Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daně v účetnictví

Daně v účetnictví

Mezi nejdůležitější daně ovlivňující život podnikatelů patří daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. Povinnosti spojené s jejich správným vypočtením a odvodem mají vliv i na účetnictví podnikatelských subjektů. Právě rozbor těchto vlivů je cílem předkládané publikace, která obsahuje nezbytný teoretický podklad i navazující praktické dopady v řešených příkladech.

Převážná část knihy je věnována daňovým souvislostem transakcí s některými aktivy či pasivy. Najdeme zde tedy kapitoly jako účetní a daňové dopady rezerv a opravných položek, vliv daně z příjmů na transakce s cennými papíry, daně při výplatě vlastního kapitálu. Podrobně je rozebrána odložená daň. Mezi nejzajímavější patří kapitoly o daňových souvislostech prodeje a vkladu obchodního závodu či fúze a rozdělení.

Publikace je určena široké účetní veřejnosti, tedy účetním, daňovým poradcům, auditorům nebo pracovníkům Finanční správy. Dobře poslouží zájemcům o zkoušky na daňové poradce i studentům ekonomických oborů vysokých škol, kteří do vztahu účetnictví a daní potřebují proniknout. 

autor: Jana Skálová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 12. 1. 2018, 162 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek a použitých právních předpisů   - str. XI
Seznam příkladů   - str. XIII
Seznam obrázků   - str. XV
Úvod   - str. XVII
1 Regulace účetnictví  - str. 1
1.1 Zákon o účetnictví - str. 1
1.2 Vyhlášky Ministerstva financí k zákonu o účetnictví  - str. 5
1.3 České účetní standardy  - str. 6
1.4 Interpretace Národní účetní rady - str. 6
1.5 Shrnutí  - str. 7
2 Obecné principy účtování daní - str. 9
2.1 Účetní zobrazení daní  - str. 9
2.2 Příklady účtování u poplatníka daně  - str. 12
2.3 Příklady účtování u plátce daně - str. 14
2.4 Shrnutí  - str. 15
3 Daň z přidané hodnoty - str. 17
3.1 DPH na výstupu - str. 18
3.2 Časový nesoulad mezi výnosem a zdanitelným plněním  - str. 19
3.3 Povinnost odvodu DPH bez vazby na výnosy - str. 22
3.4 Výnos není zdanitelným plněním  - str. 23
3.5 Nárok na odpočet - str. 25
3.6 Shrnutí  - str. 31
4 Vazba účetního výsledku hospodaření na základ daně z příjmů   - str. 33
4.1 Druhy příjmů (výnosů)  - str. 33
4.2 Vliv účetních nákladů na základ daně z příjmů - str. 37
4.3 Konstrukce obecného základu daně z příjmů  - str. 39
4.4 Shrnutí  - str. 41
5  Účetní a daňové dopady dlouhodobého hmotného  a nehmotného majetku  - str. 43
5.1 Vymezení nehmotného majetku - str. 43
5.2 Vymezení hmotného majetku  - str. 44
5.3 Oceňování a odpisování majetku - str. 45
5.4 Technické zhodnocení - str. 48
5.5 Vyřazení majetku - str. 50
5.6 Shrnutí  - str. 51
6 Účetní a daňové souvislosti nemovitých věcí  - str. 53
6.1 Vymezení v občanském právu a v účetnictví - str. 53
6.2 Oceňování při pořízení  - str. 55
6.3 Daň z nabytí nemovitých věcí - str. 57
6.4 Snížení pořizovací ceny o přijatou dotaci nebo dar - str. 58
6.5 Budova – jeden celek nebo více majetků - str. 60
6.6 Odpisování budov  - str. 61
6.7 Daňové odpisy po zvýšení spoluvlastnického podílu  - str. 61
6.8 Inventarizace k datu účetní závěrky  - str. 63
6.9 Shrnutí  - str. 64
7 Účetní a daňové dopady rezerv  - str. 65
7.1 Vymezení rezerv  - str. 65
7.2 Účetní rezervy  - str. 67
7.3 Pravidla pro tvorbu zákonných rezerv - str. 68
7.4 Shrnutí  - str. 73
8 Účetní a daňové dopady opravných položek   - str. 75
8.1 Vymezení opravných položek  - str. 75
8.2  Obecná pravidla pro tvorbu zákonných opravných položek  k pohledávkám   - str. 77
8.3 Opravné položky k malým pohledávkám  - str. 78
8.4 Opravné položky k dalším pohledávkám  - str. 79
8.5  Opravné položky k pohledávkám za dlužníky  v insolvenčním řízení   - str. 80
8.6 Opravné položky k cizoměnovým pohledávkám  - str. 81
8.7 Shrnutí  - str. 82
9 Odložená daň  - str. 83
9.1 Důvody pro účtování odložené daně - str. 83
9.2 Kdo účtuje o odložené dani - str. 84
9.3 Z čeho vznikají odložené daňové závazky a pohledávky?  - str. 85
9.4 Změna metody – první rok účtování o odložené dani - str. 87
9.5 Souhrnný příklad vazby splatné a odložené daně z příjmů - str. 89
9.6 Shrnutí  - str. 90
10 Účetní zobrazení daní při transakcích s cennými papíry - str. 93
10.1 Dělení cenných papírů v účetnictví - str. 93
10.2 Oceňování cenných papírů při pořízení - str. 95
10.3 Daně při transakcích s cennými papíry  - str. 96
10.4 Nabytí cenných papírů vkladem do korporace  - str. 99
10.5 Cizoměnové cenné papíry  - str. 101
10.6 Shrnutí  - str. 102
11 Účetní a daňové souvislosti výplaty vlastního kapitálu  - str. 103
11.1 Vlastní kapitál v obchodním právu  - str. 103
11.2 Vlastní kapitál v účetních předpisech  - str. 104
11.3 Rozdělení zisku  - str. 106
11.4 Zálohy na podíl na zisku  - str. 108
11.5 Jiný výsledek hospodaření minulých let  - str. 111
11.6 Výplata ostatních složek vlastního kapitálu  - str. 114
11.7 Shrnutí  - str. 119
12 Vklad a prodej závodu  - str. 121
12.1 Varianty transakcí s obchodním závodem - str. 121
12.2 Prodej závodu  - str. 125
12.3 Vklad závodu do obchodní korporace - str. 128
12.4 Odložená daň z majetku nabytého vkladem  - str. 132
12.5 Shrnutí  - str. 134
13 Daňové souvislosti fúzí a rozdělení  - str. 135
13.1 Základní pojmy pro účetní řešení fúzí a rozdělení  - str. 135
13.2 Časový průběh fúze - str. 136
13.3 Termíny pro podání daňových přiznání   - str. 138
13.4 Základní pravidla pro daň z příjmů - str. 138
13.5 Odpisování hmotného majetku  - str. 139
13.6 Vyloučení vlivu znaleckého přecenění majetku  - str.  141
13.7 Daňová ztráta   - str.  146
13.8 Vzájemné pohledávky a závazky   - str.  148
13.9 Shrnutí  - str.  150
Příloha č. 1 – Účtový rozvrh   - str.  153
Rejstřík - str.  159

