Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Účetní a daňový poradce  »  Rejstřík účtů

461 - Dlouhodobé dluhy k úvěrovým institucím

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu účetní jednotka sleduje dlouhodobé bankovní úvěry, tj. úvěry poskytnuté bankou na dobu delší než jeden rok.

Pokud jsou používány i cizí měny, musí být účetnictví vedeno v českých korunách i cizích měnách. Přepočet cizí měny na českou je prováděn směnným kursem devizového trhu, vyhlašovaným ČNB. Pro přepočet k okamžiku uskutečnění účetního případu je možno použít denní kurs konkrétní banky nebo pevný kurs na určité období, které si stanoví účetní jednotka ve své vnitřní směrnici (viz účetní záznamy). Ke konci rozvahového dne je nutno použít kurs k rozvahovému dni.

Pokud jsou používány i cizí měny, musí být účetnictví vedeno v českých korunách i cizích měnách. Přepočet cizí měny na českou je prováděn směnným kursem devizového trhu, vyhlašovaným ČNB. Pro přepočet k okamžiku uskutečnění účetního případu je možno použít denní kurs příslušné banky nebo pevný kurs stanovený účetní jednotkou na určité období. Ke konci rozvahového dne je nutno použít kurs vyhlášený ČNB k rozvahovému dni. V případě cizí měny, u které se nevyhlašuje kurs devizového trhu denně, použije účetní jednotka pro její přepočet poslední známý kurs vyhlášený či zveřejněný Českou národní bankou nebo kurs mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.

Účtování

•  K prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) zůstatek účtu odpovídá skutečnému zůstatku dlouhodobých úvěrů (doloženému inventarizačním zápisem) k datu uzavření účetních knih předchozího účetního období.
V průběhu účetního období se na tomto účtu účtuje o poskytnutí a splácení dlouhodobých úvěrů;
na stranu MD
účtu se účtují splátky úvěru,
na stranu D účtu jsou účtovány nově poskytnuté dlouhodobé bankovní úvěry.
Na konci účetního období (k datu uzavření účetních knih) vykazuje účet skutečný zůstatek dlouhodobých úvěrů ke konci rozvahového dne (doložený inventarizačním zápisem - viz inventarizace).

►  Schéma č. 1

►  Schéma č. 2

►  Základní souvztažnosti

►  Příklad č. 1

Nesprávnosti v účtování

U dlouhodobých bankovních úvěrů se často chybuje v oblasti účtování placených úroků, kdy jsou všechny placené úroky účtovány do daňově uznatelných nákladů. Nesmíme však zapomínat, že úroky z úvěru na pořízení dlouhodobého majetku do doby uvedení majetku do používání mohou, ale nemusí být součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku - záleží na rozhodnutí účetní jednotky. V případě získání úvěru na pořízení dlouhodobého majetku tedy musí účetní jednotka stanovit způsob účtování úroků do doby uvedení do užívání ve své vnitřní směrnici.

Opomenou nelze ani omezení daňové účinnosti finančních nákladů (tj. i úroků a souvisejících poplatků vyplývajících z § 25 odst. 1 písm. w) ZDP.

Velmi často se také zapomíná na nutnost rozdělení zůstatku dlouhodobého úvěru v rámci účetní uzávěrky na část s dlouhodobým charakterem a část se splatností do jednoho roku. Část dlouhodobá a krátkodobá se vykazují zvlášť v rámci dlouhodobých a krátkodobých závazků.

Další častou chybou v oblasti výkaznictví je neuvedení závazku z titulu placených úroků v příloze k účetní závěrce. Je nutno si uvědomit, že přijetím úvěru na sebe účetní jednotka zároveň bere závazek platit úroky, tento závazek reálně existuje, ale není zachycen nikde v účetnictví. Protože se nejedná o zanedbatelné částky, je nutno tento závazek vykázat alespoň v příloze k účetní závěrce. Tento požadavek se netýká eskontních úvěrů, kde se o placeném úroku účtuje již při poskytnutí eskontního úvěru. Nesmíme ovšem zapomenout tento úrok časově rozlišit, pokud se týká více účetních období.

