Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2017

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2017

Již 15. vydání tradiční publikace bylo aktualizováno v souvislosti s novelami účetních a daňových předpisů platnými od 1. 1. 2017, především novelou zákona o účetnictví provedenou zákonem č. 221/2015 Sb. a novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb. provedenou vyhláškou č. 250/2015 Sb.
Nejdůležitější zohledněné legislativní změny
Změny provedené výše uvedenými novelami se týkají zejména nové kategorizace účetních jednotek, stanovení povinnosti sestavování výkazu o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu či sestavování a zveřejňování účetní závěrky. Autoři do publikace zapracovali první zkušenosti s aplikací nových předpisů do praxe.
autor: Chalupa, Kadlec, Pilátová, Procházková, Sedlák, Skálová, Vlach vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 2. 2017, 448 stran
ISBN: 978-80-7554-068-3

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

1. Úvod do soustavy účetnictví - str. 11
1.1 Právní rámec účetnictví a české účetní standardy - str. 12
1.2 Obsahové vymezení základních východisek účetnictví podnikatelů - str. 31
1.3 Základní prvky soustavy účetnictví - str. 34
1.4 Úschova účetních záznamů - str. 42
1.5 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele s vazbou na položky účetních výkazů - str. 44
1.6 Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - str. 55
2. Dlouhodobý majetek mimo finanční majetek - str. 57
2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek - vymezení - str. 58
2.2 Dlouhodobý hmotný majetek - vymezení z hlediska ZDP - str. 61
2.3 Pořizování dlouhodobého majetku - str. 66
2.4 Modernizace a rekonstrukce dlouhodobého majetku - technické zhodnocení - str. 73
2.5 Odpisování dlouhodobého majetku - str. 78
2.6 Vyřazení dlouhodobého majetku - str. 105
2.7 Nájem a pacht dlouhodobého majetku - str. 107
2.8 Užívání majetku na základě smlouvy o výprose či smlouvy o výpůjčce - str. 130
2.9 Rezerva na opravy dlouhodobého majetku - str. 132
3. Zásoby - str. 143
3.1 Zásoby - vymezení - str. 144
3.2 Oceňování zásob při pořízení - str. 146
3.3 Způsoby účtování zásob - str. 150
3.4 Oceňování zásob při vyskladnění - str. 154
3.5 Zásoby vlastní výroby - str. 157
3.6 Zásoby na konci účetního období - str. 161
3.7 Inventarizace zásob - str. 163
3.8 Poskytnuté zálohy a závdavky na zásoby - str. 168
3.9 Slevy u nakoupených zásob - str. 168
3.10 Komisní prodej - str. 170
3.11 Kontrola korunou v maloobchodní prodejně zboží - str. 172
3.12 Reklamace u dodávek zásob - str. 175
4. Cenné papíry - str. 179
4.1 Rozdělení cenných papírů - str. 180
4.2 Oceňování cenných papírů při pořízení - str. 182
4.3 Oceňování k rozvahovému dni - str. 183
4.4 Dluhové cenné papíry - str. 185
4.5 Podíly a akcie - str. 187
4.6 Cenné papíry k obchodování - str. 192
4.7 Realizovatelné cenné papíry - str. 193
4.8 Vlastní akcie - str. 194
4.9 Cenné papíry v cizí měně - str. 196
4.10 Prodej cenných papírů včetně daňových aspektů - str. 199
4.11 Inventarizace - str. 200
5. Finanční majetek - str. 203
5.1 Peněžní prostředky v pokladně - str. 204
5.2 Valutová pokladna - str. 206
5.3 Peněžní prostředky na účtech - str. 208
5.4 Zákon o omezení plateb v hotovosti - str. 209
6. Zúčtovací vztahy - str. 211
6.1 Pohledávky - str. 212
6.2 Závazky - str. 244
6.3 Inventarizace pohledávek a závazků - str. 262
6.4 Zúčtování dotací - str. 263
6.5 Přechodné účty aktiv a pasiv - str. 267
7. Vlastní kapitál - str. 281
7.1 Základní kapitál a ážio - str. 282
7.2 Ostatní kapitálové fondy - str. 291
7.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků - str. 292
7.4 Oceňovací rozdíly při přeměnách obchodních korporací - str. 292
7.5 Výsledek hospodaření - str. 293
7.6 Účet individuálního podnikatele - str. 301
8. Dlouhodobé závazky, úvěry, odložená daň a rezervy - str. 303
8.1 Dlouhodobé závazky - str. 304
8.2 Úvěry - str. 306
8.3 Rezervy - str. 308
9. Náklady a výnosy - str. 313
9.1 Členění nákladů a výnosů - str. 314
9.2 Zásady pro účtování nákladů a výnosů - str. 315
9.3 Časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 317
9.4 Manka a škody - str. 317
9.5 Opravné položky k majetku - str. 319
9.6 Splatná daň z příjmů - str. 319
9.7 Odložená daň - str. 320
10. Účetní závěrka - str. 329
10.1 Inventarizace - str. 330
10.2 Postup při uzavírání účetních knih - str. 340
10.3 Druhy účetních závěrek - str. 344
10.4 Složky účetní závěrky - str. 347
10.5 Český účetní standard č. 024 - Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016 (plné znění) - str. 364
10.6 Ověření účetní závěrky auditorem - str. 383
10.7 Výroční zpráva - str. 383
10.8 Nefinanční informace - str. 384
10.9 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy - str. 385
11. Účetní a daňová soustava - str. 387
11.1 Vztah účetnictví a daňové soustavy - str. 388
12. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - str. 393
12.1 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - Mezinárodní účetní standardy - str. 403
12.2 Koncepční rámec pro sestavování a zveřejňování účetní závěrky - str. 404
12.3 Přehled platných IFRS/IAS a interpretací - str. 405
12.4 IFRS pro malé a střední podniky - str. 441
12.5 Příklad praktické aplikace IFRS/IAS - str. 442

Další nabídka k tématu

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V tomto již 7. vydání je podrobný výklad aktualizován v souladu s novelami předpisů - zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky, Českých účetních standardů, zákoníkem práce a novým občanským zákoníkem. Pochopíte, jaké vnitropodnikové směrnice, jak a proč je povinné vytvořit a jaké ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Josej Jílek - GRADA Publishing, a. s.

Kniha podává přehled o nynějším stavu a budoucím směřování evropských a českých předpisů (zejména IFRS) v oblasti účetnictví a auditu. Je založena na rozsáhlých praktických zkušenostech autora v mezinárodních orgánech působících v oblasti účetnictví, výkaznictví a auditu. Kniha ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Připravili jsme pro vás praktickou příručku pro stanovení vlastních, ekonomicky zdůvodněných norem mank. Je vhodná pro jakékoliv firmy a organizace, které mají povinnost určit své vlastní normy mank. Dále je ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Výklad v této publikaci reaguje na aktuální legislativu platnou pro rok 2018. Blíže k obsahu publikace Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve vykazování účtů časového rozlišení v ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Wolters Kluwer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2018

Meritum - Mzdy 2018

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 16. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože pro rok 2018 nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna (pouze ...

Cena: 649 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.