Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2017

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2017

Již 15. vydání tradiční publikace bylo aktualizováno v souvislosti s novelami účetních a daňových předpisů platnými od 1. 1. 2017, především novelou zákona o účetnictví provedenou zákonem č. 221/2015 Sb. a novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb. provedenou vyhláškou č. 250/2015 Sb.
Nejdůležitější zohledněné legislativní změny
Změny provedené výše uvedenými novelami se týkají zejména nové kategorizace účetních jednotek, stanovení povinnosti sestavování výkazu o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu či sestavování a zveřejňování účetní závěrky. Autoři do publikace zapracovali první zkušenosti s aplikací nových předpisů do praxe.
autor: Chalupa, Kadlec, Pilátová, Procházková, Sedlák, Skálová, Vlach vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 2. 2017, 448 stran

Cena: 649 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

1. Úvod do soustavy účetnictví - str. 11
1.1 Právní rámec účetnictví a české účetní standardy - str. 12
1.2 Obsahové vymezení základních východisek účetnictví podnikatelů - str. 31
1.3 Základní prvky soustavy účetnictví - str. 34
1.4 Úschova účetních záznamů - str. 42
1.5 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele s vazbou na položky účetních výkazů - str. 44
1.6 Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - str. 55
2. Dlouhodobý majetek mimo finanční majetek - str. 57
2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek - vymezení - str. 58
2.2 Dlouhodobý hmotný majetek - vymezení z hlediska ZDP - str. 61
2.3 Pořizování dlouhodobého majetku - str. 66
2.4 Modernizace a rekonstrukce dlouhodobého majetku - technické zhodnocení - str. 73
2.5 Odpisování dlouhodobého majetku - str. 78
2.6 Vyřazení dlouhodobého majetku - str. 105
2.7 Nájem a pacht dlouhodobého majetku - str. 107
2.8 Užívání majetku na základě smlouvy o výprose či smlouvy o výpůjčce - str. 130
2.9 Rezerva na opravy dlouhodobého majetku - str. 132
3. Zásoby - str. 143
3.1 Zásoby - vymezení - str. 144
3.2 Oceňování zásob při pořízení - str. 146
3.3 Způsoby účtování zásob - str. 150
3.4 Oceňování zásob při vyskladnění - str. 154
3.5 Zásoby vlastní výroby - str. 157
3.6 Zásoby na konci účetního období - str. 161
3.7 Inventarizace zásob - str. 163
3.8 Poskytnuté zálohy a závdavky na zásoby - str. 168
3.9 Slevy u nakoupených zásob - str. 168
3.10 Komisní prodej - str. 170
3.11 Kontrola korunou v maloobchodní prodejně zboží - str. 172
3.12 Reklamace u dodávek zásob - str. 175
4. Cenné papíry - str. 179
4.1 Rozdělení cenných papírů - str. 180
4.2 Oceňování cenných papírů při pořízení - str. 182
4.3 Oceňování k rozvahovému dni - str. 183
4.4 Dluhové cenné papíry - str. 185
4.5 Podíly a akcie - str. 187
4.6 Cenné papíry k obchodování - str. 192
4.7 Realizovatelné cenné papíry - str. 193
4.8 Vlastní akcie - str. 194
4.9 Cenné papíry v cizí měně - str. 196
4.10 Prodej cenných papírů včetně daňových aspektů - str. 199
4.11 Inventarizace - str. 200
5. Finanční majetek - str. 203
5.1 Peněžní prostředky v pokladně - str. 204
5.2 Valutová pokladna - str. 206
5.3 Peněžní prostředky na účtech - str. 208
5.4 Zákon o omezení plateb v hotovosti - str. 209
6. Zúčtovací vztahy - str. 211
6.1 Pohledávky - str. 212
6.2 Závazky - str. 244
6.3 Inventarizace pohledávek a závazků - str. 262
6.4 Zúčtování dotací - str. 263
6.5 Přechodné účty aktiv a pasiv - str. 267
7. Vlastní kapitál - str. 281
7.1 Základní kapitál a ážio - str. 282
7.2 Ostatní kapitálové fondy - str. 291
7.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků - str. 292
7.4 Oceňovací rozdíly při přeměnách obchodních korporací - str. 292
7.5 Výsledek hospodaření - str. 293
7.6 Účet individuálního podnikatele - str. 301
8. Dlouhodobé závazky, úvěry, odložená daň a rezervy - str. 303
8.1 Dlouhodobé závazky - str. 304
8.2 Úvěry - str. 306
8.3 Rezervy - str. 308
9. Náklady a výnosy - str. 313
9.1 Členění nákladů a výnosů - str. 314
9.2 Zásady pro účtování nákladů a výnosů - str. 315
9.3 Časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 317
9.4 Manka a škody - str. 317
9.5 Opravné položky k majetku - str. 319
9.6 Splatná daň z příjmů - str. 319
9.7 Odložená daň - str. 320
10. Účetní závěrka - str. 329
10.1 Inventarizace - str. 330
10.2 Postup při uzavírání účetních knih - str. 340
10.3 Druhy účetních závěrek - str. 344
10.4 Složky účetní závěrky - str. 347
10.5 Český účetní standard č. 024 - Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016 (plné znění) - str. 364
10.6 Ověření účetní závěrky auditorem - str. 383
10.7 Výroční zpráva - str. 383
10.8 Nefinanční informace - str. 384
10.9 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy - str. 385
11. Účetní a daňová soustava - str. 387
11.1 Vztah účetnictví a daňové soustavy - str. 388
12. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - str. 393
12.1 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - Mezinárodní účetní standardy - str. 403
12.2 Koncepční rámec pro sestavování a zveřejňování účetní závěrky - str. 404
12.3 Přehled platných IFRS/IAS a interpretací - str. 405
12.4 IFRS pro malé a střední podniky - str. 441
12.5 Příklad praktické aplikace IFRS/IAS - str. 442

