Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě

Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě

V každodenní činnosti stojí jednotliví aktéři veřejné správy před problémem provádění změn. Změna je základním předpokladem a formou k dosažení stanovených cílů. K účinnému dosažení změny je potřebné splnit řadu předpokladů a podmínek. Ke klíčovým patří především znalosti o tom, jak danou změnu provádět a zároveň disponovat manažerskou schopností, jak zamýšlenou změnu účinně řídit. Kniha se koncentruje na obě zmíněné oblasti. Podává řadu teoretických zobecnění, návrhů, metod a postupů, jak ve veřejné správě postupovat s cílem efektivního dosažení zamýšlených změn. Mnohé uvedené postupy byly autory publikace prověřovány při jejich praktickém působení ve státní správě, například v roli náměstka ministra pro místní rozvoj (M. Půček), či v pracovní pozici obou autorů publikace na postu koncepčních, analytických, projekčních a řídících pracovníků na úrovni ústřední státní správy. V publikaci jsou zobecněny i pracovní zkušenosti z praktického působení na úrovni řízení samosprávy, jakož i bohaté poznatky z expertní činnosti. Praktické zkušenosti z řízení změn ve veřejné správě ČR jsou konfrontovány se soudobou teorií a porovnávány se zkušenostmi jiných zemí. Výsledkem tohoto úsilí je publikace, která odpovídá řídícím pracovníkům veřejné správy na řadu otázek, jak účinně a efektivně řídit změny ve veřejné správě. Navrhuje pro podmínky ČR model řízení změn vycházející z principů Smart Administration. Nastoluje problémové otázky související s řízením změn ve smyslu Smart Administration a hledá odpovědi, jak zamýšlené změny prakticky účinně realizovat.
autor: Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc., Ing. Milan Půček, MBA, PhD. vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 9. 2011, 248 stran
ISBN: 978-80-7357-667-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

 

1. Podstata problému a východiska jeho řešení - str. 13

1.1 Vymezení pojmu "efektivní řízení ve veřejné správě" - str. 13

1.2 Vymezení pojmů "řízená změna" a "řízení změn ve veřejné správě" - str. 17

2. Smart Administration jako rámec pro řízení změn ve veřejné správě - str. 21

2.1 Modernizace veřejné správy a problém Smart Administration - str. 21

2.2 Zahraniční přístupy k modernizaci veřejné správy - str. 30

2.3 Přístup ČR ke Smart Administration - str. 39

2.4 Smart Administration a model "Dělat správné věci správně" - str. 43

2.5 Smart Administration z pohledu hospodárného, efektivního a účelného fungování veřejné správy (aplikace na podmínky České republiky) - str. 46

2.6 Přehled vybraných přístupů a metod Smart Administration - str. 53

3. Popis vybraných přístupů a modelů řízení změn a jejich hodnocení - str. 56

3.1 Přehled přístupů, modelů a inspirací uplatnitelných pro řízení změn - str. 56

3.2 Řízení a inovace podle Druckera - str. 64

3.3 Řízení změn podle Kottera - str. 67

3.4 Přístup ke změnám podle Coveye - str. 70

3.5 Přístup podle Goldratta - str. 73

3.6 Přístup podle "zeštíhlujícího myšlení" a "přírodního kapitalismu" - str. 77

3.7 Přístup změny strategie podle modelu Balanced Scorecard (BSC) - str. 81

3.8 Řízení změn a strategie "modrého oceánu" - str. 84

3.9 Přístup ke změnám v metodách kvality - str. 86

3.10 Změny a projektové řízení - str. 90

3.11 Chápání změn v procesním přístupu a reengineeringu - str. 92

3.12 Změny a řízení znalostí - str. 97

3.13 Změny a kompetenční management - str. 100

3.14 Klasické modely (Lewinův, Beerův, Shawův model) - str. 102

3.15 Využití přístupů pro sestavení modelu ve smyslu Smart Administration - str. 104

4. Řízení změn ve smyslu Smart Administration - str. 105

4.1 Přístupy k řízení změn ve veřejném sektoru (veřejné správě) a volba změnových strategií - str. 105

4.2 Šestikrokový model řízení a zavádění změn - str. 114

4.3 Klasifikace změn ve veřejném sektoru - str. 122

4.4 Řízení změn - nástroj řešení problémů - str. 124

4.5 Zavedení změn iniciovaných z vně organizace - str. 127

5. První fáze řízení změny - sdílení ideje změny a správná komunikace - str. 129

5.1 Stručný popis fáze - str. 129

5.2 Důležité aspekty správné komunikace při řízení změn - str. 130

6. Metody pro analýzu a vymezení problémů - nástroj pro řízení změn - str. 135

6.1 Přehled analytických metod - str. 135

6.2 Analýza klíčových otázek změny - str. 137

6.3 Analýza aktérů - str. 138

6.4 Analýza rámcových omezení řešení problému - str. 144

6.5 Analýza událostí - str. 145

6.6 Brainstorming - str. 147

6.7 Brainwriting - str. 149

6.8 Diagram "proč - proč" - str. 151

6.9 Ishikawův diagram - str. 153

6.10 Dimenzionální analýza - str. 155

6.11 Hierarchická analýza - str. 155

6.12 Řízení změn na bázi vysvětlení problému a jeho zobrazení v diagramu kauzální analýzy - str. 159

