Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Doručování ve správním řízení se zaměřením na elektronické formy komunikace

Doručování ve správním řízení se zaměřením na elektronické formy komunikace

Správné, řádné a včasné doručení je bezesporu jedním ze stěžejních atributů správního procesu, který má zásadní dopad nejen na plynulost a rychlost řízení, ale i na jeho zákonnost včetně ochrany ústavou zaručených práv účastníků.

Volba správné formy doručování není přitom zdaleka tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát, stejně jako posouzení okamžiku, kdy účinky doručení nastaly, řádné uplatnění doručovací fikce a řada dalších. Nezpochybnitelným trendem je současně přechod na digitální formu komunikace a k výše uvedenému je nutno přiřadit i otázky elektronické identifikace subjektů, věrohodnost digitálních písemností, postavení datových schránek, elektronické pošty atd.

Na řadu takových problémů a otázek reaguje tato kniha, ve které je obsažena i aktuální unijní úprava v rámci EU, stejně jako zajímavé srovnání se sousedním Německem. O zevrubně pojaté tématice svědčí bohatost zdrojů včetně rozsáhlé judikatury a stanovisek soudů různého stupně. Nechybí ani ilustrativní přílohy a případové studie pro vyšší praktickou užitnost každému, kdo se v praxi setkává s nutností správně a řádně doručovat.

MVDr. Milan Vodička, daňový poradce"Publikace má dvě základní části, v první se věnuji teoretickým východiskům a obecným pojmům, ve druhé pak konkrétním formám a způsobům doručování, které doznaly v posledních deseti letech řadu zásadních a revolučních změn, souvisejících s digitalizací a přechodem k novému médiu pro záznam a uchování informací.

Vzhledem k těmto zásadním dopadům se v této publikaci zaměřuji na problematiku doručování v širším kontextu, včetně srovnání úpravy tohoto institutu a s ním souvisejících zásad napříč právními odvětvími. Dále se zabývám i unijní právní úpravou, která má určující vliv pro elektronickou formu doručování, a zahraniční právní úpravou, která má určité prvky obdobné české právní úpravě."

