Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Již 16. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů.

Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů

Přestože pro rok 2018 nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna (pouze drobná novela zákona o účetnictví č. 183/2017 Sb.), jsou v jednotlivých kapitolách popsány používané účetní metody, které jsou doplněny příklady z praxe. V knize jsou zachyceny také praktické zkušenosti související s aplikací účetních předpisů platných od 1. 1. 2016 a 1. 1. 2017 a můžete zde nalézt také úpravy účetních postupů v případech, kdy účetnictví reaguje na změny daňových zákonů.

Podrobněji k obsahu publikace

Kniha je rozdělena do 12 kapitol, které obsahují teoretická východiska k jednotlivým oblastem účetnictví (dlouhodobý majetek, zásoby, cenné papíry, finanční majetek, zúčtovací vztahy, vlastní kapitál, závazky, úvěry, odložená daň a rezervy, náklady a výnosy, účetní závěrka, účetní a daňová soustava, mezinárodní standardy finančního výkaznictví). V těchto kapitolách jsou zdůrazněny změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, např. změna v účtování zásob vlastní výroby, úprava definice rezerv a úpravy účetních výkazů a změny v příloze k účetní závěrce.

Autorský kolektiv

Autory knihy jsou zkušení odborníci s dlouholetou praxí v oblasti účetnictví, daní a auditu. Proto jsou teoretická východiska jednotlivých kapitol doplněna řadou konkrétních příkladů z jejich praxe.

Komu je publikace určena?

Publikace je vhodná jednak pro začínající účetní, kterým umožňuje orientaci v jednotlivých účetních kategoriích, ale prospěšné rady zde najdou i zkušení účetní, jednak v oblastech, které se v účetnictví denně nevyskytují, a také v oblastech, kterých se týkají legislativní změny.

autor: Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 28. 2. 2018, 424 stran
ISBN: 978-80-7554-121-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH

1. Úvod do soustavy účetnictví - str. 10
1.1 Právní rámec účetnictví a české účetní standardy - str. 12
1.2 Obsahové vymezení základních východisek účetnictví podnikatelů - str. 31
1.3 Základní prvky soustavy účetnictví - str. 34
1.4 Úschova účetních záznamů - str. 42
1.5 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele s vazbou na položky účetních výkazů - str. 44
1.6 Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - str. 55
2. Dlouhodobý majetek mimo finanční majetek - str. 57
2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek - vymezení - str. 58
2.2 Dlouhodobý hmotný majetek - vymezení - str. 62
2.3 Pořizování dlouhodobého majetku - str. 66
2.4 Modernizace a rekonstrukce dlouhodobého majetku - technické zhodnocení - str. 73
2.5 Odpisování dlouhodobého majetku - str. 78
2.6 Vyřazení dlouhodobého majetku - str. 105
2.7 Nájem a pacht dlouhodobého majetku - str. 107
2.8 Užívání majetku na základě smlouvy o výprose či smlouvy o výpůjčce - str. 126
2.9 Rezerva na opravy dlouhodobého majetku - str. 127
3. Zásoby - str. 139
3.1 Zásoby - vymezení - str. 140
3.2 Oceňování zásob při pořízení - str. 142
3.3 Způsoby účtování zásob - str. 146
3.4 Oceňování zásob při vyskladnění - str. 150
3.5 Zásoby vlastní výroby - str. 153
3.6 Zásoby na konci účetního období - str. 157
3.7 Inventarizace zásob - str. 159
3.8 Poskytnuté zálohy a závdavky na zásoby - str. 164
3.9 Slevy u nakoupených zásob - str. 164
3.10 Komisní prodej - str. 166
3.11 Kontrola korunou v maloobchodní prodejně zboží - str. 168
3.12 Reklamace u dodávek zásob - str. 171
4. Cenné papíry - str. 175
4.1 Rozdělení cenných papírů - str. 176
4.2 Oceňování cenných papírů při pořízení - str. 178
4.3 Oceňování k rozvahovému dni - str. 179
4.4 Dluhové cenné papíry - str. 181
4.5 Podíly a akcie - str. 183
4.6 Cenné papíry k obchodování - str. 188
4.7 Realizovatelné cenné papíry - str. 189
4.8 Vlastní akcie - str. 190
4.9 Cenné papíry v cizí měně - str. 192
4.10 Prodej cenných papírů včetně daňových aspektů - str. 195
4.11 Inventarizace - str. 196
4.12 Změna metody oceňování cenných papírů - začátek nebo ukončení oceňování reálnou hodnotou - str. 197
5. Finanční majetek - str. 203
5.1 Peněžní prostředky v pokladně - str. 204
5.2 Valutová pokladna - str. 206
5.3 Peněžní prostředky na účtech - str. 208
5.4 Zákon o omezení plateb v hotovosti - str. 209
6. Zúčtovací vztahy - str. 211
6.1 Pohledávky - str. 212
6.2 Závazky - str. 241
6.3 Inventarizace pohledávek a závazků - str. 259
6.4 Zúčtování dotací - str. 260
6.5 Přechodné účty aktiv a pasiv - str. 264
7. Vlastní kapitál - str. 279
7.1 Základní kapitál a ážio - str. 280
7.2 Ostatní kapitálové fondy - str. 289
7.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků - str. 290
7.4 Oceňovací rozdíly při přeměnách obchodních korporací - str. 290
7.5 Výsledek hospodaření - str. 291
7.6 Účet individuálního podnikatele - str. 299
8. Dlouhodobé závazky, úvěry, odložená daň a rezervy - str. 301
8.1 Dlouhodobé závazky - str. 302
8.2 Úvěry - str. 304
8.3 Rezervy - str. 306
9. Náklady a výnosy - str. 311
9.1 Členění nákladů a výnosů - str. 312
9.2 Zásady pro účtování nákladů a výnosů - str. 313
9.3 Časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 315
9.4 Manka a škody - str. 316
9.5 Opravné položky k majetku - str. 317
9.6 Splatná daň z příjmů - str. 318
9.7 Odložená daň - str. 318
10. Účetní závěrka - str. 327
10.1 Inventarizace - str. 328
10.2 Postup při uzavírání účetních knih - str. 337
10.3 Druhy účetních závěrek - str. 341
10.4 Složky účetní závěrky - str. 344
10.5 Ověření účetní závěrky auditorem - str. 361
10.6 Výroční zpráva - str. 362
10.7 Nefinanční informace - str. 363
10.8 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy - str. 363
11. Účetní a daňová soustava - str. 365
11.1 Vztah účetnictví a daňové soustavy - str. 366
12. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - str. 371
12.1 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - Mezinárodní účetní standardy - str. 381
12.2 Koncepční rámec pro sestavování a zveřejňování účetní závěrky - str. 382
12.3 Přehled platných IFRS/IAS a interpretací - str. 383
12.4 IFRS pro malé a střední podniky - str. 418
12.5 Příklad praktické aplikace IFRS/IAS - str. 419

Další nabídka k tématu

Nejčastější chyby a omyly účetních, 2. vydání

Nejčastější chyby a omyly účetních, 2. vydání

Lenka Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha, - GRADA Publishing, a. s.

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2019. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2019 vybíráme: •nová interpretace Národní účetní rady zabývající ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty 2019

kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Ing. Jana Pilátová - Anag, spol. s r. o.

Publikace ve svém 2. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2019 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.