční přímé transfery okresním úřadům a obcím) budou zúčtovány v přílohách č. 2, 3, 4, a 5.

2. Prostředky poskytnuté ústředními orgány z rozpočtu kapitoly v průběhu roku ostatním subjektům (mimo příspěvkové organizace) je třeba zúčtovat a finančně vypořádat se státním rozpočtem v návaznosti na skutečně vynaložené náklady na projekt u příslušného řešitele (spoluřešitele) úkolu. Zjištěné rozdíly mezi stavem uvedeným na výpisu z účtu s předčíslím 2049 a 4802 k 31. 12. 1999 a skutečně vynaloženými náklady odvede nositel (spolunositel) projektu na běžný účet cizích prostředků příslušného ústředního orgánu ve lhůtě jím stanovené, který je souhrnně převede na účet Ministerstva financí "Vypořádací účet ČR za rok 1999" č. 772-14529001 /0710 do 15. března 2000. Nevyčerpané účelové prostředky nejsou předmětem hmotné zainteresovanosti.

V.
Zúčtování a finanční vypořádání neinvestičních dotací nebo návratných finančních výpomocí poskytnutých okresním úřadům a obcím

V souladu s Pokynem Ministerstva financí čj. 124/10401/97 ze dne 25. února 1997, kterým se stanoví postup správců kapitol státního rozpočtu při uvolňování neinvestičních a investičních dotací nebo návratných finančních výpomocí okresním úřadům a obcím, provádí zúčtování a vypořádání finančních vztahů příslušné kapitoly s rozpočty okresních úřadů a obcí správce kapitoly, tj. příslušný ústřední orgán (dále jen "ústřední orgán"). Zúčtování a finanční vypořádání provádí okresní úřady a obce podle podmínek a v termínech stanovených příslušným ústředním orgánem. Není-li stanoveno jinak, provádí zúčtování a finanční vypořádání ve shodných termínech a na shodných účtech jako zúčtování a finanční vypořádání vztahů podnikatelských subjektů. Tzn., že okresní úřady provedou odvod vyplývající ze zúčtování dotací na běžný účet cizích prostředků ústředního orgánu, který jim dotaci poskytl, v termínu, který jim tento orgán stanoví. Ústřední orgán předloží zúčtování na samostatných tabulkách podle příloh č. 5, 5A a 5B a odvody převede na účet Ministerstva financí "Vypořádací účet ČR za rok 1999" č. 772-14529001/0710 nejpozději do 15. března 2000.

2. Odvod nebude prováděn pouze v případě prostředků poskytnutých na odstraňování povodňových škod. Prostředky, které byly okresním úřadům a obcím poskytnuty, ale nebyly vyčerpány nebo vráceny zpět správci kapitoly podle jeho rozhodnutí do 31. 12. 1999, zůstávají okresním úřadům a obcím k využití na stejný účel i v roce 2000. Ústřední orgány tyto prostředky budou evidovat s tím, že budou předmětem zúčtování a vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem za rok 2000. Rozsah a tituly převáděných prostředků se vyčíslí v příloze č. 5 ve sloupci 7 a v přílohách č. 5A a 5B ve sloupci 6. Tento postup může být uplatněn až po schválení příslušného zmocňovacího ustanovení obsaženého v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2000. Proto je nutné, aby do doby schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2000 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR okresní úřady postupovaly způsobem uvedeným v dopise ředitele odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí, zaslaného všem okresním úřadům 15. 12. 1999 (čj. 123/86 109/99).

VI.
Vyúčtování hmotné zainteresovanosti rozpočtových organizací, prostředků na odstraňování povodňových škod a prostředků na řešení důsledků kosovské krize

1. Ústřední orgány předloží nároky vyplývají z hmotné zainteresovanosti4) za vlastní úřad a jím zřízené rozpočtové organizace v členění podle jednotlivých rozpočtových organizací (případně souhrnu organizací stejného typu) a v úhrnu v rozsahu ukazatelů uvedených v příloze č. 6, po předchozím potvrzení jejich oprávněnosti, na Ministerstvo financí do 15. března 2000, a to pouze za úspory vybraných běžných výdajů rozpočtových organizací, tj. součtu výdajů rozpočtovaných v seskupení položek 51 rozpočtové skladby po odečtení výdajů v podseskupeních položek 511 a 512. Tyto úspory musí být podloženy absolutní úsporou celkových běžných výdajů rozpočtových organizací. Za úspory, které nejsou předmětem hmotné zainteresovanosti5), se považují i nedočerpané prostředky převedené z kapitoly Všeobecná pokladní správa, popř. z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu v průběhu daného rozpočtového roku na konkrétní účely (např. na výzkum a vývoj ).

2. Ústřední orgány předloží současně v termínu uvedeném v bodě 1. přehled o použití prostředků na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 1997 a v roce 1998 poskytnutých rozpočtovým organizacím v roce 1999 (vč. nepoužitých prostředků z let 1997 a 1998 převedených do roku 1999) v samostatné tabulce (příloha č. 6A) a současně doloží prostředky použité na běžné výdaje charakteru oprav a udržování (vč. jejich přípravy a zabezpečení) výpisem z příslušného programu ISFRIM MF se jmenovitým seznamem akcí.

