Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry

Dědický statut – právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry, je odbornou publikací věnující se velmi komplikované oblasti mezinárodního práva soukromého, a to určování rozhodného práva v oblasti mezinárodního dědického práva. Autorka monografie podrobně rozebírá kolizní úpravu dědických poměrů s mezinárodním prvkem a prameny právní úpravy mezinárodního dědického práva. Zvláštní část je pak věnována přímo dědickému statutu dle nařízení o dědictví.
autor: Magdalena Pfeiffer vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 6. 2018, 228 stran
ISBN: 978-80-7552-798-1

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek použitých předpisů - str. XI
1 Úvod - str. 1
1.1 Mezinárodní dědické právo a jeho význam - str. 2
1.2 Předmět úpravy mezinárodního dědického práva a pojem mezinárodního prvku - str. 6
2 Kolizní úprava dědických poměrů s mezinárodním prvkem - str. 13
2.1 Dědický statut  - str. 14
2.1.1 Jednotný a štěpený dědický statut  - str. 16
2.1.1.1 Kolizní štěpení dědického statutu  - str. 18
2.1.1.2 Funkční štěpení dědického statutu - str. 21
2.2 Hraniční určovatelé v kolizních normách pro dědické poměry  - str. 22
2.2.1 Státní příslušnost - str. 23
2.2.2 Obvyklý pobyt - str. 27
2.2.2.1 Obvyklý pobyt zůstavitele dle nařízení o dědictví  - str. 30
2.2.2.2 Problémové případy určení obvyklého pobytu - str. 33
2.2.3 Poloha nemovité věci - str. 34
2.2.4 Volba rozhodného práva - str. 36
2.3 Zpětný a další odkaz v mezinárodním dědickém právu - str. 41
2.4 Výhrada veřejného pořádku v mezinárodním dědickém právu  - str. 43
2.5 Principy zjišťování a používání zahraničního práva - str. 47
2.6 Předběžná otázka v mezinárodním dědickém právu  - str.  50
3 Prameny právní úpravy mezinárodního dědického práva - str.  54
3.1 Vnitrostátní prameny - str. 54
3.1.1 Dědický statut v zákoně o mezinárodním právu soukromém - str. 55
3.2 Mezinárodní smlouvy - str.  60
3.2.1 Mezinárodní mnohostranné smlouvy - str. 61
3.2.1.1 Úmluva o právu použitelném na formu závětí  - str. 62
3.2.1.2 Úmluva o mezinárodní správě pozůstalosti - str. 64
3.2.1.3  Úmluva o právu rozhodném pro dědění majetku zemřelých osob  - str. 64
3.2.1.4 Evropská úmluva o zavedení evidenčního systému závětí  - str.  68
3.2.1.5 Úmluva o jednotném právu formy mezinárodní závěti  - str. 69
3.2.1.6 Regionální mnohostranné smlouvy - str. 69
3.2.2 Mezinárodní dvoustranné smlouvy - str. 71
3.2.2.1 Dvoustranná smlouva s Albánií - str. 76
3.2.2.2 Dvoustranná smlouva s bývalou Jugoslávií - str. 76
3.2.2.3 Dvoustranná smlouva s Mongolskem - str. 77
3.2.2.4 Dvoustranná smlouva s Kubou - str. 78
3.2.2.5 Dvoustranná smlouva s bývalým Sovětským svazem  - str. 78
3.2.2.6 Dvoustranná smlouva s Vietnamem - str. 79
3.2.2.7 Dvoustranná smlouva se Severní Koreou - str. 80
3.2.2.8 Dvoustranná smlouva s Ukrajinou  - str. 80
3.2.2.9 Dvoustranná smlouva s Uzbekistánem  - str. 81
3.3 Nařízení o dědictví - str. 82
3.3.1 Historie vzniku nařízení o dědictví  - str. 84
3.3.2 Časová působnost nařízení o dědictví  - str. 87
3.3.3 Územní působnost nařízení o dědictví  - str. 88
3.3.4 Věcná působnost nařízení o dědictví - str. 91
3.3.5 Základní principy nařízení o dědictví - str. 100
3.3.5.1 Jednotný dědický statut   - str. 101
3.3.5.1.1 Kolizní štěpení dědického statutu v režimu nařízení o dědictví  - str. 101
3.3.5.2 Univerzální použitelnost - str. 103
3.3.5.3 Autonomní výklad pojmů v nařízení o dědictví  - str. 104
3.3.5.4 Princip jediného pozůstalostního řízení  - str. 105 3
.3.5.5 Soulad forum et ius  - str. 106
3.3.6 Vztah nařízení o dědictví k jiným pramenům mezinárodního dědického práva - str. 108
3.3.6.1  Vztah nařízení o dědictví k dalším nařízením přijatým na základě čl. 81 SFEU - str. 108
3.3.6.2 Vztah nařízení o dědictví k mezinárodním smlouvám - str. 110
3.3.6.3  Vztah nařízení o dědictví k zákonu o mezinárodním právu soukromém - str. 112
4 Dědický statut dle nařízení o dědictví - str. 113
4.1 Volba dědického statutu  - str. 115
4.1.1 Způsob volby rozhodného práva  - str. 123
4.1.1.1 Výslovná volba rozhodného práva  - str. 124
4.1.1.2 Konkludentní volba rozhodného práva - str. 124
4.1.2 Formální platnost volby rozhodného práva - str. 127
4.1.3 Věcná platnost volby rozhodného práva - str. 128
4.1.4 Změna a odvolání volby rozhodného práva - str. 129
4.1.4.1 Závaznost volby rozhodného práva v dědické smlouvě - str. 131
4.1.5 Volba rozhodného práva učiněná před 17. 8. 2015 - str. 133
4.1.5.1 Fikce volby rozhodného práva  - str. 135
4.1.6 Účinky volby rozhodného práva  - str. 137
4.2 Dědický statut v případě absence volby práva - str. 137
4.2.1 Obecné kolizní pravidlo - str. 137
4.2.2 Úniková doložka  - str. 141
4.3 Odúmrť - str. 144
4.4 Interlokální a interpersonální kolize právních řádů - str. 147
4.4.1 Způsoby kolizního řešení  - str. 148
4.4.2 Interlokální kolize - str. 150
4.4.2.1 Volba právního řádu státu s více právními systémy - str. 153
4.4.3 Interpersonální kolize  - str. 155
4.5 Oblast působnosti dědického statutu - str. 157
4.6 Zvláštní kolizní normy pro přípustnost a platnost pořízení pro případ smrti - str. 164
4.6.1 Pořízení pro případ smrti ve smyslu nařízení o dědictví - str. 165
4.6.2 Právo rozhodné pro formu pořízení pro případ smrti - str. 169
4.6.3 Právo rozhodné pro přípustnost a věcnou platnost pořízení pro případ smrti  - str. 171
4.6.3.1  Právo rozhodné pro přípustnost a věcnou platnost dědických smluv  - str. 174
4.6.3.2 Právo rozhodné pro přípustnost a věcnou platnost závětí - str. 176
4.6.4 Přípustnost a platnost pořízení pro případ smrti učiněných před 17. 8. 2015   - str. 177
4.6.5 Právo rozhodné pro formu prohlášení o přijetí či odmítnutí dědictví - str. 178
4.7 Zpětný a další odkaz dle nařízení o dědictví  - str. 179
4.8 Výhrada veřejného pořádku dle nařízení o dědictví  - str. 183
4.9 Imperativní normy dle nařízení o dědictví - str. 188
4.10 Vliv dědického statutu na určení mezinárodní příslušnosti soudu  - str. 193
5 Závěr - str. 196
Bibliografie - str. 200
Věcný rejstřík - str. 213