Další nabídka k tématu

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V tomto již 7. vydání je podrobný výklad aktualizován v souladu s novelami předpisů - zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky, Českých účetních standardů, zákoníkem práce a novým občanským zákoníkem. Pochopíte, jaké vnitropodnikové směrnice, jak a proč je povinné vytvořit a jaké ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Josej Jílek - GRADA Publishing, a. s.

Kniha podává přehled o nynějším stavu a budoucím směřování evropských a českých předpisů (zejména IFRS) v oblasti účetnictví a auditu. Je založena na rozsáhlých praktických zkušenostech autora v mezinárodních orgánech působících v oblasti účetnictví, výkaznictví a auditu. Kniha ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Připravili jsme pro vás praktickou příručku pro stanovení vlastních, ekonomicky zdůvodněných norem mank. Je vhodná pro jakékoliv firmy a organizace, které mají povinnost určit své vlastní normy mank. Dále je ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Výklad v této publikaci reaguje na aktuální legislativu platnou pro rok 2018. Blíže k obsahu publikace Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 3. vydání

Nemovité věci v podnikání, 3. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí, aktualizované a doplněné vydání této publikace je určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve vykazování účtů časového rozlišení v ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 2. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 2. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2018 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Wolters Kluwer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2018

Meritum - Mzdy 2018

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 695 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.