Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Akcionářské dohody

Akcionářské dohody

Monografie Akcionářské dohody je unikátním dvojjazyčným kolektivním dílem, které dosud nebylo v takto ucelené podobě publikováno ani na českém, ani na slovenském, potažmo evropském trhu.

Publikace se věnuje akcionářským dohodám a jejich významu a roli v korporačním právu. Obsah knihy ukazuje na široký záběr. Část první se věnuje akcionářským dohodám všeobecně, část druhá se zabývá akcionářskými dohodami a převody účasti na společnosti, následuje část třetí, v níž jsou obsaženy kapitoly zaměřené na vztah akcionářských dohod a správu a řízení obchodních společností. Závěrečná část pak čtenářům přibližuje právní úpravu akcionářských dohod v Polsku, Nizozemsku, Anglii či Německu.

Cílem publikace je pokusit se do právního prostředí přinést ucelenější pohled na jev, který většina odborné veřejnosti běžné zná a v praxi používá, ale který zatím nenašel komplexnější ukotvení a neprošel diskurzem.

autor: Kristián Csach, Bohumil Havel a kolektiv vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 10. 2017, 320 stran
ISBN: 978-80-7552-784-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Autorství publikace / Autorstvo publikácie - str. V
O autorech / O autoroch - str. XV
Seznam zkratek / Zoznam skratiek - str. XXIII
Předmluva / Predhovor - str. XXV
I. VŠEOBECNÁ ČÁST / VŠEOBECNÁ ČASŤ
Kapitola 1 Dohody medzi spoločníkmi (akcionárske dohody) - str. 3
1.1 Dohody medzi spoločníkmi, akcionárske dohody a ich vzťah ku korporačným dokumentom - str. 3
1.2 Právna úprava dohôd medzi spoločníkmi, § 66c slovenského OBZ - str. 5
1.3 Dôvody uzavretia dohody spoločníkov, výhody a nevýhody - str. 7
1.4 Dva alebo tri svety? Dohoda medzi spoločníkmi a jej vplyv na rozdielne záujmy v rámci korporácie - str. 7 1.5 Rozdiely medzi spoločenskou zmluvou (stanovami) a dohodou medzi spoločníkmi - str. 11
1.5.1 Odlišné obsahové a formálne požiadavky na korporačnú a nekorporačnú úpravu - str. 12
1.5.2 Rozsah subjektov viazaných dohodou medzi spoločníkmi a spoločenskou zmluvou (stanovami) - str. 15 1.5.3 Rozdielny mechanizmus zmeny korporačnej a nekorporačnej  úpravy - str. 18
1.5.4 Rozdielny mechanizmus zabezpečenia a presadzovania nárokov  a ich ochrany, následky porušenia - str. 19
1.5.5 Možnosť ukončenia - str. 20
1.5.6 Výklad dokumentov - str. 21
1.5.7 Osud dohody medzi spoločníkmi pri premenách obchodných spoločností - str. 24
1.5.8 Osud dohody spoločníkov v konkurze (insolvencii) spoločnosti - str. 24
1.6 Kolízia dohody medzi spoločníkmi a spoločenskej zmluvy (stanovami)  alebo iného korporačného aktu, prieniky medzi svetmi - str. 25
1.6.1 Rozpor medzi spoločenskou zmluvou (stanovami) a dohodou  medzi spoločníkmi - str. 26
1.6.2 Vplyv dohody medzi spoločníkmi na zmenu spoločenskej  zmluvy (stanov), dohoda o budúcej zmene spoločenskej zmluvy, prelomenie stanov - str. 27
1.6.3 Rozpor medzi uznesením valného zhromaždenia a dohodou  medzi spoločníkmi - str. 29
1.6.4 Neplatné rozhodnutie valného zhromaždenia (spoločníkov)  ako platná dohoda medzi spoločníkmi? - str. 31 1.7 Obsah dohody medzi spoločníkmi - str. 31
1.8 Dohody medzi spoločníkmi ako nástroj riadenia a správy obchodnej spoločnosti - str. 34
1.8.1 Dohody o určitom výkone hlasovacích práv - str. 34
1.8.2 Dohody o obsadzovaní orgánov (nominačné dohody) - str. 37
1.8.3 Dohody o podiele na zisku alebo iných plneniach v prospech spoločníkov - str. 38
1.8.4 Dohody medzi spoločníkmi o financovaní spoločnosti  spoločníkmi - str. 39
