SBÍRKA ZÁKONŮ částka 100
rozeslána dne 3.12.1999
  

306

ZÁKON

ze dne 18. listopadu 1999

o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Základní ustanovení

(1) Dotace ze státního rozpočtu (dále jen "dotace")1) se poskytuje soukromým školám, předškolním a školským zařízením (dále jen "škola"),2) pokud jsou zařazeny do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení (dále jen "síť"),3) a uzavřou smlouvu podle tohoto zákona.

(2) Dotace se poskytuje k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním, u speciálních škol a zařízení i s rehabilitací, a s běžným provozem dané školy nebo zařízení, s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po 1. lednu 1997.

(3) Dotace se základní umělecké škole poskytuje pouze na zabezpečení výuky určené pro žáky plnící povinnou školní docházku, nebo studující na střední škole nebo na speciální střední škole nebo na učilišti.

§ 2
Žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

(1) Žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace škole na příští školní rok předkládá škola nebo zřizovatel školy školskému úřadu

a)   do 15. října, nebo
b)   do 30 dnů od doručení rozhodnutí o zařazení do sítě.

(2) Žádost obsahuje:

a)   název, adresu, identifikační číslo a číslo účtu školy nebo zařízení a jejich součástí,
b)   kopii platného rozhodnutí o zařazení do sítě,
c)   doklad o zápisu školy do obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku a právní formě zapsané právnické osoby,
d)   předpokládaný celkový počet dětí a žáků (dále jen "žáci") ve školním roce, na který je požadována dotace, a počet žáků v jednotlivých třídách, u středních a vyšších odborných škol v jednotlivých studijních a učebních oborech; u školních jídelen předpokládaný počet stravovaných žáků podle druhu školy nebo zařízení.

§ 3
Smlouva o poskytnutí dotace

(1) Ve smlouvě o poskytnutí dotace se konkretizují zejména činnosti, na které se dotace poskytuje, a jejich rozsah, počet žáků ve školním roce, na který se dotace poskytuje, a výše dotace stanovená procentním podílem podle § 4.

(2) Smlouva o poskytnutí dotace se neuzavře, pokud školy, s výjimkou nově zřízených od 1. září, nepředloží školskému úřadu do 15. října za předchozí školní rok:

a)   vyúčtování dotace, pokud byla poskytnuta, postupem stanoveným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo"),
b)   výroční zprávu o činnosti,4)
c)   výroční zprávu o hospodaření,5) pokud hospodařily s prostředky státního rozpočtu, a
d)   informaci o projednání výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření v radě školy, pokud je zřízena.

(3) Školský úřad uzavře smlouvu nebo informuje školu a zřizovatele školy o důvodech neuzavření smlouvy

a)   do 30. listopadu v případě, že obdržel žádost podle § 2 odst. 1 písm. a), nebo
b)   do 30 dnů po obdržení žádosti v ostatních případech.

§ 4
Výše dotace

(1) Dotace škole s výjimkou předškolních a školských zařízení, které jinak podle zvláštního předpisu6) zřizuje obec, se stanoví podle skutečného počtu žáků v souladu se statistickými výkonovými výkazy Škol (MŠMT) řady V pro příslušný školní rok, nejvýše však do počtu žáků uvedeného v rozhodnutí o zařazení školy do sítě, a procentním podílem z normativu jako ročního objemu neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na dítě nebo žáka ve srovnatelném studijním oboru a formě studia školy zřizované ministerstvem nebo školským úřadem, nebo ve srovnatelném předškolním a školském zařízení zřizovaném ministerstvem nebo školským úřadem. U speciálních škol a speciálních nebo specializovaných tříd ostatních škol se dotace zvýší o procentní podíl z normativu na zdravotní postižení žáků, stanoveného pro žáky škol a školských zařízení, zřizovaných ministerstvem nebo školským úřadem.

