Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daně v účetnictví

Daně v účetnictví

NOVINKA
Mezi nejdůležitější daně ovlivňující život podnikatelů patří daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. Povinnosti spojené s jejich správným vypočtením a odvodem mají vliv i na účetnictví podnikatelských subjektů. Právě rozbor těchto vlivů je cílem předkládané publikace, která obsahuje nezbytný teoretický podklad i navazující praktické dopady v řešených příkladech.

Převážná část knihy je věnována daňovým souvislostem transakcí s některými aktivy či pasivy. Najdeme zde tedy kapitoly jako účetní a daňové dopady rezerv a opravných položek, vliv daně z příjmů na transakce s cennými papíry, daně při výplatě vlastního kapitálu. Podrobně je rozebrána odložená daň. Mezi nejzajímavější patří kapitoly o daňových souvislostech prodeje a vkladu obchodního závodu či fúze a rozdělení.

Publikace je určena široké účetní veřejnosti, tedy účetním, daňovým poradcům, auditorům nebo pracovníkům Finanční správy. Dobře poslouží zájemcům o zkoušky na daňové poradce i studentům ekonomických oborů vysokých škol, kteří do vztahu účetnictví a daní potřebují proniknout. 

autor: Jana Skálová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 12. 1. 2018, 162 stran

Cena: 235 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek a použitých právních předpisů   - str. XI
Seznam příkladů   - str. XIII
Seznam obrázků   - str. XV
Úvod   - str. XVII
1 Regulace účetnictví  - str. 1
1.1 Zákon o účetnictví - str. 1
1.2 Vyhlášky Ministerstva financí k zákonu o účetnictví  - str. 5
1.3 České účetní standardy  - str. 6
1.4 Interpretace Národní účetní rady - str. 6
1.5 Shrnutí  - str. 7
2 Obecné principy účtování daní - str. 9
2.1 Účetní zobrazení daní  - str. 9
2.2 Příklady účtování u poplatníka daně  - str. 12
2.3 Příklady účtování u plátce daně - str. 14
2.4 Shrnutí  - str. 15
3 Daň z přidané hodnoty - str. 17
3.1 DPH na výstupu - str. 18
3.2 Časový nesoulad mezi výnosem a zdanitelným plněním  - str. 19
3.3 Povinnost odvodu DPH bez vazby na výnosy - str. 22
3.4 Výnos není zdanitelným plněním  - str. 23
3.5 Nárok na odpočet - str. 25
3.6 Shrnutí  - str. 31
4 Vazba účetního výsledku hospodaření na základ daně z příjmů   - str. 33
4.1 Druhy příjmů (výnosů)  - str. 33
4.2 Vliv účetních nákladů na základ daně z příjmů - str. 37
4.3 Konstrukce obecného základu daně z příjmů  - str. 39
4.4 Shrnutí  - str. 41
5  Účetní a daňové dopady dlouhodobého hmotného  a nehmotného majetku  - str. 43
5.1 Vymezení nehmotného majetku - str. 43
5.2 Vymezení hmotného majetku  - str. 44
5.3 Oceňování a odpisování majetku - str. 45
5.4 Technické zhodnocení - str. 48
5.5 Vyřazení majetku - str. 50
5.6 Shrnutí  - str. 51
6 Účetní a daňové souvislosti nemovitých věcí  - str. 53
6.1 Vymezení v občanském právu a v účetnictví - str. 53
6.2 Oceňování při pořízení  - str. 55
6.3 Daň z nabytí nemovitých věcí - str. 57
6.4 Snížení pořizovací ceny o přijatou dotaci nebo dar - str. 58
6.5 Budova – jeden celek nebo více majetků - str. 60
6.6 Odpisování budov  - str. 61
6.7 Daňové odpisy po zvýšení spoluvlastnického podílu  - str. 61
6.8 Inventarizace k datu účetní závěrky  - str. 63
6.9 Shrnutí  - str. 64
7 Účetní a daňové dopady rezerv  - str. 65
7.1 Vymezení rezerv  - str. 65
7.2 Účetní rezervy  - str. 67
7.3 Pravidla pro tvorbu zákonných rezerv - str. 68
7.4 Shrnutí  - str. 73
8 Účetní a daňové dopady opravných položek   - str. 75
8.1 Vymezení opravných položek  - str. 75
8.2  Obecná pravidla pro tvorbu zákonných opravných položek  k pohledávkám   - str. 77
8.3 Opravné položky k malým pohledávkám  - str. 78
8.4 Opravné položky k dalším pohledávkám  - str. 79
8.5  Opravné položky k pohledávkám za dlužníky  v insolvenčním řízení   - str. 80
8.6 Opravné položky k cizoměnovým pohledávkám  - str. 81
8.7 Shrnutí  - str. 82
9 Odložená daň  - str. 83
9.1 Důvody pro účtování odložené daně - str. 83
9.2 Kdo účtuje o odložené dani - str. 84
9.3 Z čeho vznikají odložené daňové závazky a pohledávky?  - str. 85
9.4 Změna metody – první rok účtování o odložené dani - str. 87
9.5 Souhrnný příklad vazby splatné a odložené daně z příjmů - str. 89
9.6 Shrnutí  - str. 90
10 Účetní zobrazení daní při transakcích s cennými papíry - str. 93
10.1 Dělení cenných papírů v účetnictví - str. 93
10.2 Oceňování cenných papírů při pořízení - str. 95
10.3 Daně při transakcích s cennými papíry  - str. 96
10.4 Nabytí cenných papírů vkladem do korporace  - str. 99
10.5 Cizoměnové cenné papíry  - str. 101
10.6 Shrnutí  - str. 102
11 Účetní a daňové souvislosti výplaty vlastního kapitálu  - str. 103
11.1 Vlastní kapitál v obchodním právu  - str. 103
11.2 Vlastní kapitál v účetních předpisech  - str. 104
11.3 Rozdělení zisku  - str. 106
11.4 Zálohy na podíl na zisku  - str. 108
11.5 Jiný výsledek hospodaření minulých let  - str. 111
11.6 Výplata ostatních složek vlastního kapitálu  - str. 114
11.7 Shrnutí  - str. 119
12 Vklad a prodej závodu  - str. 121
12.1 Varianty transakcí s obchodním závodem - str. 121
12.2 Prodej závodu  - str. 125
12.3 Vklad závodu do obchodní korporace - str. 128
12.4 Odložená daň z majetku nabytého vkladem  - str. 132
12.5 Shrnutí  - str. 134
13 Daňové souvislosti fúzí a rozdělení  - str. 135
13.1 Základní pojmy pro účetní řešení fúzí a rozdělení  - str. 135
13.2 Časový průběh fúze - str. 136
13.3 Termíny pro podání daňových přiznání   - str. 138
13.4 Základní pravidla pro daň z příjmů - str. 138
13.5 Odpisování hmotného majetku  - str. 139
13.6 Vyloučení vlivu znaleckého přecenění majetku  - str.  141
13.7 Daňová ztráta   - str.  146
13.8 Vzájemné pohledávky a závazky   - str.  148
13.9 Shrnutí  - str.  150
Příloha č. 1 – Účtový rozvrh   - str.  153
Rejstřík - str.  159

