Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry

NOVINKA
Dědický statut – právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry, je odbornou publikací věnující se velmi komplikované oblasti mezinárodního práva soukromého, a to určování rozhodného práva v oblasti mezinárodního dědického práva. Autorka monografie podrobně rozebírá kolizní úpravu dědických poměrů s mezinárodním prvkem a prameny právní úpravy mezinárodního dědického práva. Zvláštní část je pak věnována přímo dědickému statutu dle nařízení o dědictví.
autor: Magdalena Pfeiffer vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 6. 2018, 228 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek použitých předpisů - str. XI
1 Úvod - str. 1
1.1 Mezinárodní dědické právo a jeho význam - str. 2
1.2 Předmět úpravy mezinárodního dědického práva a pojem mezinárodního prvku - str. 6
2 Kolizní úprava dědických poměrů s mezinárodním prvkem - str. 13
2.1 Dědický statut  - str. 14
2.1.1 Jednotný a štěpený dědický statut  - str. 16
2.1.1.1 Kolizní štěpení dědického statutu  - str. 18
2.1.1.2 Funkční štěpení dědického statutu - str. 21
2.2 Hraniční určovatelé v kolizních normách pro dědické poměry  - str. 22
2.2.1 Státní příslušnost - str. 23
2.2.2 Obvyklý pobyt - str. 27
2.2.2.1 Obvyklý pobyt zůstavitele dle nařízení o dědictví  - str. 30
2.2.2.2 Problémové případy určení obvyklého pobytu - str. 33
2.2.3 Poloha nemovité věci - str. 34
2.2.4 Volba rozhodného práva - str. 36
2.3 Zpětný a další odkaz v mezinárodním dědickém právu - str. 41
2.4 Výhrada veřejného pořádku v mezinárodním dědickém právu  - str. 43
2.5 Principy zjišťování a používání zahraničního práva - str. 47
2.6 Předběžná otázka v mezinárodním dědickém právu  - str.  50
3 Prameny právní úpravy mezinárodního dědického práva - str.  54
3.1 Vnitrostátní prameny - str. 54
3.1.1 Dědický statut v zákoně o mezinárodním právu soukromém - str. 55
3.2 Mezinárodní smlouvy - str.  60
3.2.1 Mezinárodní mnohostranné smlouvy - str. 61
3.2.1.1 Úmluva o právu použitelném na formu závětí  - str. 62
3.2.1.2 Úmluva o mezinárodní správě pozůstalosti - str. 64
3.2.1.3  Úmluva o právu rozhodném pro dědění majetku zemřelých osob  - str. 64
3.2.1.4 Evropská úmluva o zavedení evidenčního systému závětí  - str.  68
3.2.1.5 Úmluva o jednotném právu formy mezinárodní závěti  - str. 69
3.2.1.6 Regionální mnohostranné smlouvy - str. 69
3.2.2 Mezinárodní dvoustranné smlouvy - str. 71
3.2.2.1 Dvoustranná smlouva s Albánií - str. 76
3.2.2.2 Dvoustranná smlouva s bývalou Jugoslávií - str. 76
3.2.2.3 Dvoustranná smlouva s Mongolskem - str. 77
3.2.2.4 Dvoustranná smlouva s Kubou - str. 78
3.2.2.5 Dvoustranná smlouva s bývalým Sovětským svazem  - str. 78
3.2.2.6 Dvoustranná smlouva s Vietnamem - str. 79
3.2.2.7 Dvoustranná smlouva se Severní Koreou - str. 80
3.2.2.8 Dvoustranná smlouva s Ukrajinou  - str. 80
3.2.2.9 Dvoustranná smlouva s Uzbekistánem  - str. 81
3.3 Nařízení o dědictví - str. 82
3.3.1 Historie vzniku nařízení o dědictví  - str. 84
3.3.2 Časová působnost nařízení o dědictví  - str. 87
3.3.3 Územní působnost nařízení o dědictví  - str. 88
3.3.4 Věcná působnost nařízení o dědictví - str. 91
3.3.5 Základní principy nařízení o dědictví - str. 100
3.3.5.1 Jednotný dědický statut   - str. 101
3.3.5.1.1 Kolizní štěpení dědického statutu v režimu nařízení o dědictví  - str. 101
3.3.5.2 Univerzální použitelnost - str. 103
3.3.5.3 Autonomní výklad pojmů v nařízení o dědictví  - str. 104
3.3.5.4 Princip jediného pozůstalostního řízení  - str. 105 3
.3.5.5 Soulad forum et ius  - str. 106
3.3.6 Vztah nařízení o dědictví k jiným pramenům mezinárodního dědického práva - str. 108
3.3.6.1  Vztah nařízení o dědictví k dalším nařízením přijatým na základě čl. 81 SFEU - str. 108
3.3.6.2 Vztah nařízení o dědictví k mezinárodním smlouvám - str. 110
3.3.6.3  Vztah nařízení o dědictví k zákonu o mezinárodním právu soukromém - str. 112
4 Dědický statut dle nařízení o dědictví - str. 113
4.1 Volba dědického statutu  - str. 115
4.1.1 Způsob volby rozhodného práva  - str. 123
4.1.1.1 Výslovná volba rozhodného práva  - str. 124
4.1.1.2 Konkludentní volba rozhodného práva - str. 124
4.1.2 Formální platnost volby rozhodného práva - str. 127
4.1.3 Věcná platnost volby rozhodného práva - str. 128
4.1.4 Změna a odvolání volby rozhodného práva - str. 129
4.1.4.1 Závaznost volby rozhodného práva v dědické smlouvě - str. 131
4.1.5 Volba rozhodného práva učiněná před 17. 8. 2015 - str. 133
4.1.5.1 Fikce volby rozhodného práva  - str. 135
4.1.6 Účinky volby rozhodného práva  - str. 137
4.2 Dědický statut v případě absence volby práva - str. 137
4.2.1 Obecné kolizní pravidlo - str. 137
4.2.2 Úniková doložka  - str. 141
4.3 Odúmrť - str. 144
4.4 Interlokální a interpersonální kolize právních řádů - str. 147
4.4.1 Způsoby kolizního řešení  - str. 148
4.4.2 Interlokální kolize - str. 150
4.4.2.1 Volba právního řádu státu s více právními systémy - str. 153
4.4.3 Interpersonální kolize  - str. 155
4.5 Oblast působnosti dědického statutu - str. 157
4.6 Zvláštní kolizní normy pro přípustnost a platnost pořízení pro případ smrti - str. 164
4.6.1 Pořízení pro případ smrti ve smyslu nařízení o dědictví - str. 165
4.6.2 Právo rozhodné pro formu pořízení pro případ smrti - str. 169
4.6.3 Právo rozhodné pro přípustnost a věcnou platnost pořízení pro případ smrti  - str. 171
4.6.3.1  Právo rozhodné pro přípustnost a věcnou platnost dědických smluv  - str. 174
4.6.3.2 Právo rozhodné pro přípustnost a věcnou platnost závětí - str. 176
4.6.4 Přípustnost a platnost pořízení pro případ smrti učiněných před 17. 8. 2015   - str. 177
4.6.5 Právo rozhodné pro formu prohlášení o přijetí či odmítnutí dědictví - str. 178
4.7 Zpětný a další odkaz dle nařízení o dědictví  - str. 179
4.8 Výhrada veřejného pořádku dle nařízení o dědictví  - str. 183
4.9 Imperativní normy dle nařízení o dědictví - str. 188
4.10 Vliv dědického statutu na určení mezinárodní příslušnosti soudu  - str. 193
5 Závěr - str. 196
Bibliografie - str. 200
Věcný rejstřík - str. 213