1.9 Dohody medzi spoločníkmi súvisiace s prevodom účasti na spoločnosti - str. 41
1.9.1 Dojednania týkajúce sa prevodov účasti na spoločnosti  v spoločenskej zmluve (stanovách) - str. 41
1.9.2 Dojednania týkajúce sa prevodov účasti na spoločnosti  v dohode medzi spoločníkmi - str. 44
1.9.3 Význam dohody medzi spoločníkmi ako vlastnosti účasti na spoločnosti na zodpovednosť za vady tejto účasti 45 1.9.4 Kolízie medzi dohodami spoločníkov súvisiacimi s prevodom  účasti na spoločnosti a prípustným obsahom spoločenskej zmluvy - str. 46
1.10 Dohody medzi spoločníkmi regulujúce presadzovanie práv a povinností a riešenie sporov - str. 47
Kapitola 2  Akcionářské dohody v praxi v České republice- str.  49
2.1 Vymezení akcionářských dohod - str. 49
2.2 Akcionářské dohody a české pozitivní právo: obecné limity - str. 50
2.3 Smluvní strany akcionářských dohod - str. 52
2.3.1 Akcionáři - str. 52
2.3.2 „Cílová“ společnost - str. 53
2.3.3 Členové orgánů - str. 54
2.4 Vztah práv a povinností ze stanov a z akcionářských dohod - str. 54
2.5 Akcionářské dohody jako nástroj modifikace práv akcionářů - str. 55
2.6 Akcionářské dohody týkající se corporate governance - str. 58
2.7 Závěr - str. 61
Kapitola 3  Dohody společníků v judikatuře Nejvyššího soudu  České republiky - str. 63
3.1 Dohody o předkupním právu - str. 63
3.2 Dohody o výkonu hlasovacích práv - str. 67
3.3 Dohody o vypořádání při zániku účasti ve společnosti- str.  67
3.4 Nesení ztráty společnosti - str. 72
3.5 Dohody týkající se podílu na zisku - str. 74
Kapitola 4  Dohody spoločníkov a akcionárov: Podpora alebo  limitácia súkromnej autonómie v modelových úpravách? - str. 75
4.1 Úvod - str. 75
4.2 UNCITRAL – Draft model law in a simplified business entity  (UNCITRAL – SBA) - str. 77
4.3 Revised Model Business Corporation Act (RMBCA) - str. 78
4.4 Modelový zákon na Zjednodušenú akciovú spoločnosť – Proposed OAS Model Act on Simplified Stock Corporation (Modelový zákon na ZAS) - str. 80
4.5 European Model Companies Act (EMCA) - str. 81
4.6 Modelové úpravy – podpora alebo limitácia súkromnej autonómie? - str. 82
Kapitola 5 Akcionářské dohody na pomezí smluvního  a soutěžního práva - str. 85
5.1 Úvodem - str. 85
5.2 Kontrolní vliv - str. 89
5.3 Dohody o hlasovacích právech a minoritní účast na společnosti  jako forma spojení? - str. 94
5.4 Zakázané akcionářské protisoutěžní dohody - str. 98
5.5 Závěrem - str. 101
Kapitola 6  Akcionářské dohody a smlouvy o převodu podílu  z pohledu mezinárodního práva soukromého - str. 103
6.1 Úvod: akcionářské dohody a mezinárodní právo soukromé - str. 103
6.2 Akcionářské dohody: na pomezí mezi obligačním a osobním statutem - str. 104
6.2.1 Rozdělení působnosti mezi Nařízení Řím I  a zákon o mezinárodním právu soukromém - str. 106
6.3 Volba práva a její limity - str. 111
6.4 Řešení kolizí - str. 113
6.5 Nejvyšší soud ČR a volba práva ve smlouvě o převodu podílu - str. 115
6.6 Volba způsobu řešení sporů - str. 117
6.7 Uznání a výkon rozhodnutí týkajících se akcionářských dohod - str. 118
6.8 Závěr - str. 119
Kapitola 7 Riešenie sporov a korporátna arbitráž - str. 121
7.1 Spory o neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia - str. 122
7.2 Spory o povinnosť previesť obchodný podiel, resp. akcie - str. 124
7.3 Výkon dohody o zrušení obchodnej spoločnosti - str. 127
7.4 Záver - str. 128
II. AKCIONÁŘSKÉ DOHODY A PŘEVODY ÚČASTI  NA SPOLEČNOSTI / AKCIONÁRSKE DOHODY A PREVODY ÚČASTI NA SPOLOČNOSTI
