Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Doručování ve správním řízení se zaměřením na elektronické formy komunikace

Doručování ve správním řízení se zaměřením na elektronické formy komunikace

Správné, řádné a včasné doručení je bezesporu jedním ze stěžejních atributů správního procesu, který má zásadní dopad nejen na plynulost a rychlost řízení, ale i na jeho zákonnost včetně ochrany ústavou zaručených práv účastníků.

Volba správné formy doručování není přitom zdaleka tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát, stejně jako posouzení okamžiku, kdy účinky doručení nastaly, řádné uplatnění doručovací fikce a řada dalších. Nezpochybnitelným trendem je současně přechod na digitální formu komunikace a k výše uvedenému je nutno přiřadit i otázky elektronické identifikace subjektů, věrohodnost digitálních písemností, postavení datových schránek, elektronické pošty atd.

Na řadu takových problémů a otázek reaguje tato kniha, ve které je obsažena i aktuální unijní úprava v rámci EU, stejně jako zajímavé srovnání se sousedním Německem. O zevrubně pojaté tématice svědčí bohatost zdrojů včetně rozsáhlé judikatury a stanovisek soudů různého stupně. Nechybí ani ilustrativní přílohy a případové studie pro vyšší praktickou užitnost každému, kdo se v praxi setkává s nutností správně a řádně doručovat.

MVDr. Milan Vodička, daňový poradce"Publikace má dvě základní části, v první se věnuji teoretickým východiskům a obecným pojmům, ve druhé pak konkrétním formám a způsobům doručování, které doznaly v posledních deseti letech řadu zásadních a revolučních změn, souvisejících s digitalizací a přechodem k novému médiu pro záznam a uchování informací.

Vzhledem k těmto zásadním dopadům se v této publikaci zaměřuji na problematiku doručování v širším kontextu, včetně srovnání úpravy tohoto institutu a s ním souvisejících zásad napříč právními odvětvími. Dále se zabývám i unijní právní úpravou, která má určující vliv pro elektronickou formu doručování, a zahraniční právní úpravou, která má určité prvky obdobné české právní úpravě."

JUDr. Tereza Drábková, autorka

autor: Tereza Drábková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 10. 2017, 214 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek  - str. IX
Úvod  - str. XI
1 Vymezení klíčových pojmů, institutů a problémů
1.1 Pojem doručování, jeho účel a smysl  - str. 
1 1.2 Formy a způsoby doručování   - str. 2
1.3 Používané pojmy  - str. 5 
1.3.1 Fikce doručení  - str. 5 
1.3.2 Určení neplatnosti doručení nebo okamžiku,  kdy byla písemnost doručena   - str. 11 
1.3.3 Okamžik doručení  - str. 21 
1.3.4 Atribut doručení  - str. 21
2 Ústavní východiska
2.1 Právo na spravedlivý proces  - str. 23
2.2 Svoboda vlastnictví  - str. 24
3 Formy doručování
3.1 Elektronická forma  - str. 27 
3.1.1 Adresné (individuální) doručování  - str. 27  
3.1.1.1 Doručování do datové schránky  - str. 28  
3.1.1.2 Doručování na e-mailovou adresu  - str. 57  
3.1.1.3 Vybrané praktické problémy týkající se formy doručování a podání  - str. 65 
3.1.2 Neadresné doručování  - str. 70 
3.1.3 Adresné (individuální) doručování   - str. 71  
3.1.3.1 Pořadí doručování podle adresáta  - str. 80  
3.1.3.2 Oprávnění příjemci písemnosti při doručování právnické osobě  - str. 96 
3.1.4 Neadresné doručování  - str. 97
4 Vady doručení
4.1 Vady při doručování do datové schránky  - str. 105 
4.1.1 Záměna datových schránek  - str. 105 
4.1.2 Záměna subjektů  - str. 106 
4.1.3 Nedodržení pořadí doručování v107 
4.1.4 Nereflektování postavení subjektu v řízení   - str. 107
4.2 Vady při listinné formě doručování  - str. 108 
4.2.1 Záměna formy  - str. 108  4.2.
2 Další vady v108 
4.2.3 Účinky vad na doručení  - str. 108
5 Prolínání listinné a elektronické formy
5.1 K institutu hybridní pošty v111
5.2 Princip hybridní pošty  - str. 112
5.3 Hybridní pošta na soudech a na exekutorských úřadech  - str. 113
5.4 Okamžik podání poštovní zásilky při využití služby Dopis Online  - str. 119
6 Případové studie
6.1 Veřejné subjektivní právo na zřízení datové schránky  - str. 125
6.2 Bezúčelnost požadavku na další autorizaci při doručování prostřednictvím datové schránky  - str. 127
6.3 Fikce podpisu při podání z datové schránky jako obecný princip ..129
6.4 Vada doručení při záměně datových schránek  - str. 131
6.5 Vztah elektronického podpisu a fikce podpisu při jednání prostřednictvím ISDS  - str. 133
7 Aktuální unijní a česká právní úprava
7.1 eIDAS  - str. 138
7.2 Zákon o službách  - str. 147 
7.2.1 Doručování prostřednictvím e-mailu  - str. 150 
7.2.2 Doručování prostřednictvím ISDS  - str. 160
8 Datové  schránky v Německu
8.1 Právní úprava   - str. 163
8.2 Komparace s doručováním ISDS  - str. 165
9 Závěr  - str. 169
Seznam použitých právních předpisů   - str. 171
Použitá literatura  - str. 173
Použitá judikatura (výběr)   - str. 175
Použitá rozhodnutí a stanoviska správních orgánů  - str. 178
Seznam příloh  - str. 182

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Ing. Miloslav Kopřiva, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ...

Cena: 681 KčKOUPIT

Dovolání

Dovolání

Karel Svoboda, Klára Trněná - C. H. Beck

Většinu dovolání podaných v civilním řízení Nejvyšší soud odmítne proto, že neobsahují dostatečné vymezení předpokladu přípustnosti nebo dovolacího důvodu. Těmito nedostatky dovolání trpí přesto, že je zpravidla sepisují advokáti. Již z tohoto faktu je zřejmé, že výklad ustanovení o ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení ...

Cena: 439 KčKOUPIT

ÚZ č. 1249 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

ÚZ č. 1249 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

Sagit, a. s.

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Vladimír Balcar - C. H. Beck

Publikace se zaměřuje zejména na problematiku zajišťovacích příkazů. Ačkoliv jde o téma, které se těší mimořádnému mediálnímu zájmu, po odborné stránce bylo dosud prozkoumáno minimálně. Autor k dané ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Svoboda, Smolík, Levý, Šínová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti dovolání, režimu exekučního postihu ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1231 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1231 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o Mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který je od minulého vydání dotčen dvěma novelami. V samostatné kapitole jsou předpisy týkající se státního ...

Cena: 85 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.