3. Ústřední orgány předloží současně v termínu uvedeném v bodě 1. přehled o použití prostředků poskytnutých jim na řešení důsledků kosovské krize podle usnesení vlády č. 765/1999, a to v rozsahu tabulky uvedené v příloze č. 9. Případné nespotřebované částky nebo dobropisy odvedou příjemci těchto účelových prostředků (kromě rozpočtových organizací) na běžný účet cizích prostředků příslušného ústředního orgánu, který je souhrnně převede na účet Ministerstva financí "Vypořádací účet ČR za rok 1999" č. 772-14529001 /0710 nejpozději do 15. března 2000.

VII.
Předložení podkladů pro zúčtování a finanční vypořádání a závěrečná ustanovení

1. Ústřední orgány v návaznosti na tento "Postup" vydají pro organizace ve své působnosti interní pokyny, které budou obsahovat rozsah požadovaných podkladů a termíny pro jejich předložení vč. termínu pro provedení převodu všech příslušných odvodů na jejich běžný účet cizích prostředků (depozitní účet).

2. Ústřední orgány vypracují o plnění celkových vztahů ke státnímu rozpočtu vč. použití rozpočtových prostředků na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 1997 a v roce 1998 a použití prostředků na řešení důsledků kosovské krize za zúčtovací rok 1999 zprávu a podepsanou ministrem (vedoucím ústředního orgánu) ji ve 3 vyhotoveních předloží Ministerstvu financí do 15. března 2000. Ke zprávě připojí číselné podklady v rozsahu příloh č. 1 až 7 a 9 včetně komentáře. Součástí zprávy budou i požadované podklady za občanská sdružení.

3. Pro hospodaření s prostředky státních fondů platí příslušné zákony, statuty a pokyny těchto fondů. Finanční zúčtování se provede samostatně podle zvláštních pokynů vydaných správci těchto fondů. Správci fondů předloží do 10. února 2000 Ministerstvu financí roční účetní výkazy těchto fondů s příslušným komentářem ve dvojím vyhotovení. U Státního fondu životního prostředí budou podklady doloženy přehledy o použití prostředků fondu podle usnesení vlády č. 415/1997 a účtu na povodňové škody podle usnesení vlády č. 470/1997 a 685/1997, příp. dalších usnesení vlády. Z přehledu musí být zřejmé kdy, komu, na co a kolik bylo poskytnuto. Rovněž komentář bude rozšířen o tuto problematiku.

4. Zúčtování a vypořádání finančních vztahů ústředních orgánů se státním rozpočtem schvaluje ministr financí. Ze závažných důvodů nemusí ministr financí závěrečné zúčtování a finanční vypořádání schválit. V takovém případě však oznámí příslušnému ústřednímu orgánu, před vypracováním informace pro vládu, důvod nesouhlasu a ústřední orgán, pokud se s Ministerstvem financí nedohodne jinak, předloží návrh na závěrečné zúčtováni a finanční vypořádání finančních vztahů vládě České republiky. O výsledcích zúčtování a vypořádání finančních vztahů předloží ministr financí vládě České republiky informaci ve stejném termínu jako zprávu o plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2000.

5. O překopírování vzorů formulářů příloh č. 1 až 7 a 9 na disketu nebo jejich event. zaslání e-mailem je možné požádat zpracovatele "Postupu" telefonicky na čísle 5704 2624.

6. Ruší se "Postup při zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, občanských sdružení, církví, rozpočtových a příspěvkových organizací a ústředních orgánů ke státnímu rozpočtu za rok 1998 a jejich finančním vypořádání a při zúčtování dotací poskytnutých okresním úřadům a obcím prostřednictvím rozpočtů ústředních orgánů v roce 1998 a jejich finančním vypořádání" stanovený MF ČR čj. 115/90 898/1998 a uveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 12/1998.

7. Tento "Postup" bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 1/2000.

Přílohy č. 1 až 9

Přílohy nejsou v elektronické podobě

Náměstek ministra financí:
Ing. Eduard J a n o t a, v. r.


1)   Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), v platném znění.
Vyhláška MF ČR č. 20511991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu ČR a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, v platném znění.
2) § 21 odst. 3 Vyhlášky MF ČR č. 205/1991 Sb. v platném mění.
3) Výnosem ze státního majetku se rozumí
- v případě prodeje
- prodejní cena po odečtení nákladů s prodejem spojených,
- v případě pronájmu
- částka nájemného po odečtení poměrné části nákladů spojených s opravami, údržbou a provozem (do nákladů nelze zahrnout odpisy, pokud jsou již zohledněny v rámci příspěvku na činnost) nebo provedenou rekonstrukcí, pokud na tyto účely nebyla poskytnuta účelová dotace.
4) § 6 Vyhlášky MF č. 205/1991 Sb. v platném mění.
5) § 6 odst. 2 Vyhlášky MF ČR č. 205/1991 Sb. v platném znění.

E-shop

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha V. - zákon o zvláštních řízeních soudních Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých ...

Cena: 900 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2018

Účetní případy pro praxi 2018

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Šesté aktualizované vydání publikace Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe přináší souhrnný popis pravidel odměňování ve školství, a to z hledisek pracovněprávních, odborně ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.