Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých problémech, se kterými se bude muset zákonodárce vypořádat při rekodifikaci trestního řádu. Jedná se např. o potřebu stanovit princip zákonného státního zástupce či nově vymezit systém základních zásad trestního řízení, zejména zásady kontradiktornosti, a další.

Monografie je rozdělena do pěti částí.

V úvodu se autoři zabývají pojmem spravedlivého procesu jako základním východiskem dokazování v trestním řízení.

Druhá část monografie pojednává o základních zásadách dokazování v trestním řízení, předmětu dokazování, povinnosti dokazovat, či o otázce, zda lze v trestním řízení hovořit o důkazním břemenu. 

Třetí část monografie rozebírá problém procesní použitelnosti důkazů v trestním řízení. Téměř úplný nedostatek pravidel o neúčinnosti důkazů v českém trestním řádu z roku 1961 vede k řadě námětů de lege ferenda.

Další část monografie zaměřuje pozornost čtenáře k vybraným důkazním prostředkům (výslech svědka, domovní prohlídka, rekonstrukce trestného činu, pachová identifikace).

V poslední části autoři rozebírají dokazování konkrétních okolností důležitých v trestním řízení (dokazování újmy na zdraví, duševního stavu obviněného, rozumové a mravní vyspělosti mladistvého, podmínek pro uložení zabrání části majetku, možnosti dokazování v případech tzv. domácího násilí).

Autoři usilovali o zachování kontextu vnitrostátních otázek s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a díky participaci odborníků ze Slovenska mohli porovnávat právní úpravu, judikaturu a aktuální praxi v obou zemích. Práce tedy svým zaměřením přesahuje vnitrostátní rozměr.

autor: Jiří Jelínek a kolektiv vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 27. 6. 2018, 544 stran
ISBN: 978-80-7502-287-5