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po třech letech existence byly v občanském zákoníku provedeny první změny; tyto změn jsou v textu vyznačeny tučně; protože změny nabývají účinnosti postupně, je u každé z nich uvedeno datum konkrétní účinnosti. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku je zařazen podrobný věcný ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Soukromoprávní ochrana nezletilých v České republice

Soukromoprávní ochrana nezletilých v České republice

Jana Lindová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává problematiku ochrany sociálních práv nezletilých v soukromém právu. Po úvodní obecné charakteristice koncepce sociálních práv a postavení nezletilých v soukromoprávních vztazích se autorka soustředí především na rozsah ochrany sociálních práv ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a v zahraničí

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a v zahraničí

Helena Jurka - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním podnětem k sepsání publikace Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí je neutěšená situace v českém profesionálním sportu a snaha o rozhýbání "sportovních právních ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Dana Ondrejová, David Sehnálek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik. Autoři popisují a porovnávají českou i unijní právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací reklamy a nekalých ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vlastnictví bytů

Vlastnictví bytů

Markéta Selucká, Eva Dobrovolná, Vlastimil Vitoul, Silvie Štěpánová - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Vlastnictví bytu se zaměřuje na jeden z tradičních soukromoprávních institutů sloužících k uspokojování potřeby bydlení, a tím je vlastnictví bytu či rodinného domu. Navazuje logicky na již dříve vydanou monografii Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení ...

Cena: 439 KčKOUPIT

ÚZ č. 1249 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

ÚZ č. 1249 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

Sagit, a. s.

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Dědické právo. Základy soukromého práva IX

Dědické právo. Základy soukromého práva IX

Chalupa, Reiterman, Muzikář - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici dědického práva a navazuje na čtvrtou, pátou, šestou a sedmou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace. Obecná část (V), na Obchodní korporace. Přeměny a obchodní rejstřík (VI) a na Obchodní korporace. VOS, KS a ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání úspěšného titulu docentky Dany Ondrejové Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci zohledňuje dosavadní právní vývoj, který nastal od účinnosti stávajícího občanského zákoníku. Samotný název Průvodce uzavíráním smluv napovídá, že již uběhla dostatečně dlouhá doba, aby ...

Cena: 520 KčKOUPIT

ÚZ č. 1231 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1231 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o Mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který je od minulého vydání dotčen dvěma novelami. V samostatné kapitole jsou předpisy týkající se státního ...

Cena: 85 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.