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Postavení jednatele, právní a daňový pohled

Postavení jednatele, právní a daňový pohled

Markéta Pravdová, Lenka Zachardová, Lola Laštovičková, Eva Dvořáková, Zuzana Ďuríková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace vám srozumitelně objasní problematiku postavení jednatele a jeho odpovědnosti z hlediska právní úpravy občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Z velké části se zaměřuje na povinnosti členů volených orgánů a na důsledky jejich porušení, pozornost je věnována ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Sdílená ekonomika a delikty

Sdílená ekonomika a delikty

Jan Pichrt, Radim Boháč, David Elischer, Martin Kopecký, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem příspěvků nejen aktivních účastníků konference Sdílená ekonomika a delikty, ale i dalších zástupců odborné veřejnosti. Konference byla již druhou tematicky zaměřenou konferencí na problematiku sdílené ekonomiky pořádanou na Právnické fakultě UK v rámci vědeckého ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Matěj Řičánek - C. H. Beck

Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Podrobný výklad problematiky je bohatě doplněn o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. Monografie se ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn -

Rekodifikace soukromého práva v ČR přinesla zásadní změny pro právní jednání i odpovědnost právnických osob. S účinností občanského zákoníku od roku 2014 totiž došlo k zásadní koncepční změně v náhledu na ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Elektronické právní jednání

Elektronické právní jednání

Vojtěch Kment - Wolters Kluwer, a. s.

Těžiště monografie spočívá v analýze a výkladu základních institutů elektronického právního jednání, jak vychází z nové úpravy evropským nařízením č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, označovaným zkratkou ...

Cena: 745 KčKOUPIT

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

Ivana Štenglová - C. H. Beck

Publikace se zabývá právní úpravou smlouvy o dílo v občanském zákoníku, včetně úpravy řady souvisejících institutů (prodlení, odstoupení od smlouvy apod.). Text doplňuje rozsáhlá sbírka judikatury. Autorka čerpá ze svých zkušeností s investiční výstavbou i z rozhodovací praxe ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Svěřenské fondy

Svěřenské fondy

Jana Svejkovská, Gustav Vacek, Radan Marek, Křístek Lukáš, Lešetická Jitka - C. H. Beck

Materie svěřenských fondů je mladá, v českém právním řádu je používána teprve od nabytí účinnosti občanského zákoníku v lednu 2014. Proto se autoři rozhodli zúročit své zkušenosti z praxe a podělit se o své vědomosti se čtenáři. Publikace odpovídá na základní otázky ohledně ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Obchodní podmínky ve vztazích B2C

Obchodní podmínky ve vztazích B2C

Markéta Selucká, Svatava Veverková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Zpravidla každý e-shop, každá pojistná smlouva nebo smlouva o poskytování telekomunikačních služeb a řada dalších smluv, které jako spotřebitelé uzavíráme, obsahuje obchodní podmínky, které vymezují práva a povinnosti smluvních stran. Nemůžeme s nimi nesouhlasit, jestliže chceme ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 4. vydání

Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 4. vydání

Marie Francová - Wolters Kluwer, a. s.

V edici právo prakticky vychází čtvrté vydání publikace Rozvody, rozchody a zánik partnerství (dříve v edici právní rukověť). Publikace pojednává přehlednou a srozumitelnou formou o soužití muže a ženy, o rozvodech, rozchodech nesezdaných párů i o právních vztazích registrovaných ...

Cena: 299 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.