Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě

Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě

V každodenní činnosti stojí jednotliví aktéři veřejné správy před problémem provádění změn. Změna je základním předpokladem a formou k dosažení stanovených cílů. K účinnému dosažení změny je potřebné splnit řadu předpokladů a podmínek. Ke klíčovým patří především znalosti o tom, jak danou změnu provádět a zároveň disponovat manažerskou schopností, jak zamýšlenou změnu účinně řídit. Kniha se koncentruje na obě zmíněné oblasti. Podává řadu teoretických zobecnění, návrhů, metod a postupů, jak ve veřejné správě postupovat s cílem efektivního dosažení zamýšlených změn. Mnohé uvedené postupy byly autory publikace prověřovány při jejich praktickém působení ve státní správě, například v roli náměstka ministra pro místní rozvoj (M. Půček), či v pracovní pozici obou autorů publikace na postu koncepčních, analytických, projekčních a řídících pracovníků na úrovni ústřední státní správy. V publikaci jsou zobecněny i pracovní zkušenosti z praktického působení na úrovni řízení samosprávy, jakož i bohaté poznatky z expertní činnosti. Praktické zkušenosti z řízení změn ve veřejné správě ČR jsou konfrontovány se soudobou teorií a porovnávány se zkušenostmi jiných zemí. Výsledkem tohoto úsilí je publikace, která odpovídá řídícím pracovníkům veřejné správy na řadu otázek, jak účinně a efektivně řídit změny ve veřejné správě. Navrhuje pro podmínky ČR model řízení změn vycházející z principů Smart Administration. Nastoluje problémové otázky související s řízením změn ve smyslu Smart Administration a hledá odpovědi, jak zamýšlené změny prakticky účinně realizovat.
autor: Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc., Ing. Milan Půček, MBA, PhD. vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 9. 2011, 248 stran
ISBN: 978-80-7357-667-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

 

1. Podstata problému a východiska jeho řešení - str. 13

1.1 Vymezení pojmu "efektivní řízení ve veřejné správě" - str. 13

1.2 Vymezení pojmů "řízená změna" a "řízení změn ve veřejné správě" - str. 17

2. Smart Administration jako rámec pro řízení změn ve veřejné správě - str. 21

2.1 Modernizace veřejné správy a problém Smart Administration - str. 21

2.2 Zahraniční přístupy k modernizaci veřejné správy - str. 30

2.3 Přístup ČR ke Smart Administration - str. 39

2.4 Smart Administration a model "Dělat správné věci správně" - str. 43

2.5 Smart Administration z pohledu hospodárného, efektivního a účelného fungování veřejné správy (aplikace na podmínky České republiky) - str. 46

2.6 Přehled vybraných přístupů a metod Smart Administration - str. 53

3. Popis vybraných přístupů a modelů řízení změn a jejich hodnocení - str. 56

3.1 Přehled přístupů, modelů a inspirací uplatnitelných pro řízení změn - str. 56

3.2 Řízení a inovace podle Druckera - str. 64

3.3 Řízení změn podle Kottera - str. 67

3.4 Přístup ke změnám podle Coveye - str. 70

3.5 Přístup podle Goldratta - str. 73

3.6 Přístup podle "zeštíhlujícího myšlení" a "přírodního kapitalismu" - str. 77

3.7 Přístup změny strategie podle modelu Balanced Scorecard (BSC) - str. 81

3.8 Řízení změn a strategie "modrého oceánu" - str. 84

3.9 Přístup ke změnám v metodách kvality - str. 86

3.10 Změny a projektové řízení - str. 90

3.11 Chápání změn v procesním přístupu a reengineeringu - str. 92

3.12 Změny a řízení znalostí - str. 97

3.13 Změny a kompetenční management - str. 100

3.14 Klasické modely (Lewinův, Beerův, Shawův model) - str. 102

3.15 Využití přístupů pro sestavení modelu ve smyslu Smart Administration - str. 104

4. Řízení změn ve smyslu Smart Administration - str. 105

4.1 Přístupy k řízení změn ve veřejném sektoru (veřejné správě) a volba změnových strategií - str. 105

4.2 Šestikrokový model řízení a zavádění změn - str. 114

4.3 Klasifikace změn ve veřejném sektoru - str. 122

4.4 Řízení změn - nástroj řešení problémů - str. 124

4.5 Zavedení změn iniciovaných z vně organizace - str. 127

5. První fáze řízení změny - sdílení ideje změny a správná komunikace - str. 129

5.1 Stručný popis fáze - str. 129

5.2 Důležité aspekty správné komunikace při řízení změn - str. 130

6. Metody pro analýzu a vymezení problémů - nástroj pro řízení změn - str. 135

6.1 Přehled analytických metod - str. 135

6.2 Analýza klíčových otázek změny - str. 137

6.3 Analýza aktérů - str. 138

6.4 Analýza rámcových omezení řešení problému - str. 144

6.5 Analýza událostí - str. 145

6.6 Brainstorming - str. 147

6.7 Brainwriting - str. 149

6.8 Diagram "proč - proč" - str. 151

6.9 Ishikawův diagram - str. 153

6.10 Dimenzionální analýza - str. 155

6.11 Hierarchická analýza - str. 155

6.12 Řízení změn na bázi vysvětlení problému a jeho zobrazení v diagramu kauzální analýzy - str. 159

