Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda mzdové účetní 2017

Abeceda mzdové účetní 2017

27. aktualizované vydání
Tento bestseller vycházející již ve 27. vydání je svým rozsahem a způsobem zpracování zcela jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních.
Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech
Srozumitelný výklad jednotlivých oblastí mzdového účetnictví zpracoval špičkový tým autorů. Výklad je doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední řadě také odkazy na příslušná zákonná ustanovení, které nenarušují samotný výklad, ale jsou pro lepší přehlednost umístěny po stranách textu.
Zásadní změny pro rok 2017
I rok 2017 bude ve znamení mnoha změn, které se dotknou práce mzdových účetních či personalistů. Kromě každoročních změn výpočtů, například srážek ze mzdy a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, změn některých mzdových a platových náležitostí, bude upozorněno i na změny, které nastanou po novele zákoníku práce, která má nabýt účinnosti od 1. 7. 2017.
K dalším dílčím změnám dochází například v oblasti daní z příjmů, účinnosti rovněž nabude novela zákona o zaměstnanosti a mnoho dalšího.
Novela zákoníku práce 2017
Novela zákoníku práce bude mimo jiné obsahovat zásadní koncepční změny například v oblasti dovolené, převedení zaměstnance na jinou práci nebo přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Návrh upravuje i novou kategorii vedoucích zaměstnanců – vrcholové řídící zaměstnance se zásadně odlišným režimem pracovní doby.
autor: Šubrt, Leiblová, Příhodová, Skoumalová, Daněk, Přikrylová, Krajčíková, Lukešová, Dorčáková, Mikyska vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 1. 2017, 632 stran

Cena: 669 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
1. Osobní a mzdová agenda - str. 15
1.1 Obecně k osobní evidenci - str. 17
1.2 Jaká osobní data lze a nelze vyžadovat - str. 18
1.3 Údaje potřebné pro přijetí do zaměstnání - str. 19
1.4 Osobní spis - str. 20
1.5 Ochrana osobních dat - str. 20
1.6 Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a soukromí zaměstnanců - str. 25
2. Pracovněprávní a mzdové minimum - str. 27
Slovníček
2.1 Pracovněprávní vztahy - základní pravidla - str. 32
2.2 Pracovní poměr - str. 46
2.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 66
2.4 Agenturní zaměstnávání - dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli - str. 68
2.5 Pracovní doba a doba odpočinku - str. 69
2.6 Dovolená - str. 76
2.7 Překážky v práci a jejich placení, souvislost s péčí o kvalifikaci - str. 84
2.8 Odměňování - str. 96
2.9 Cestovní a jiné náhrad a požitky - str. 116
2.10 Inspekce práce a státní zdravotní dozor - str. 120
2.11 Zákon o státní službě - str. 127
3. Průměrný výdělek - str. 132
3.1 Průměrný výdělek hrubý a čistý - str. 133
3.2 Hrubá mzda - str. 134
3.3 Odpracovaná doba - str. 137
3.4 Rozhodné období - str. 139
3.5 Pravděpodobný výdělek - str. 141
3.6 Formy průměrného výdělku - str. 142
3.7 Průměrný výdělek u konta pracovní doby - str. 145
3.8 Redukovaný průměrný výdělek a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě - str. 146
3.9 Některé další otázky zjišťování průměrného výdělku - str. 150
3.10 Průměrný výdělek u státní služby - str. 151
3.11 Přehled používání průměrného výdělku - str. 151
4. Srážky ze mzdy - str. 155
4.1 Okruh příjmů, z nichž se srážky provádějí - str. 155
4.2 Kdy lze ze mzdy srážet - str. 157
4.3 Pořadí srážek ze mzdy - str. 163
4.4 Zvláštnosti při výkonu soudních a úředních rozhodnutí - str. 164
4.5 Srážky z dávek nemocenského pojištění - str. 170
4.6 Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah - str. 172
4.7 Přikázání jiné peněžité pohledávky - str. 178
4.8 Započtení pohledávky zaměstnavatele - str. 178
5. Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy - str. 180
Slovníček
5.1 Právo občana na zaměstnání - str. 183
5.2 zaměstnávání zaměstnanců ze zahraniční a zaměstnávání občanů EU - str. 184
5.3 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - str. 191
5.4 Aktivní politika zaměstnanosti - str. 200
5.5 Zprostředkování zaměstnání - str. 204
5.6 Insolvence zaměstnavatele - str. 206
5.7 Kontrolní činnost v oblasti zaměstnanosti - str. 207
6. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 212
Slovníček - str. 213
Důležité upozornění pro čtenáře k legislativním změnám v roce 2017 - str. 217
6.1 Příjmy ze závislé činnosti - str. 218
6.2 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně - str. 223
6.3 Příjmy osvobozené od daně - str. 226
6.4 Základ daně vztahující se k příjmům ze závislé činnosti - str.  232
6.5 Způsob zdanění - str. 236
6.6 Výpočet měsíční daňové povinnosti - str. 238
6.7 Nezdanitelná část základu daně - str. 240
6.8 Slevy na dani - str. 249
6.9 Daňové zvýhodnění - str. 256
6.10 Daňové zvýhodnění u nerezidentů - str. 266
6.11 Odvody daně - str. 267
6.12 Další povinnosti plátců - str. 268
6.13 Lhůty na vrácení nebo vybrání přeplatků a nedoplatků - str. 270
6.14 Prohlášení - str. 271
6.15 Způsob prokazování nezdanitelných částí daně, slevy na dani a daňového zvýhodnění - str. 272
6.16 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění - str. 275
6.17 Tiskopisy na vyúčtování daně - str. 283
7. Zdravotní pojištění - str. 307
Slovníček - str. 308
7.1 Osobní rozsah zdravotního pojištění - str. 311
7.2 Volba zdravotní pojišťovny - str. 316
7.3 Plátci pojistného na zdravotní pojištění - str. 323
7.4 Povinnosti zaměstnavatele ve styku se zdravotní pojišťovnou - str. 341
7.5 Výpočet zdravotního pojištění - str. 352
7.6 Odvod pojistného za zaměstnance - str. 389
7.7 Osoby samostatně výdělečně činné a zdravotní pojištění - str. 394
7.8  Přehledy zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění - str. 395
8. Pojistné na sociální zabezpečení - str. 399
Slovníček - str. 399
8.1 Poplatníci pojistného na sociální zabezpečení - str. 403
8.2 Výpočet a odvod pojistného na sociální zabezpečení - str. 417
9. Dávky nemocenského pojištění - str. 434
Slovníček - str. 434
9.1 Nemocenské pojištění - str. 436
9.2 Podmínky nároku na dávky a jejich výplatu - str. 461
9.3 Tiskopisy k uplatnění dávek z pojištění - str. 468
9.4 Rozhodné období - str. 473
9.5 Příloha k žádosti o dávku nemocenské, ošetřovné, PPM a VPTM - str. 481
9.6 Náhrada mzdy v době prvních 14 kalendářních dnů DPN nebo karantény - str. 486
9.7 Elektronická komunikace - str. 490
9.8 Změna místní příslušnosti OSSZ - str. 490
10. Důchodové pojištění - str. 492
Slovníček - str. 493
10.1 Důchodové pojištění a úkoly zaměstnavatelů - str. 498
10.2 Věk potřebný pro nárok na starobní důchod - str. 503
10.3 Doba důchodového pojištění a doba náhradní - str. 505
10.4 Žádost o starobní důchod - str. 509
10.5 Žádost o invalidní důchod - str. 511
10.6 Žádost o vdovské, vdovecké a sirotčí důchody (tzv. pozůstalostní dávky) - str. 512
10.7 Evidenční list důchodového pojištění - str. 513
10.8 Ohlašovací povinnost zaměstnavatelů o zaměstnaných starobních důchodcích - str. 547
11. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy a bezdůvodné obohacení - str. 550
11.1 Členění pracovněprávních odpovědnostních vztahů l náhradě majetkové a nemajetkové újmy a některé pojmy - str. 551
11.2 Kdy jde o pracovněprávní odpovědnost - str. 553
11.3 Povinnost zaměstnance hradit škodu - str. 553
11.4 Povinnost zaměstnavatele nahradit škodu - str. 562
11.5 Bezdůvodné obohacení a odpovědnost mzdové účetní - str. 567
11.6 Náhrada škody u některých osob - str. 568
12. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 571
Slovníček - str. 572
12.1 Úvodem k odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2017 -změny, vazby na nový občanský zákoník - str. 574
12.2 Obecné otázky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 577
12.3 Jednotlivé náhrady z titulu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 590
Přehled důležitých údajů platných k 1. 1. 2017 - str. 621
  

