Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Již 16. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů.

Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů

Přestože pro rok 2018 nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna (pouze drobná novela zákona o účetnictví č. 183/2017 Sb.), jsou v jednotlivých kapitolách popsány používané účetní metody, které jsou doplněny příklady z praxe. V knize jsou zachyceny také praktické zkušenosti související s aplikací účetních předpisů platných od 1. 1. 2016 a 1. 1. 2017 a můžete zde nalézt také úpravy účetních postupů v případech, kdy účetnictví reaguje na změny daňových zákonů.

Podrobněji k obsahu publikace

Kniha je rozdělena do 12 kapitol, které obsahují teoretická východiska k jednotlivým oblastem účetnictví (dlouhodobý majetek, zásoby, cenné papíry, finanční majetek, zúčtovací vztahy, vlastní kapitál, závazky, úvěry, odložená daň a rezervy, náklady a výnosy, účetní závěrka, účetní a daňová soustava, mezinárodní standardy finančního výkaznictví). V těchto kapitolách jsou zdůrazněny změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, např. změna v účtování zásob vlastní výroby, úprava definice rezerv a úpravy účetních výkazů a změny v příloze k účetní závěrce.

Autorský kolektiv

Autory knihy jsou zkušení odborníci s dlouholetou praxí v oblasti účetnictví, daní a auditu. Proto jsou teoretická východiska jednotlivých kapitol doplněna řadou konkrétních příkladů z jejich praxe.

Komu je publikace určena?

Publikace je vhodná jednak pro začínající účetní, kterým umožňuje orientaci v jednotlivých účetních kategoriích, ale prospěšné rady zde najdou i zkušení účetní, jednak v oblastech, které se v účetnictví denně nevyskytují, a také v oblastech, kterých se týkají legislativní změny.

autor: Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 28. 2. 2018, 424 stran
ISBN: 978-80-7554-121-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH

