Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2017

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2017

Již 15. vydání tradiční publikace bylo aktualizováno v souvislosti s novelami účetních a daňových předpisů platnými od 1. 1. 2017, především novelou zákona o účetnictví provedenou zákonem č. 221/2015 Sb. a novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb. provedenou vyhláškou č. 250/2015 Sb.
Nejdůležitější zohledněné legislativní změny
Změny provedené výše uvedenými novelami se týkají zejména nové kategorizace účetních jednotek, stanovení povinnosti sestavování výkazu o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu či sestavování a zveřejňování účetní závěrky. Autoři do publikace zapracovali první zkušenosti s aplikací nových předpisů do praxe.
autor: Chalupa, Kadlec, Pilátová, Procházková, Sedlák, Skálová, Vlach vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 2. 2017, 448 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

1. Úvod do soustavy účetnictví - str. 11
1.1 Právní rámec účetnictví a české účetní standardy - str. 12
1.2 Obsahové vymezení základních východisek účetnictví podnikatelů - str. 31
1.3 Základní prvky soustavy účetnictví - str. 34
1.4 Úschova účetních záznamů - str. 42
1.5 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele s vazbou na položky účetních výkazů - str. 44
1.6 Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - str. 55
2. Dlouhodobý majetek mimo finanční majetek - str. 57
2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek - vymezení - str. 58
2.2 Dlouhodobý hmotný majetek - vymezení z hlediska ZDP - str. 61
2.3 Pořizování dlouhodobého majetku - str. 66
2.4 Modernizace a rekonstrukce dlouhodobého majetku - technické zhodnocení - str. 73
2.5 Odpisování dlouhodobého majetku - str. 78
2.6 Vyřazení dlouhodobého majetku - str. 105
2.7 Nájem a pacht dlouhodobého majetku - str. 107
2.8 Užívání majetku na základě smlouvy o výprose či smlouvy o výpůjčce - str. 130
2.9 Rezerva na opravy dlouhodobého majetku - str. 132
3. Zásoby - str. 143
3.1 Zásoby - vymezení - str. 144
3.2 Oceňování zásob při pořízení - str. 146
3.3 Způsoby účtování zásob - str. 150
3.4 Oceňování zásob při vyskladnění - str. 154
3.5 Zásoby vlastní výroby - str. 157
3.6 Zásoby na konci účetního období - str. 161
3.7 Inventarizace zásob - str. 163
3.8 Poskytnuté zálohy a závdavky na zásoby - str. 168
3.9 Slevy u nakoupených zásob - str. 168
3.10 Komisní prodej - str. 170
3.11 Kontrola korunou v maloobchodní prodejně zboží - str. 172
3.12 Reklamace u dodávek zásob - str. 175
4. Cenné papíry - str. 179
4.1 Rozdělení cenných papírů - str. 180
4.2 Oceňování cenných papírů při pořízení - str. 182
4.3 Oceňování k rozvahovému dni - str. 183
4.4 Dluhové cenné papíry - str. 185
4.5 Podíly a akcie - str. 187
4.6 Cenné papíry k obchodování - str. 192
4.7 Realizovatelné cenné papíry - str. 193
4.8 Vlastní akcie - str. 194
4.9 Cenné papíry v cizí měně - str. 196
4.10 Prodej cenných papírů včetně daňových aspektů - str. 199
4.11 Inventarizace - str. 200
5. Finanční majetek - str. 203
5.1 Peněžní prostředky v pokladně - str. 204
5.2 Valutová pokladna - str. 206
5.3 Peněžní prostředky na účtech - str. 208
5.4 Zákon o omezení plateb v hotovosti - str. 209
6. Zúčtovací vztahy - str. 211
6.1 Pohledávky - str. 212
6.2 Závazky - str. 244
6.3 Inventarizace pohledávek a závazků - str. 262
6.4 Zúčtování dotací - str. 263
6.5 Přechodné účty aktiv a pasiv - str. 267
7. Vlastní kapitál - str. 281
7.1 Základní kapitál a ážio - str. 282
7.2 Ostatní kapitálové fondy - str. 291
7.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků - str. 292
7.4 Oceňovací rozdíly při přeměnách obchodních korporací - str. 292
7.5 Výsledek hospodaření - str. 293
7.6 Účet individuálního podnikatele - str. 301
8. Dlouhodobé závazky, úvěry, odložená daň a rezervy - str. 303
8.1 Dlouhodobé závazky - str. 304
8.2 Úvěry - str. 306
8.3 Rezervy - str. 308
9. Náklady a výnosy - str. 313
9.1 Členění nákladů a výnosů - str. 314
9.2 Zásady pro účtování nákladů a výnosů - str. 315
9.3 Časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 317
9.4 Manka a škody - str. 317
9.5 Opravné položky k majetku - str. 319
9.6 Splatná daň z příjmů - str. 319
9.7 Odložená daň - str. 320
10. Účetní závěrka - str. 329
10.1 Inventarizace - str. 330
10.2 Postup při uzavírání účetních knih - str. 340
10.3 Druhy účetních závěrek - str. 344
10.4 Složky účetní závěrky - str. 347
10.5 Český účetní standard č. 024 - Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016 (plné znění) - str. 364
10.6 Ověření účetní závěrky auditorem - str. 383
10.7 Výroční zpráva - str. 383
10.8 Nefinanční informace - str. 384
10.9 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy - str. 385
11. Účetní a daňová soustava - str. 387
11.1 Vztah účetnictví a daňové soustavy - str. 388
12. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - str. 393
12.1 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - Mezinárodní účetní standardy - str. 403
12.2 Koncepční rámec pro sestavování a zveřejňování účetní závěrky - str. 404
12.3 Přehled platných IFRS/IAS a interpretací - str. 405
12.4 IFRS pro malé a střední podniky - str. 441
12.5 Příklad praktické aplikace IFRS/IAS - str. 442

Další nabídka k tématu

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky této knize získáte komplexní přehled v účetnictví. Je psána skutečně srozumitelnou formou právě pro vás - úplného začátečníka, studenta, absolventa rekvalifikačního kurzu. Stejně pomůže i zkušenému účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Nejdříve se seznámíte se základy, ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2018

Daňová evidence podnikatelů 2018

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2017 i 2018. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí obecné podmínky u ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2018 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2018 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2018

Abeceda mzdové účetní 2018

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad zpracovaný špičkovým týmem autorů je v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Základy účetnictví, 2. vydání

Základy účetnictví, 2. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Ing- Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2018 a sestavováním účetní závěrky za rok 2017 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2018 ve všech právních a daňových ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2018

Podvojné účetnictví 2018

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

Sagit, a. s.

Publikace je užitečnou pomůckou pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2018. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 49 KčKOUPIT

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Hlavní změny nastaly k 1. 1. 2018 v účetní vyhlášce (34 změn a doplnění) a v návaznosti na to také v šesti ČÚS. Publikace dále obsahuje ...

Cena: 93 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.