Cena: 790 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 8
Předmluva - str. 9
I. Spravedlivý proces jako východisko dokazování v trestním řízení - str. 11
Kapitola 1 Dokazování z hlediska budoucí rekodifikace trestního řádu
Jiří Jelínek - str. 13
Kapitola 2 Ústavní pojetí práva na spravedlivý (trestní) proces
Karel Klíma - str. 26
Kapitola 3 Vybrané doktríny ESLP a jejich vliv na proces dokazování
Zuzana Vostrá - str.  42
Kapitola 4 Limity dokazovania výsluchmi svedkov v trestnom konaní vyplývajúce z práva na spravodlivý proces
Peter Polák - str. 55
Kapitola 5 Srovnání českého a slovenského přístupu k absolutní a relativní neúčinnosti důkazů v trestním řízení z hlediska práva na spravedlivý proces
Pavel Šámal, Jozef Čentéš, Andrea Pokorná - str. 71
Kapitola 6 K volnému hodnocení nepřímých důkazů v kontextu práva na spravedlivý proces
Markéta Brunová - str. 96
II. Teoretická východiska a aplikační problémy dokazování v trestním řízení - str. 105
Kapitola 7 Dokazování viny v českém trestním řízení
Jaroslav Fenyk - str. 107
Kapitola 8 Důkazní břemeno v trestním řízení
Vladimír Pelc - str. 115
Kapitola 9 Uplatnenie zásady kontradiktórnosti pri dokazovaní v trestnom konaní
Ingrid Galovcová - str. 128
Kapitola 10 Zásada volného hodnocení důkazů
Jiří Mulák  - str. 139
Kapitola 11 Lze v trestním řízení garantovat právo na tlumočení a překlad?
Marek Fryšták - str. 153
Kapitola 12 Evropský vyšetřovací příkaz versus evropský ochranný příkaz
Libor Klimek - str. 165
Kapitola 13 Vztah zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich k trestněprávním předpisům
Pavel Vetešník  - str. 179
III. Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení - str. 197
Kapitola 14 Formálne versus materiálne hodnotenie dôkazov
Sergej Romža - str. 199
Kapitola 15 K niektorým aspektom zákonnosti dôkazu a procesu okazovania
Ivan Šimovček, Adrián Jalč - str. 210
Kapitola 16 Doktrína plodů z otráveného stromu v kontextu ezákonných odposlechů
Jana Tlapák Navrátilová - str. 224
Kapitola 17 Vybrané aspekty použitelnosti protokolů o dřívějších vědeckých výpovědích v hlavním líčení s ohledem na judikaturu ESLP
Jiří Říha - str. 233
Kapitola 18 Vyloučení neúčinného důkazu v českém trestním řízení
Petra Zaoralová - str. 252
Kapitola 19 Nepřípustnost důkazů v trestním řízení v rámci českého a anglického práva
Jakub Honzík - str. 262
IV. Specifika dokazování ve vztahu k vybraným důkazním prostředkům - str. 281
Kapitola 20 Monitorovanie kamerovým systémom ako efektívny dôkazný prostriedok
Jaroslav Ivor - str. 283
Kapitola 21 Vzájomná prípustnosť dôkazov získaných odpočúvaním v Európskej únii
Jozef Záhora - str. 300
Kapitola 22 Zákonnost důkazů získaných sledováním osob a věcí
Tomáš Gřivna  - str. 314
Kapitola 23 Výsluch svedka a jeho ochrana v trestnom konaní
Lucia Kurilovská, Stanislav Šišulák - str. 327
Kapitola 24 Ústavnost domovní prohlídky v judikatuře Ústavního soudu
Jana Odehnalová - str.  345
Kapitola 25 K zákonnosti zajišťování daktyloskopických stop a genetického materiálu v trestním řízení
Lukáš Bohuslav - str. 358
Kapitola 26 Rekonstrukce trestného činu jako zvláštní způsob dokazování v trestním řízení
Dalibor Šelleng  - str. 366
Kapitola 27 Vliv judikatury na provádění rekognice osob v trestním řízení
Marek Dvořák - str. 381
Kapitola 28 K použitelnosti metody pachové identifi kace osob
Martin Mičkal - str. 399
V. Specifika dokazování vybraných okolností - str. 411
Kapitola 29 Újma na zdraví a její dokazování v adhezním řízení
Olga Sovová, Dagmar Císařová - str. 413
Kapitola 30 Snížený důkazní standard při ukládání ochranného opatření zabrání části majetku
Lenka Náhlovská  - str. 424
Kapitola 31 Posuzování duševního stavu a znalec-psychiatr v trestním řízení
Jaromír Hořák - str.  441
Kapitola 32 Dokazování rozumové a mravní vyspělosti
Lucia Budayová - str. 464
Kapitola 33 Možnosti dokazovania domáceho násilia
Marcela Tittlová - str. 486
Bibliografie - str. 501
O autorech - str. 528
About the Authors - str. 531
Věcný rejstřík - str. 534

Další nabídka k tématu

Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav. Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení tzv. konsenzuálních prvků trestní justice i do praxe soudů a ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

ÚZ č. 1289 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1289 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů,  4. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 4. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Čtvrté, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě (např. trestního ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Rekognice

Rekognice

Kateřina Janulková - Wolters Kluwer, a. s.

Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto rekognici představit jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu trestního práva procesního, nýbrž i z pohledu ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 5. vydání

Trestní právo procesní, 5. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již páté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. ...

Cena: 1 050 KčKOUPIT

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Terorismus je jedním z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, jedním z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Kritika právní odpovědnosti

Kritika právní odpovědnosti

Václav Janeček - Wolters Kluwer, a. s.

Co je to odpovědnost? Na této „velké“ otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce, podle které je odpovědnost sekundární sankční povinností, která nastupuje jako sankce za ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Vladislav Hřebíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

V příručce se autor zabývá kontroverzním ustanovením § 85b trestního řádu, které upravuje výkon prohlídek v prostorech, v nichž vykonává advokát advokacii, a následné řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory. Příručka je orientována především na praktické otázky, ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Praktikum z právní metodologie

Praktikum z právní metodologie

Olga Rosnekranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum z právní metodologie je určeno primárně pro studenty právnických fakult k rozvoji právního myšlení, kterým se jednou budou odlišovat od neprávníků, k nácviku interpretačních a argumentačních schopností a dovedností. Praktikum se zaměřuje výhradně na metodologické aspekty ...

Cena: 190 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.