Kapitola 8 Právo požadovať prevod akcií (drag-along právo) a postavenie povinného akcionára - str. 131
8.1 Normatívne zakotvenie drag-along práva v slovenskom právnom  poriadku - str. 131
8.2 Vybrané aspekty drag-along práva s dopadmi na postavenie povinného akcionára - str. 132
8.2.1 Pojem „tretia osoba“ a potenciálne možnosti zneužitia  drag-along práva - str. 133
8.2.1.1 Prípad McCausland v Surfing Hardware International Holdings Pty Ltd - str. 134
8.2.1.2 Spriaznenosť a riziko zneužitia drag-along práva v slovenskom právnom poriadku 1- str. 35
8.2.2 Zákonná požiadavka kontrahovania za rovnakých podmienok - str. 137
8.3 Záver - str. 141
Kapitola 9 Doložka CWP (Case Winning Premium)  ve smlouvách o převodech akcií a její vliv na správu  a řízení akciové společnosti 143
III. AKCIONÁŘSKÉ DOHODY A SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ / AKCIONÁRSKE DOHODY A SPRÁVA  A RIADENIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ
Kapitola 10  Vztah akcionářských dohod k řízení společnosti,  koncernové aspekty a „orgány akcionářů“ - str. 153
10.1 Metastatutární akcionářské dohody - str. 154
10.2 Dohody o výkonu hlasovacích práv - str. 157
10.3 Dohoda o jiném způsobu ovlivnění společnosti - str. 160
10.4 „Orgány akcionářů“ s řídící působností? - str. 162
Kapitola 11 Dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti - str. 169
11.1 Vymedzenie problematiky - str. 169
11.2 Dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti - str. 176
11.3 Predmet dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti - str. 180
11.4 Forma dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti - str. 182
11.5 Strany dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti - str. 184
11.6 Obsah dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti - str. 185
11.7 Zabezpečenie záväzkov z dohody o obsadení orgánov obchodnej  spoločnosti - str. 187
11.8 Zmena dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti - str. 187
11.9 Zánik dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti - str. 188
11.9.1 Zánik dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti  splnením - str. 188
11.9.2 Iné spôsoby zániku dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti  - str. 189
11.9.2.1 Odstúpenie od zmluvy - str. 189
11.9.2.2 Splynutie - str. 190
11.9.2.3 Dodatočná nemožnosť plnenia - str. 191
11.9.2.4 Zmarenie účelu zmluvy - str. 192
11.9.2.5 Ďalšie spôsoby zániku záväzku - str. 192
11.10 Zodpovednosť za porušenie záväzkov z dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti - str. 192
11.11 Nekalé praktiky pri dohodách o obsadení orgánov obchodnej  spoločnosti - str. 193
11.12 Záver - str. 194
Kapitola 12 Dohody spoločníkov pri fúziách obchodných  spoločností - str. 195
12.1 Dohoda spoločníkov (akcionárov) o podpore zrušenia spoločnosti  zlúčením s inou obchodnou spoločnosťou - str. 198
12.2 Predmet dohody spoločníkov (akcionárov) o podpore zlúčenia  spoločnosti s inou obchodnou spoločnosťou - str. 198
12.3 Forma dohody spoločníkov (akcionárov) o podpore zlúčenia s inou obchodnou spoločnosťou - str. 199
12.4 Strany dohody spoločníkov (akcionárov) o podpore zlúčenia s inou obchodnou spoločnosťou - str. 199
12.5 Obsah dohody spoločníkov (akcionárov) o podpore zlúčenia s inou obchodnou spoločnosťou - str. 200
12.6 Zánik dohody spoločníkov (akcionárov) o podpore zlúčenia s inou obchodnou spoločnosťou - str. 200
12.7 Limity dohôd spoločníkov (akcionárov) o podpore zlúčenia s inou obchodnou spoločnosťou vyplývajúce zo zákazu zneužitia práva - str. 201