6.13 Klasifikační analýza - str. 161

6.14 Myšlenkové mapy - str. 164

6.15 Strom problémů - str. 164

6.16 SWOT analýza projektu, změny (silných a slabých stránek, příležitostí a rizik) - str. 169

7. Třetí fáze řízení změny - tvorba variant a přijetí rozhodnutí o změně - str. 170

7.1 Třetí fáze řízení změny - str. 170

7.2 Tvorba variant a přijetí rozhodnutí o změně - str. 171

8. Čtvrtá fáze řízení změny - plánování změny - str. 176

8.1 Realistická vize - výchozí bod pro plánování změny a sestavení změnového plánu - str. 176

8.2 Příprava změnového plánu. Funkce změnového plánu - str. 178

8.3 Časové fáze změny (plánování změn v čase) - str. 179

9. Pátá fáze řízení změny - provedení změny a vyhodnocení - str. 182

9.1 Provedení změny a její průběžné monitorování - str. 182

9.2 Závěrečné vyhodnocení změny - ujištění se, že změna byla zavedena - str. 186

10. Šestá fáze řízení změny - trvalé zavedení změny - str. 189

10.1 trvalé zavedení změny a její průběžné monitorování - str. 189

10.2 Architektura přímé zpětné vazby pro monitorování stability dosažené změny - str. 193

10.3 Systém monitorování trvalých změn na bázi dopředné zpětné vazby - str. 194

10.4 poučení pro další změny - str. 197

11. Jak zvládnout organizační a personální změny - str. 199

11.1 Organizační změny - str. 199

11.2  Změny v personálních procesech - str. 200

11.3 Stanovování kvalifikačních předpokladů pro účinné řízení změn - str. 202

12. Řízení změn a finanční řízení - str. 208

12.1 Odstranění plýtvání a zdravé finanční řízení - str. 208

12.2 Hospodárná, efektivní a účelná alokace finančních zdrojů - prostor pro změny - str. 210

12.3 Programová a cílově orientovaná alokace zdrojů jako nástroj řízení inovačních změn ve veřejném sektoru - str. 214

13. Indikátory vládnutí - impulz pro změny - str. 225

13.1 Disponibilita k řízení změn ve veřejném sektoru z pohledu indikátorů vládnutí - str. 225

13.2 Neefektivnost českého vládnutí - str. 225

13.3 Indikátor kvality regulace - str. 226

13.4 Indikátor politické stability a absence násilí - str. 227

13.5 Malý podíl občanů na rozhodování v ČR - str. 229

13.6 Indikátor vlády zákona - podprůměrná pozice ČR - str. 230

13.7 Korupce v ČR - str. 231

13.8 Celkové srovnání - str. 232

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1281 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1281 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo zejména ke změnám ve ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Dagmar Fitříková, Lydie Musilová - Nakladatelství PARIS

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Ing. Ivan Tomší - Anag, spol. s r. o.

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také ...

Cena: 519 KčKOUPIT

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Základem knihy je rozbor jednotlivých institutů Ústavy, obecního zřízení, krajského zřízení, zákona o hlavním městě Praze a dalších zákonů týkajících se činnosti územní samosprávy, včetně odkazu na historický ...

Cena: 597 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Dušan Henrych a kolektiv - C. H. Beck

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bc. Zdeněk Šenk - Anag, spol. s r. o.

Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu organizací státní správy a samosprávy. Praktický rádce v BOZP pro praxi samosprávy Odborný ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Petr Havlan, Jan Janeček a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a současně z řad odborníků působících v samosprávných ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Právnické osoby obcí a krajů

Právnické osoby obcí a krajů

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Jak z názvu publikace vyplývá, zaměřuje se na otázky spojené s výkonem samostatné působnosti, resp. samosprávy, obcí a krajů. Téma v sobě zahrnuje dva klíčové pojmy. Jedním z nich je pojem „územní samosprávný celek", druhým pak pojem „právnická osoba". Vztah územních samosprávných ...

Cena: 507 KčKOUPIT

Zpracování osobních údajů obcemi

Zpracování osobních údajů obcemi

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a také v případě instalace kamerových systémů atd. Je skutečností, že ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.