Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Doručování ve správním řízení se zaměřením na elektronické formy komunikace

Doručování ve správním řízení se zaměřením na elektronické formy komunikace

Správné, řádné a včasné doručení je bezesporu jedním ze stěžejních atributů správního procesu, který má zásadní dopad nejen na plynulost a rychlost řízení, ale i na jeho zákonnost včetně ochrany ústavou zaručených práv účastníků.

Volba správné formy doručování není přitom zdaleka tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát, stejně jako posouzení okamžiku, kdy účinky doručení nastaly, řádné uplatnění doručovací fikce a řada dalších. Nezpochybnitelným trendem je současně přechod na digitální formu komunikace a k výše uvedenému je nutno přiřadit i otázky elektronické identifikace subjektů, věrohodnost digitálních písemností, postavení datových schránek, elektronické pošty atd.

Na řadu takových problémů a otázek reaguje tato kniha, ve které je obsažena i aktuální unijní úprava v rámci EU, stejně jako zajímavé srovnání se sousedním Německem. O zevrubně pojaté tématice svědčí bohatost zdrojů včetně rozsáhlé judikatury a stanovisek soudů různého stupně. Nechybí ani ilustrativní přílohy a případové studie pro vyšší praktickou užitnost každému, kdo se v praxi setkává s nutností správně a řádně doručovat.

MVDr. Milan Vodička, daňový poradce"Publikace má dvě základní části, v první se věnuji teoretickým východiskům a obecným pojmům, ve druhé pak konkrétním formám a způsobům doručování, které doznaly v posledních deseti letech řadu zásadních a revolučních změn, souvisejících s digitalizací a přechodem k novému médiu pro záznam a uchování informací.

Vzhledem k těmto zásadním dopadům se v této publikaci zaměřuji na problematiku doručování v širším kontextu, včetně srovnání úpravy tohoto institutu a s ním souvisejících zásad napříč právními odvětvími. Dále se zabývám i unijní právní úpravou, která má určující vliv pro elektronickou formu doručování, a zahraniční právní úpravou, která má určité prvky obdobné české právní úpravě."

JUDr. Tereza Drábková, autorka

autor: Tereza Drábková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 10. 2017, 214 stran

Cena: 275 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek  - str. IX
Úvod  - str. XI
1 Vymezení klíčových pojmů, institutů a problémů
1.1 Pojem doručování, jeho účel a smysl  - str. 
1 1.2 Formy a způsoby doručování   - str. 2
1.3 Používané pojmy  - str. 5 
1.3.1 Fikce doručení  - str. 5 
1.3.2 Určení neplatnosti doručení nebo okamžiku,  kdy byla písemnost doručena   - str. 11 
1.3.3 Okamžik doručení  - str. 21 
1.3.4 Atribut doručení  - str. 21
2 Ústavní východiska
2.1 Právo na spravedlivý proces  - str. 23
2.2 Svoboda vlastnictví  - str. 24
3 Formy doručování
3.1 Elektronická forma  - str. 27 
3.1.1 Adresné (individuální) doručování  - str. 27  
3.1.1.1 Doručování do datové schránky  - str. 28  
3.1.1.2 Doručování na e-mailovou adresu  - str. 57  
3.1.1.3 Vybrané praktické problémy týkající se formy doručování a podání  - str. 65 
3.1.2 Neadresné doručování  - str. 70 
3.1.3 Adresné (individuální) doručování   - str. 71  
3.1.3.1 Pořadí doručování podle adresáta  - str. 80  
3.1.3.2 Oprávnění příjemci písemnosti při doručování právnické osobě  - str. 96 
3.1.4 Neadresné doručování  - str. 97
4 Vady doručení
4.1 Vady při doručování do datové schránky  - str. 105 
4.1.1 Záměna datových schránek  - str. 105 
4.1.2 Záměna subjektů  - str. 106 
4.1.3 Nedodržení pořadí doručování v107 
4.1.4 Nereflektování postavení subjektu v řízení   - str. 107
4.2 Vady při listinné formě doručování  - str. 108 
4.2.1 Záměna formy  - str. 108  4.2.
2 Další vady v108 
4.2.3 Účinky vad na doručení  - str. 108
5 Prolínání listinné a elektronické formy
5.1 K institutu hybridní pošty v111
5.2 Princip hybridní pošty  - str. 112
5.3 Hybridní pošta na soudech a na exekutorských úřadech  - str. 113
5.4 Okamžik podání poštovní zásilky při využití služby Dopis Online  - str. 119
6 Případové studie
6.1 Veřejné subjektivní právo na zřízení datové schránky  - str. 125
6.2 Bezúčelnost požadavku na další autorizaci při doručování prostřednictvím datové schránky  - str. 127
6.3 Fikce podpisu při podání z datové schránky jako obecný princip ..129
6.4 Vada doručení při záměně datových schránek  - str. 131
6.5 Vztah elektronického podpisu a fikce podpisu při jednání prostřednictvím ISDS  - str. 133
7 Aktuální unijní a česká právní úprava
7.1 eIDAS  - str. 138
7.2 Zákon o službách  - str. 147 
7.2.1 Doručování prostřednictvím e-mailu  - str. 150 
7.2.2 Doručování prostřednictvím ISDS  - str. 160
8 Datové  schránky v Německu
8.1 Právní úprava   - str. 163
8.2 Komparace s doručováním ISDS  - str. 165
9 Závěr  - str. 169
Seznam použitých právních předpisů   - str. 171
Použitá literatura  - str. 173
Použitá judikatura (výběr)   - str. 175
Použitá rozhodnutí a stanoviska správních orgánů  - str. 178
Seznam příloh  - str. 182

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Ing. Miloslav Kopřiva, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ...

Cena: 681 KčKOUPIT

ÚZ č. 1224 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1224 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu daňového řádu k 1. 7. 2017, se podstatně změnil zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a zákon o omezení plateb v hotovosti. V publikaci dále najdete ...

Cena: 119 KčKOUPIT

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 26 právních předpisů v aktuálním znění. Velké změny nastaly od 30. 9. 2017 v občanském soudním řádu a v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Změnily se rovněž zákony: o veřejných ...

Cena: 197 KčKOUPIT

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Jiří Duba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Prakticky pojatá publikace se zaměřuje na problematiku předběžného opatření v právu nekalé soutěže (se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích nároků). Věnuje se jak právu procesnímu, tak právu hmotnému. Procesní část obsahuje podrobný rozbor institutů civilního ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Meritum - Daňový řád 2017-2018

Meritum - Daňový řád 2017-2018

JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková - Wolters Kluwer, a. s.

Meritum Daňový řád 2017–2018 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky správy daní a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří částí: - principy správy daní, - ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Náklady řízení

Náklady řízení

Svoboda, Hromada, Levý, Vláčil, Tlášková, Pirk - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice nákladů civilního soudního řízení. Je určena advokátům, soudcům a všem, kteří hledají odpovědi při řešení praktických problémů v této oblasti. Kromě vymezení obecných pojmů čtenář v publikaci najde pasáže věnované rozvržení ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2017

Exekuce srážkami ze mzdy 2017

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

5. aktualizované vydání Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy, protože se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při své každodenní činnosti, kde se vyskytuje jakýkoli zahraniční prvek. Pokud ...

Cena: 420 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.