IV. AKCIONÁŘSKÉ DOHODY: ZAHRANIČNÍ INSPIRACE /  AKCIONÁRSKE DOHODY: ZAHRANIČNÉ INŠPIRÁCIE
Kapitola 13 Akcionárske dohody o výkone hlasovacích práv  v poľskom práve - str. 205
13.1 Úvod - str. 205
13.2 Hlasovacie práva akcionárov podľa poľského práva - str. 205
13.3 Hlasovanie na základe zastúpenia - str. 207
13.4 Hlasovacie práva záložného veriteľa a užívateľa - str. 209
13.5 Akcionárske dohody o hlasovacích právach (o výkone hlasovacích práv) - str. 211
13.6 Zodpovednosť - str. 213
13.7 Záver - str. 213
Kapitola 14 Právna úprava dohody obmedzujúcej prevod akcií v poľskom práve - str. 215
14.1 Úvodné poznámky - str. 215
14.2 Právna povaha dohody obmedzujúcej prevod akcií - str. 217
14.3 Rozsah aplikovania obmedzení prevodu akcie určených v akcionárskej dohode - str. 219
14.4 Trvanie akcionárskej dohody- str.  221
14.5 Právne následky prevodu akcie napriek ustanoveniam dohody  obmedzujúcej prevod akcie - str. 223
14.6 Záverečné poznámky - str. 224
Kapitola 15 Akcionárske dohody v holandskom práve:  Vplyv akcionárských dohôd na správu a riadenie spoločností - str. 227
15.1 Úvod - str. - str. 227
15.2 Môže byť predmetom úpravy zmluvy spôsob výkonu hlasovacích  práv a iných práv alebo oprávnení? - str. - str. 228
15.3 Kogentná povaha práva obchodných spoločností a platnosť  akcionárskych dohôd podľa holandského práva 2- str. 32
15.4 Obmedzenia prípustnosti akcionárskych dohôd - str. 236
15.5 Akcionárske dohody a správa a riadenie obchodných spoločností (corporate governance) - str. 242
15.5.1 Účinky akcionárskych dohôd medzi akcionármi - str. 242
15.5.2 Účinky akcionárskych dohôd na spoločnosť  (alebo na jej orgány)?- str.  243
15.5.3 Záujem spoločnosti a záujem spoluakcionárov ako korekčný moment? - str. 246
15.6 Záver - str. 248
Kapitola 16 Akcionárske dohody v anglickom práve - str. 251
16.1 Úvod - str. 251
16.2 Stanovy vs. akcionárske dohody - str. 252
16.3 Zmluvný charakter stanov obchodnej spoločnosti - str. 253
16.4 Akcionárska dohoda ako korporačný akt - str. 255
16.5 Akcionárske dohody ako prostriedok regulácie práv a povinností medzi akcionármi - str.  256
16.6 Účinky akcionárskej dohody voči obchodnej spoločnosti - str. 258
16.7 Ukončenie zmluvného vzťahu založeného akcionárskou dohodou - str. 261
16.8 Nároky akcionárov pri porušení ustanovení akcionárskej dohody - str. 262
16.9 Vzorové akcionárske dohody ako inšpirácia pre korporačnú prax - str. 263
16.10 Záver - str. 264
Kapitola 17 Akcionárske dohody v nemeckom práve - str. 265
17.1 Úvod - str. 265
17.2 Normatívny status quo - str. 265
17.3 Druhy dohôd medzi spoločníkmi - str. 266
17.3.1 Dohody medzi spoločníkmi o výkone hlasovacích práv - str. 266
17.3.2 Dohody medzi spoločníkmi o prevode účasti na spoločnosti - str. 267
17.3.3 Dohody medzi spoločníkmi o štruktúre spoločnosti - str. 267
17.4 Všeobecná prípustnosť a výnimky - str.  268
17.5 Presadzovanie (výkon) platných dohôd medzi spoločníkmi - str. 269
17.5.1 Dohody medzi spoločníkmi o výkone hlasovacieho práva - str. 269
17.5.2 Dohody medzi spoločníkmi o prevode účasti  na spoločnosti a o štruktúre spoločnosti- str.  271
17.6 Právne následky neplatných dohôd medzi spoločníkmi - str. 271
17.6.1 Dohoda medzi spoločníkmi o výkone hlasovacieho práva - str. 271
17.6.2 Dohoda medzi spoločníkmi o prevode účasti  na spoločnosť a o štruktúre spoločnosti - str. 271
17.7 Zhrnutie - str. 272
Závěr / Záver - str. 273
Seznam literatury / Zoznam literatúry - str. 277
Věcný rejstřík / Vecný register - str. 286