JUDr. Tereza Drábková, autorka

autor: Tereza Drábková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 10. 2017, 214 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek  - str. IX
Úvod  - str. XI
1 Vymezení klíčových pojmů, institutů a problémů
1.1 Pojem doručování, jeho účel a smysl  - str. 
1 1.2 Formy a způsoby doručování   - str. 2
1.3 Používané pojmy  - str. 5 
1.3.1 Fikce doručení  - str. 5 
1.3.2 Určení neplatnosti doručení nebo okamžiku,  kdy byla písemnost doručena   - str. 11 
1.3.3 Okamžik doručení  - str. 21 
1.3.4 Atribut doručení  - str. 21
2 Ústavní východiska
2.1 Právo na spravedlivý proces  - str. 23
2.2 Svoboda vlastnictví  - str. 24
3 Formy doručování
3.1 Elektronická forma  - str. 27 
3.1.1 Adresné (individuální) doručování  - str. 27  
3.1.1.1 Doručování do datové schránky  - str. 28  
3.1.1.2 Doručování na e-mailovou adresu  - str. 57  
3.1.1.3 Vybrané praktické problémy týkající se formy doručování a podání  - str. 65 
3.1.2 Neadresné doručování  - str. 70 
3.1.3 Adresné (individuální) doručování   - str. 71  
3.1.3.1 Pořadí doručování podle adresáta  - str. 80  
3.1.3.2 Oprávnění příjemci písemnosti při doručování právnické osobě  - str. 96 
3.1.4 Neadresné doručování  - str. 97
4 Vady doručení
4.1 Vady při doručování do datové schránky  - str. 105 
4.1.1 Záměna datových schránek  - str. 105 
4.1.2 Záměna subjektů  - str. 106 
4.1.3 Nedodržení pořadí doručování v107 
4.1.4 Nereflektování postavení subjektu v řízení   - str. 107
4.2 Vady při listinné formě doručování  - str. 108 
4.2.1 Záměna formy  - str. 108  4.2.
2 Další vady v108 
4.2.3 Účinky vad na doručení  - str. 108
5 Prolínání listinné a elektronické formy
5.1 K institutu hybridní pošty v111
5.2 Princip hybridní pošty  - str. 112
5.3 Hybridní pošta na soudech a na exekutorských úřadech  - str. 113
5.4 Okamžik podání poštovní zásilky při využití služby Dopis Online  - str. 119
6 Případové studie
6.1 Veřejné subjektivní právo na zřízení datové schránky  - str. 125
6.2 Bezúčelnost požadavku na další autorizaci při doručování prostřednictvím datové schránky  - str. 127
6.3 Fikce podpisu při podání z datové schránky jako obecný princip ..129
6.4 Vada doručení při záměně datových schránek  - str. 131
6.5 Vztah elektronického podpisu a fikce podpisu při jednání prostřednictvím ISDS  - str. 133
7 Aktuální unijní a česká právní úprava
7.1 eIDAS  - str. 138
7.2 Zákon o službách  - str. 147 
7.2.1 Doručování prostřednictvím e-mailu  - str. 150 
7.2.2 Doručování prostřednictvím ISDS  - str. 160
8 Datové  schránky v Německu
8.1 Právní úprava   - str. 163
8.2 Komparace s doručováním ISDS  - str. 165
9 Závěr  - str. 169
Seznam použitých právních předpisů   - str. 171
Použitá literatura  - str. 173
Použitá judikatura (výběr)   - str. 175
Použitá rozhodnutí a stanoviska správních orgánů  - str. 178
Seznam příloh  - str. 182

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Ing. Miloslav Kopřiva, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ...

Cena: 681 KčKOUPIT

ÚZ č. 1280 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1280 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje významně novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který mj. zavádí evropský vyšetřovací příkaz (38 nových paragrafů). V samostatné kapitole jsou ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Důkazní břemeno v civilním soudním řízení

Důkazní břemeno v civilním soudním řízení

Petr Lavický - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu důkaznímu břemenu, a rovněž úzce souvisejícímu břemenu tvrzení. Zabývá se tím, jak vlastně má ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1268 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1268 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizované znění daňového řádu a zákona o daňovém poradenství z června 2018, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Robert Waltr - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled je výběrem významné judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků z oblasti občanskoprávního řízení vycházející především z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu. Většina této judikatury byla ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Daňový řád - změny do 1. 6. 2018

Daňový řád - změny do 1. 6. 2018

JUDr. Jaroslav Kobík, JUDr. Alena Kohoutková - Anag, spol. s r. o.

Jádrem správy daní je procesní zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Komentář k tomuto zákonu vydali již ve dvou vydáních autoři, kteří připravili i tento přehled podstatných změn daňového řádu, který byl za sedm let své účinnosti devětkrát novelizován. Úplné aktuální znění daňového ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Zneužití práva jako hranice daňového plánování

Zneužití práva jako hranice daňového plánování

Petra Kamínková - BOVA POLYGON

Ministerstvo financí navrhuje zakotvit zákaz zneužití práva do daňového řádu. Reaguje tak na evropskou směrnici, která po členských státech EU požaduje zavedení „obecného pravidla proti zneužívání“, označovaného anglickou zkratkou GAAR, nejpozději do konce roku 2018. Monografie se ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Daně v Evropské unii, 7. vydání

Daně v Evropské unii, 7. vydání

Jan Široký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace mapuje daňový vývoj v Evropské unii a shrnuje základní legislativní předpisy týkající se daňové spolupráce a harmonizačních snah mezi členskými státy Evropské unie v oblasti přímých i nepřímých daní. Nabízí srovnání daňových systémů všech zemí Evropské unie a daňového ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.