Další nabídka k tématu

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Jindřich Špička - C. H. Beck

Finanční analýza není jen mechanický výpočet soustav finančně analytických ukazatelů z účetní závěrky a komentování trendu jejich vývoje. Je především o hledání vhodné kombinace ukazatelů vzhledem k potřebám a očekávání uživatele výsledků, je o hledání příčin významných změn v ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Kreativní účetnictví a účetní podvody

Kreativní účetnictví a účetní podvody

Zita Drábková - Wolters Kluwer, a. s.

Nejvyšší zásadou vedení účetnictví je věrný a pravdivý obraz („true and fair view“), označovaný též jako věrný obraz (věrné zobrazení). Publikace se snaží nalézt odpovědi na otázky: „Kde leží hranice mezi účetním podvodem a přijatelnou mírou kreativity zpracování účetních dat?“; ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 2. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 2. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví – výklad a řešené příklady 2017

Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví – výklad a řešené příklady 2017

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která pro nestátní neziskové organizace tuto problematiku řeší. Velké ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2017 + CD, 13. vydání

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2017 + CD, 13. vydání

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinnost sledovat legislativní aktuální změny Vzhledem ke značným změnám zákonů je publikace upravena podle legislativy platné pro rok 2017. Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Zpracování publikace Každá směrnice doplněna krátkým, jasným komentářem. Na konci ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017

RNDr. Ivan Brychta, Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Bc. Petr Kameník, Mgr. Vít Lederer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2017. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2017

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2017

Brychta, Bulla, Krupová, Kuchařová, Pilařová, Pšenková, Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2017 vybíráme: •Změny ve výroční zprávě (zveřejňování nefinančních ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Ing. Milena Otavová, Ph.D., doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D., Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha sestává ze dvou částí. První, stěžejní je daňová část, která se zaměřuje na oblast DPH a na daň z příjmů se zaměřením na specifika v cestovním ruchu. Dále je problematika soustředěna na oblast cestovních náhrad a problematiku daňové evidence. Druhá, účetní část se zabývá ...

Cena: 374 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 400 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2017

Meritum - Mzdy 2017

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

14. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2017. Novinky pro rok 2017, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 599 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.