(2) Dotace škole nebo zařízení, které jinak podle zvláštního předpisu6) zřizuje obec, se stanoví podle skutečného počtu žáků v souladu se statistickými výkonovými výkazy Škol (MŠMT) řady V pro příslušný školní rok, nejvýše však do počtu žáků uvedeného v rozhodnutí o zařazení školy do sítě, a procentním podílem z normativu jako ročního objemu neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů, připadajících na žáka ve srovnatelném předškolním a školském zařízení zřizovaném obcí. U speciálních nebo specializovaných tříd předškolních zařízení se dotace zvýší o procentní podíl z normativu na zdravotní postižení žáků, stanoveného pro žáky předškolních zařízení zřizovaných obcí podle zvláštního předpisu.

(3) Škola, kterou jinak zřizuje obec, může požádat obec o příspěvek na úhradu neinvestičních výdajů, které podle zvláštního předpisu financuje obec školám nebo zařízením, které sama zřizuje.

(4) Dotace se poskytuje pouze na žáky ve studijních a učebních oborech uvedených v platném rozhodnutí o zařazení do sítě. Normativy na příslušný kalendářní rok stanoví ministerstvo nejpozději do 31. ledna a zveřejní je ve Věstníku ministerstva. Do počtu žáků se započítávají i cizinci, kteří požívají stejná práva jako státní občané České republiky podle zvláštního předpisu.

(5) Výše procentního podílu z normativu podle odstavce 1 se od školního roku 2000/2001 stanoví pro:

a)   speciální školy a učiliště: na 80 %,
b)   základní školy: na 60 %,
c)   střední školy a vyšší odborné školy: na 60 %,
d)   speciální zařízení: na 80 %,
e)   ostatní školy a zařízení: na 50 %.

(6) Výše procentního podílu z normativu se podle odstavce 2 od školního roku 2000/2001 stanoví pro zařízení na 60 %.

§ 5
Zvýšení dotace

(1) Procentní podíl stanovený v § 4 odst. 5 se zvýší, pokud bude mezi školou, nebo zřizovatelem, zařízením a ministerstvem či jím pověřeným školským úřadem v termínu podle odstavce 5 uzavřena smlouva o zvýšení dotace, a to na:

a)   u speciálních škol a učilišť: na 100 %,
b)   u základních škol: na 100 %,
c)   u středních škol a vyšších odborných škol: na  90 %,
d)   u speciálních zařízení: na 100 %,
e)   u ostatních škol a zařízení: na  80 %.

(2) Procentní podíl stanovený v § 4 odst. 6 se zvýší u předškolních a školských zařízení na 100 %.

(3) Dotace pro školy se zvyšuje, pokud škola splňuje následující podmínky:

a)   dostává dotaci podle § 4,
b)   jde-li o školu jinak zřizovanou obcí, doloží kladné stanovisko obce o tom, že obec má zájem na působení školy na svém území,
c)   má poslední hodnocení České školní inspekce průměrné nebo lepší,
d)   škola je obecně prospěšnou společností nebo škola má jinou právní formu a zaváže se ve smlouvě o poskytnutí zvýšené dotace k vynaložení celého svého zisku, za příslušný kalendářní rok, na výdaje na vzdělávání, běžný provoz, popřípadě u speciálních škol i na rehabilitaci,
e)   jde-li o denní nástavbové studium absolventů učebních oborů středních odborných učilišť, uzavře škola se školským úřadem smlouvu o počtu žáků přijímaných podle jednotlivých studijních oborů a tento počet v daném školním roce dodrží,
f)   jde-li o víceleté gymnázium, uzavře škola se školským úřadem smlouvu o počtu žáků přijímaných v jednotlivých studijních oborech a tento počet v daném školním roce dodrží.

(4) Smlouvu o zvýšení dotace lze uzavřít se školou na 1 školní rok a déle, pokud před uzavřením smlouvy alespoň po dobu 1 školního roku byly zařazeny do sítě a poskytovaly výchovu a vzdělávání v souladu se svým zařazením do sítě. Pokud více škol je zřízeno jako 1 právnická osoba, posuzuje se splnění podmínek u každé školy samostatně.