1. Úvod do soustavy účetnictví - str. 10
1.1 Právní rámec účetnictví a české účetní standardy - str. 12
1.2 Obsahové vymezení základních východisek účetnictví podnikatelů - str. 31
1.3 Základní prvky soustavy účetnictví - str. 34
1.4 Úschova účetních záznamů - str. 42
1.5 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele s vazbou na položky účetních výkazů - str. 44
1.6 Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - str. 55
2. Dlouhodobý majetek mimo finanční majetek - str. 57
2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek - vymezení - str. 58
2.2 Dlouhodobý hmotný majetek - vymezení - str. 62
2.3 Pořizování dlouhodobého majetku - str. 66
2.4 Modernizace a rekonstrukce dlouhodobého majetku - technické zhodnocení - str. 73
2.5 Odpisování dlouhodobého majetku - str. 78
2.6 Vyřazení dlouhodobého majetku - str. 105
2.7 Nájem a pacht dlouhodobého majetku - str. 107
2.8 Užívání majetku na základě smlouvy o výprose či smlouvy o výpůjčce - str. 126
2.9 Rezerva na opravy dlouhodobého majetku - str. 127
3. Zásoby - str. 139
3.1 Zásoby - vymezení - str. 140
3.2 Oceňování zásob při pořízení - str. 142
3.3 Způsoby účtování zásob - str. 146
3.4 Oceňování zásob při vyskladnění - str. 150
3.5 Zásoby vlastní výroby - str. 153
3.6 Zásoby na konci účetního období - str. 157
3.7 Inventarizace zásob - str. 159
3.8 Poskytnuté zálohy a závdavky na zásoby - str. 164
3.9 Slevy u nakoupených zásob - str. 164
3.10 Komisní prodej - str. 166
3.11 Kontrola korunou v maloobchodní prodejně zboží - str. 168
3.12 Reklamace u dodávek zásob - str. 171
4. Cenné papíry - str. 175
4.1 Rozdělení cenných papírů - str. 176
4.2 Oceňování cenných papírů při pořízení - str. 178
4.3 Oceňování k rozvahovému dni - str. 179
4.4 Dluhové cenné papíry - str. 181
4.5 Podíly a akcie - str. 183
4.6 Cenné papíry k obchodování - str. 188
4.7 Realizovatelné cenné papíry - str. 189
4.8 Vlastní akcie - str. 190
4.9 Cenné papíry v cizí měně - str. 192
4.10 Prodej cenných papírů včetně daňových aspektů - str. 195
4.11 Inventarizace - str. 196
4.12 Změna metody oceňování cenných papírů - začátek nebo ukončení oceňování reálnou hodnotou - str. 197
5. Finanční majetek - str. 203
5.1 Peněžní prostředky v pokladně - str. 204
5.2 Valutová pokladna - str. 206
5.3 Peněžní prostředky na účtech - str. 208
5.4 Zákon o omezení plateb v hotovosti - str. 209
6. Zúčtovací vztahy - str. 211
6.1 Pohledávky - str. 212
6.2 Závazky - str. 241
6.3 Inventarizace pohledávek a závazků - str. 259
6.4 Zúčtování dotací - str. 260
6.5 Přechodné účty aktiv a pasiv - str. 264
7. Vlastní kapitál - str. 279
7.1 Základní kapitál a ážio - str. 280
7.2 Ostatní kapitálové fondy - str. 289
7.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků - str. 290
7.4 Oceňovací rozdíly při přeměnách obchodních korporací - str. 290
7.5 Výsledek hospodaření - str. 291
7.6 Účet individuálního podnikatele - str. 299
8. Dlouhodobé závazky, úvěry, odložená daň a rezervy - str. 301
8.1 Dlouhodobé závazky - str. 302
8.2 Úvěry - str. 304
8.3 Rezervy - str. 306
9. Náklady a výnosy - str. 311
9.1 Členění nákladů a výnosů - str. 312
9.2 Zásady pro účtování nákladů a výnosů - str. 313
9.3 Časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 315
9.4 Manka a škody - str. 316
9.5 Opravné položky k majetku - str. 317
9.6 Splatná daň z příjmů - str. 318
9.7 Odložená daň - str. 318
10. Účetní závěrka - str. 327
10.1 Inventarizace - str. 328
10.2 Postup při uzavírání účetních knih - str. 337
10.3 Druhy účetních závěrek - str. 341
10.4 Složky účetní závěrky - str. 344
10.5 Ověření účetní závěrky auditorem - str. 361
10.6 Výroční zpráva - str. 362
10.7 Nefinanční informace - str. 363
10.8 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy - str. 363
11. Účetní a daňová soustava - str. 365
11.1 Vztah účetnictví a daňové soustavy - str. 366
12. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - str. 371
12.1 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - Mezinárodní účetní standardy - str. 381
12.2 Koncepční rámec pro sestavování a zveřejňování účetní závěrky - str. 382
12.3 Přehled platných IFRS/IAS a interpretací - str. 383
12.4 IFRS pro malé a střední podniky - str. 418
12.5 Příklad praktické aplikace IFRS/IAS - str. 419

Další nabídka k tématu

Účetní případy pro praxi 2019

Účetní případy pro praxi 2019

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2019

Abeceda mzdové účetní 2019

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 29. vydání. Publikace Abeceda mzdové účetní je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2019

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2019

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2019 a sestavováním účetní závěrky za rok 2018 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2019 ve všech právních a daňových ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2019

Podvojné účetnictví 2019

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2019

Účetnictví pro úplné začátečníky 2019

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

S publikací získáte komplexní přehled účetnictví. Je psána přehledně a srozumitelně, proto bude sloužit úplnému začátečníkovi, studentovi, absolventovi rekvalifikačního kurzu. Stejným způsobem pomůže účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Ke snadnému pochopení účetních ...

Cena: 219 KčKOUPIT

ÚZ č. 1295 - Vzorový účtový rozvrh 2018, 2019, Rozvaha a výsledovka 2018, 2019

ÚZ č. 1295 - Vzorový účtový rozvrh 2018, 2019, Rozvaha a výsledovka 2018, 2019

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2019. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V tomto již 7. vydání je podrobný výklad aktualizován v souladu s novelami předpisů - zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky, Českých účetních standardů, zákoníkem práce a novým občanským zákoníkem. Pochopíte, jaké vnitropodnikové směrnice, jak a proč je povinné vytvořit a jaké ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Josej Jílek - GRADA Publishing, a. s.

Kniha podává přehled o nynějším stavu a budoucím směřování evropských a českých předpisů (zejména IFRS) v oblasti účetnictví a auditu. Je založena na rozsáhlých praktických zkušenostech autora v mezinárodních orgánech působících v oblasti účetnictví, výkaznictví a auditu. Kniha ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z ...

Cena: 295 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.