Další nabídka k tématu

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 2. vydání

Základy obchodního práva, 2. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech obchodního práva. Výklad se soustřeďuje zejména na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) a dále se věnuje vymezení podnikání a ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Postavení jednatele, právní a daňový pohled

Postavení jednatele, právní a daňový pohled

Markéta Pravdová, Lenka Zachardová, Lola Laštovičková, Eva Dvořáková, Zuzana Ďuríková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace vám srozumitelně objasní problematiku postavení jednatele a jeho odpovědnosti z hlediska právní úpravy občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Z velké části se zaměřuje na povinnosti členů volených orgánů a na důsledky jejich porušení, pozornost je věnována ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn -

Rekodifikace soukromého práva v ČR přinesla zásadní změny pro právní jednání i odpovědnost právnických osob. S účinností občanského zákoníku od roku 2014 totiž došlo k zásadní koncepční změně v náhledu na ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Zákon o státním podniku - Komentář

Zákon o státním podniku - Komentář

Jan Dědič, Jana Guričová, Josef Kříž, Jan Lasák, Jakub Porod - Wolters Kluwer, a. s.

Po 20 letech účinnosti zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, přináší tento komentář jeho první ucelený výklad, který navíc reaguje na poslední velkou novelu zákona z roku 2017. Státní podnik představuje zvláštní právnickou osobu na pomezí veřejného a soukromého práva a tato ...

Cena: 685 KčKOUPIT

ÚZ č. 1280 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1280 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje významně novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který mj. zavádí evropský vyšetřovací příkaz (38 nových paragrafů). V samostatné kapitole jsou ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ÚZ č. 1273 - Obchodní korporace

ÚZ č. 1273 - Obchodní korporace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor předpisů upravujících obchodní společnosti a družstva. Najdete zde zákon o obchodních korporacích s podrobným rejstříkem, dále zákony o přeměnách obchodních společností, o nabídkách převzetí, o evropské společnosti, o transparentnosti akciových ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o.

Komentovaná judikatura k s. r. o.

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí. Kniha je členěná na základní tematické oblasti (např. založení s. r. o., obchodní rejstřík, práva a povinnosti společníka, postavení valné hromady a jednatele, nabytí, převod a ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání

Stanislav Servus, David Elischer, Tomáš Horáček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání je svým zaměřením, ale i pojetím unikátní publikací, která na trhu významně chyběla. Zabývá se v současné době stále aktuálnějším tématem rodinných firem, a to v souvislosti s předáváním moci (nástupnictvím) v rodinné ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.