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

Stav syntetického účtu 461-Dlouhodobé dluhy k úvěrovým institucím (ke dni uvedenému v záhlaví výkazu) je vykazován:

v rozvaze sestavené v plném rozsahu v části Pasiva
ř. označený C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím (zůstatek dlouhodobého charakteru),
ř. označený C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím (zůstatek krátkodobého charakteru),
v rozvaze sestavené ve zkráceném rozsahu - „rozšířené“ (mohou sestavit malé účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem) - v části Pasiva
ř. označený C.I. Dlouhodobé závazky (zůstatek dlouhodobého charakteru),
ř. označený C.II. Krátkodobé závazky (zůstatek krátkodobého charakteru),
v rozvaze sestavené ve zkráceném rozsahu (mohou sestavit mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem) v části Pasiva
ř. označený C. Závazky.

Analytické členění

  Povinně musí být účet analyticky členěn podle jednotlivých poskytnutých úvěrů,
dále musí být zřízeny analytické účty pro rozdělení zůstatku úvěru ke konci rozvahového dne na část dlouhodobou a krátkodobou.

Účetní doklady

Účetním dokladem, pokud splňuje náležitosti dané § 11 ZoÚ, je výpis z úvěrového účtu.

Daňové aspekty

V daňové oblasti jsou poplatky bance za poskytnutí úvěru obvykle daňovým nákladem (viz daňový, nedaňový).

Úroky jsou obvykle obecně daňovým nákladem. Neplatí to však v případě, kdy je úvěr poskytnut na nákup dlouhodobého majetku a účetní jednotkou je rozhodnuto o jejich zahrnutí do ocenění pořizovaného majetku (viz dlouhodobý hmotný majetek). Úroky naběhlé do doby uvedení dlouhodobého hmotného majetku do používání potom tvoří součást pořizovací ceny dlouhodobého majetku.

Je-li úvěr přijat dlužníkem, který vede účetnictví, od věřitele-fyzické osoby, který účetnictví nevede, lze příslušné úroky považovat za daňově účinné až okamžikem jejich zaplacení [§ 24 odst. 2 písm. zi) ZDP].

Výše daňově uznatelných placených úroků a souvisejících finančních nákladů je rovněž omezena limity stanovenými § 25 odst. 1 písm. w)zl) ZDP. O daňových aspektech úroků blíže viz účet 562-Úroky.

Kursový zisk nebo ztráta (viz měna) v případě splácení úvěru, i při přepočtu ke konci rozvahového dne, je daňovým nákladem nebo výnosem.

Základ daně zvyšuje částku neuhrazeného dluhu zachyceného v účetnictví dlužníka odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 30 měsíců (resp. 36 měsíců v případě dluhů splatných do 31. 12. 2014) nebo se promlčela, a dále o částku dluhu zachyceného v rozvaze, který zanikl jinak než jeho splněním, započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým nebo narovnáním, pokud nebyla zaúčtována ve prospěch výnosů nebo se o tuto částku dluhu nezvyšuje výsledek hospodaření podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 10 ZDP.

Toto se nevztahuje na závazky dlužníka, který je v úpadku a u ostatních poplatníků na závazky z titulu cenných papírů a ostatních investičních nástrojů, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty společnosti, úvěrů a zápůjček (s výjimkou souvisejících úroků), ručení, záloh, smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztahů a dále na dluhy, z jejichž titulu vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen. Toto ustanovení se dále nevztahuje na dluhy, z jejichž titulu nebyl uplatněn výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, a dále na závazky, o které vedou poplatníci rozhodčí řízení nebo soudní řízení anebo správní řízení, jehož se poplatník řádně účastní a řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění svého práva, a to až do doby pravomocného rozhodnutí. Za dluhy se pro účely tohoto ustanovení v případě poplatníků, kteří vedou účetnictví, nepovažují dohadné položky pasivní nebo rezervy zachycené v účetnictví poplatníka.

Podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 14 ZDP se dále výsledek hospodaření a tedy i základ daně zvyšuje i o částku dluhu zachyceného v rozvaze, který zanikl jinak než splněním, započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým stejné hodnoty nebo narovnáním, pokud nebyla zaúčtována ve prospěch výnosů nebo se o tuto částku dluhu nezvyšuje výsledek hospodaření podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 10 ZDP; toto se nevztahuje na dluh, z jehož titulu vznikl náklad, který je daňově účinný až jeho zaplacením.

Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami (a tedy i výše úroků) od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl. Nelze-li určit cenu, která by byla sjednávána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, použije se cena určená podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku. Ustanovení věty první a druhé se nepoužije v případě uzavření smlouvy o výprose nebo o výpůjčce a v případě, kdy sjednaná výše úroků z úvěrového finančního nástroje mezi spojenými osobami je nižší, než by byla cena sjednaná mezi nespojenými osobami, a věřitelem je daňový nerezident nebo člen obchodní korporace, který je daňovým rezidentem České republiky nebo poplatník daně z příjmů fyzických osob.

Právní úprava

•  § 10, 11, 24, 25 a 29 ZoÚ
§ 23 odst. 3 písm. a) bod 14 a 17 a písm. c) bod 6, § 23 odst. 7, § 24 odst. 1, § 25 odst. 1 písm. w) a zl), § 25 odst 3, § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP
Čl. V body 2 až 5 zákona č. 87/2009 Sb. (novela ZDP) body 2 až 5 zákona č. 87/2009 Sb. (novela ZDP)
§ 60, příloha č. 1 a 4 Vyhlášky
ČÚS č. 001 Účty a zásady účtování na účtech 
ČÚS č. 002 Otevírání a uzavírání účetních knih
ČÚS č. 006 Kursové rozdíly
ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
ČÚS č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Pokyn GFŘ D-22 k § 23 odst. 7 ZDP, k § 25 ZDP bod 6 až 10
Čl. II bod 26 zákona č. 267/2014 Sb.
Verze a revize:
Poslední revize textu provedena k 01.01.2017.
Starší verze: k 01.05.2015
 k 01.01.2015
 k 01.01.2014
 k 31.12.2009
 k 01.05.2009
 k 01.01.2009
 k 01.05.2008
 k 01.01.2008
 k 01.09.2006
 k 01.09.2004
 k 01.05.2004
 k 01.01.2004
 k 31.12.2003
 k 01.05.2003
 k 01.01.2003
 k 31.12.2002
 k 01.05.2002
 k 01.01.2002
 k 01.01.2001

 

Předváděcí režim systému - ukázkový text je zobrazen bezplatně.

Novinky

Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku

Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníkuDruhé, přepracované a rozšířené vydání praktické příručky zpracovaná kolektivem renomovaných autorů nabízí vzory smluv, listin a žalobních návrhů. - Obsahuje více než 420 vzorů k novému občanskému právu. Vzory ke všem částem občanského ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1190 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

ÚZ č. 1190 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daněNové vydání publikace obsahuje aktuální text zákona o spotřebních daních, který byl změněn v souvislosti s přijetím nové úpravy ochrany zdraví před škodlivými účinky tabákových výrobků a alkoholu; zcela nová je právní úprava vracení daně z ...

Cena: 109 KčKOUPIT

ÚZ č. 1189 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1189 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířatRozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů, z nichž 8 bylo od minulého vydání změněno, a to i vícekrát. Velké změny nastaly v zákoně o vinohradnictví a vinařství, v zákoně o hnojivech, v plemenářském zákoně, v zákoně o obchodu s reprodukčním ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Rodinné právo, 2. vydání

Rodinné právo, 2. vydání Druhé vydání učebnice rodinného práva je aktualizované, v některých částech i podstatně přepracované. V aktualizovaném vydání bylo nutné reagovat na nemnohé legislativní změny, které se však rodinného práva významně dotkly. Některé uvedené ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.