6.13 Klasifikační analýza - str. 161

6.14 Myšlenkové mapy - str. 164

6.15 Strom problémů - str. 164

6.16 SWOT analýza projektu, změny (silných a slabých stránek, příležitostí a rizik) - str. 169

7. Třetí fáze řízení změny - tvorba variant a přijetí rozhodnutí o změně - str. 170

7.1 Třetí fáze řízení změny - str. 170

7.2 Tvorba variant a přijetí rozhodnutí o změně - str. 171

8. Čtvrtá fáze řízení změny - plánování změny - str. 176

8.1 Realistická vize - výchozí bod pro plánování změny a sestavení změnového plánu - str. 176

8.2 Příprava změnového plánu. Funkce změnového plánu - str. 178

8.3 Časové fáze změny (plánování změn v čase) - str. 179

9. Pátá fáze řízení změny - provedení změny a vyhodnocení - str. 182

9.1 Provedení změny a její průběžné monitorování - str. 182

9.2 Závěrečné vyhodnocení změny - ujištění se, že změna byla zavedena - str. 186

10. Šestá fáze řízení změny - trvalé zavedení změny - str. 189

10.1 trvalé zavedení změny a její průběžné monitorování - str. 189

10.2 Architektura přímé zpětné vazby pro monitorování stability dosažené změny - str. 193

10.3 Systém monitorování trvalých změn na bázi dopředné zpětné vazby - str. 194

10.4 poučení pro další změny - str. 197

11. Jak zvládnout organizační a personální změny - str. 199

11.1 Organizační změny - str. 199

11.2  Změny v personálních procesech - str. 200

11.3 Stanovování kvalifikačních předpokladů pro účinné řízení změn - str. 202

12. Řízení změn a finanční řízení - str. 208

12.1 Odstranění plýtvání a zdravé finanční řízení - str. 208

12.2 Hospodárná, efektivní a účelná alokace finančních zdrojů - prostor pro změny - str. 210

12.3 Programová a cílově orientovaná alokace zdrojů jako nástroj řízení inovačních změn ve veřejném sektoru - str. 214

13. Indikátory vládnutí - impulz pro změny - str. 225

13.1 Disponibilita k řízení změn ve veřejném sektoru z pohledu indikátorů vládnutí - str. 225

13.2 Neefektivnost českého vládnutí - str. 225

13.3 Indikátor kvality regulace - str. 226

13.4 Indikátor politické stability a absence násilí - str. 227

13.5 Malý podíl občanů na rozhodování v ČR - str. 229

13.6 Indikátor vlády zákona - podprůměrná pozice ČR - str. 230

13.7 Korupce v ČR - str. 231

13.8 Celkové srovnání - str. 232

 

Další nabídka k tématu

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Dagmar Fitříková, Lydie Musilová - Nakladatelství PARIS

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Ing. Ivan Tomší - Anag, spol. s r. o.

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Zákon o obcích, 3. vydání

Zákon o obcích, 3. vydání

Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy zastupitelstev, nebo úředníky obecních úřadů. Kniha bude užitečná i pro širší veřejnost, která ...

Cena: 640 KčKOUPIT

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Základem knihy je rozbor jednotlivých institutů Ústavy, obecního zřízení, krajského zřízení, zákona o hlavním městě Praze a dalších zákonů týkajících se činnosti územní samosprávy, včetně odkazu na historický ...

Cena: 597 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Dušan Henrych a kolektiv - C. H. Beck

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bc. Zdeněk Šenk - Anag, spol. s r. o.

Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu organizací státní správy a samosprávy. Praktický rádce v BOZP pro praxi samosprávy Odborný ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Petr Havlan, Jan Janeček a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a současně z řad odborníků působících v samosprávných ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Právnické osoby obcí a krajů

Právnické osoby obcí a krajů

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Jak z názvu publikace vyplývá, zaměřuje se na otázky spojené s výkonem samostatné působnosti, resp. samosprávy, obcí a krajů. Téma v sobě zahrnuje dva klíčové pojmy. Jedním z nich je pojem „územní samosprávný celek", druhým pak pojem „právnická osoba". Vztah územních samosprávných ...

Cena: 507 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.