(5) Škola předkládá žádost o uzavření smlouvy o zvýšení dotace na příští školní rok spolu s doklady, že byly splněny stanovené podmínky, školskému úřadu do 31. ledna. Po stanovení procentní výše dotace školským úřadem se uzavře smlouva o zvýšené dotaci do 31. března. U škol, které k 31. březnu nesplňují podmínku odstavce 4, lze smlouvu o zvýšení dotace uzavřít do 15. září, pokud škola doloží školskému úřadu splnění stanovených podmínek do 15. srpna.

(6) Pokud škola sdružuje více součástí nebo má zařazeno více studijních nebo učebních oborů, stanoví se procentní výše zvýšené dotace pro jednotlivé její součásti, studijní nebo učební obory zvlášť.

§ 6
Pravidla pro poskytování dotace

(1) Dotace se poskytuje na školní rok zálohově na jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku, nejpozději poslední den prvního měsíce čtvrtletí. Roční výše poskytované dotace se stanoví podle § 4 a 5.

(2) Pokud je počet žáků podle § 4 odst. 1 rozdílný od počtu uvedeného ve smlouvě podle § 2, 3 a 5, je pro stanovení výše dotace rozhodující počet žáků podle § 4 odst. 1.

(3) Pokud dojde v průběhu školního roku ke změně počtu žáků ve srovnání s počtem, na který se poskytuje dotace, škola neprodleně tuto skutečnost oznámí a hodnověrně prokáže školskému úřadu. Dotace se upraví od počátku čtvrtletí následujícího po změně, kdy došlo k přeplatku či nedoplatku, a tento je vyúčtován podle odstavce 7.

(4) Pokud v průběhu školního roku zjistí Česká školní inspekce nebo jiný kontrolní orgán vážné nedostatky v činnosti školy nebo zařízení, může školský úřad odstoupit od smlouvy, nedojde-li k jiné dohodě.

(5) Pokud škola nebo zařízení nedoloží vynaložení zisku na výdaje na výchovu a vzdělávání, běžný provoz, popřípadě u speciálních škol a zařízení i na rehabilitaci, potvrzené oprávněnou osobou,7) a to nejpozději do 10. srpna následujícího kalendářního roku, může školský úřad odstoupit od smlouvy o navýšení dotace; poskytnutá zvýšená dotace v tomto případě podléhá ustanovení zvláštního předpisu8) o neoprávněném použití prostředků státního rozpočtu.

(6) Výše dotace ze státního rozpočtu může být v průběhu roku, kdy je poskytována, snížena nebo dotace může být poskytována na kratší období, než které je uvedeno v odstavci 1,

a)   v souladu s regulačními opatřeními k čerpání výdajů státního rozpočtu, o nichž rozhodla vláda nebo ministr financí,9) nebo
b)   pokud škola nebo zařízení nedodrží ustanovení odstavce 7.

(7) Školy nebo zařízení předloží vyúčtování poskytnuté dotace podle skutečnosti kalendářního roku postupem stanoveným Ministerstvem financí pro zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem školskému úřadu.

§ 7
Přechodná ustanovení

(1) Ve školním roce 1999/2000 se školám dotace poskytuje v procentní výši podle dosavadních předpisů.8)

(2) Ve školním roce 1999/2000 zůstávají v platnosti

a)   smlouvy o zvýšení dotace uzavřené se školami podle dosavadních předpisů,10)
b)   smlouvy o poskytnutí dotace a smlouvy o zvýšení dotace uzavřené se zařízeními podle dosavadních předpisů.10)

(3) Žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace škole na školní rok 2000/2001 předloží škola nebo zřizovatel školy školskému úřadu do 60 dnů od účinnosti tohoto zákona.

§ 8
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.  § 57a odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
2.  Nařízení vlády č. 324/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění nařízení vlády č. 321/1998 Sb.

§ 9
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.


1)   § 5 odst. 3 písm. d) zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 57/1995 Sb.
2)   § 57a odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 13a odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb.
4)   § 17e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb.
5)   § 17e odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb.
6)   § 14 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7)   Zákon č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
8)   Zákon č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9)   § 13 odst. 3 zákona č. 576/1990 Sb.
§ 36 zákona č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10)   Nařízení vlády č. 324/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění nařízení vlády č. 321/1998 Sb.