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1200 - Daně z příjmů, evidence tržeb

ÚZ č. 1200 - Daně z příjmů, evidence tržeb

Sagit, a. s.

Zákon o daních z příjmů byl od lednového vydání ÚZetka změněn další rozsáhlou novelou (205 změn s účinností od 1. 7. 2017), která např. mění výdaje stanovené procentem z příjmů, daň stanovenou paušální částkou, odpisování technického zhodnocení a nehmotného majetku atd. Publikace ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2017

Meritum - Daň z příjmů 2017

RNDr. Ivan Brychta,, Ing. Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Meritum Daň z příjmů 2017 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 785 KčKOUPIT

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních ...

Cena: 117 KčKOUPIT

Kreativní účetnictví a účetní podvody

Kreativní účetnictví a účetní podvody

Zita Drábková - Wolters Kluwer, a. s.

Nejvyšší zásadou vedení účetnictví je věrný a pravdivý obraz („true and fair view“), označovaný též jako věrný obraz (věrné zobrazení). Publikace se snaží nalézt odpovědi na otázky: „Kde leží hranice mezi účetním podvodem a přijatelnou mírou kreativity zpracování účetních dat?“; ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo

Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo

Pavel Janeček - Wolters Kluwer, a. s.

Tato kniha má za cíl seznámit čtenáře s mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána, a které obsahují úpravu různých aspektů pracovního práva. Takových úmluv, ať už přijatých OSN, Radou Evropy nebo Mezinárodní organizací práce, je několik desítek. Kromě obsahu samotných ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a daně, 4. vydání

Zaměstnanecké benefity a daně, 4. vydání

Ivan Macháček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu při ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů, 4. vydání

Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů, 4. vydání

Vlastimil Sojka, Monika Bartošová, Pavel Fekar, Jan Mašek, Matěj Nešleha, Ivana Vaňousová - Wolters Kluwer, a. s.

Připravili jsme pro vás 4. vydání úspěšné knihy Mezinárodní zdanění příjmů - Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů, jejíž předchozí vydání napsal Vlastimil Sojka, daňový poradce a ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

V této knize najdete sborník s pořadovým číslem 2. Obsahuje 105 dalších stanovisek k pracovnímu právu, která Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů - AKV přijalo od října 2015 do dubna 2017. Jedná se o stanoviska jednak k problémům, o nichž ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Ukončení podnikání

Ukončení podnikání

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie věnovaná ukončení podnikání čtenáře podrobně provede jak obecnými informacemi o skončení podnikání (např. statistickými údaji o tom, jaká je šance nového podniku přežít první rok), tak konkrétními případy (např. diagnostickým testem, jestli stávající krize podniku směřuje ...

Cena: 495 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.