Další nabídka k tématu

Podvojné účetnictví 2018

Podvojné účetnictví 2018

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

Sagit, a. s.

Publikace je užitečnou pomůckou pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2018. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 49 KčKOUPIT

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Hlavní změny nastaly k 1. 1. 2018 v účetní vyhlášce (34 změn a doplnění) a v návaznosti na to také v šesti ČÚS. Publikace dále obsahuje ...

Cena: 93 KčKOUPIT

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství, 2. vydání

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství, 2. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Stěžejní část publikace je věnována účetnictví v zemědělství dle českých účetních předpisů. V této části publikace jsou analyzovány především jednotlivé přístupy k ocenění biologických aktiv a možnosti jejich účetního zachycení. Prvořadá pozornost je věnována způsobům kalkulace ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Jindřich Špička - C. H. Beck

Finanční analýza není jen mechanický výpočet soustav finančně analytických ukazatelů z účetní závěrky a komentování trendu jejich vývoje. Je především o hledání vhodné kombinace ukazatelů vzhledem k potřebám a očekávání uživatele výsledků, je o hledání příčin významných změn v ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 2. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 2. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví – výklad a řešené příklady 2017

Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví – výklad a řešené příklady 2017

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která pro nestátní neziskové organizace tuto problematiku řeší. Velké ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2017 + CD, 13. vydání

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2017 + CD, 13. vydání

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinnost sledovat legislativní aktuální změny Vzhledem ke značným změnám zákonů je publikace upravena podle legislativy platné pro rok 2017. Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Zpracování publikace Každá směrnice doplněna krátkým, jasným komentářem. Na konci ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017

RNDr. Ivan Brychta, Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Bc. Petr Kameník, Mgr. Vít Lederer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2017. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Ing. Milena Otavová, Ph.D., doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D., Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha sestává ze dvou částí. První, stěžejní je daňová část, která se zaměřuje na oblast DPH a na daň z příjmů se zaměřením na specifika v cestovním ruchu. Dále je problematika soustředěna na oblast cestovních náhrad a problematiku daňové evidence. Druhá, účetní část se zabývá ...

Cena: 374 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.