SBÍRKA ZÁKONŮ částka 15
rozeslána dne 24.2.1999
 

39

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. února 1999,

kterým se provádí § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1

Toto nařízení upravuje způsob přijímání opatření při dovozu zemědělských výrobků a potravin (dále jen "zemědělský výrobek") na území České republiky.

§ 2

Ochrannými opatřeními podle tohoto nařízení jsou

a)   zvláštní ochranná opatření,
b)   nouzová opatření,
c)   vstupní hodnota.

§ 3

(1) Ochranné opatření se přijme jen v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu, po kterou existují okolnosti, které byly podnětem k jeho zavedení.

(2) Na tentýž zemědělský výrobek nelze přijmout souběžně více ochranných opatření podle tohoto nařízení.

§ 4

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   zvláštním ochranným opatřením stanovení dodatečného cla,
b)   dodatečným clem clo, o které se zvyšuje dovozní clo,1) za podmínek stanovených tímto nařízením,
c)   spouštěcí úrovní takový objem dovozů zemědělského výrobku (dále jen "spouštěcí úroveň"), jehož překročení odůvodňuje použití zvláštního ochranného opatření,
d)   nouzovým opatřením množstevní omezení nebo úprava cla za podmínek stanovených tímto nařízením,
e)   vstupní hodnotou minimální základ pro výpočet dovozního cla za podmínek stanovených tímto nařízením,
f)   množstevním omezením dovozu stanovení množství zemědělských výrobků, které je možno dovézt ve stanoveném období,2)
g)   domácím výrobním odvětvím domácí výrobci jako celek, kteří vyrábějí obdobné nebo přímo soutěžící zemědělské výrobky, nebo ti výrobci, jejichž společná výroba obdobných nebo přímo soutěžících zemědělských výrobků tvoří více než 50 % celkové domácí výroby těchto zemědělských výrobků,
h)   vážnou újmou významné celkové poškození situace domácího výrobního odvětví,
i)   hrozbou vážné újmy vážná újma, která zřejmě hrozí, přičemž určení existence hrozby domácí vážné újmy musí být založeno na zjištěných skutečnostech a nikoli pouze na tvrzeních, domněnkách nebo vzdálené možnosti.

ČÁST DRUHÁ
ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

§ 5

(1) Jestliže při dovozu zemědělského výrobku uvedeného v příloze k zákonu č. 252/1997 Sb., o zemědělství, (dále jen "zákon")

a)   objem dovozů v měrných jednotkách stanovených celním sazebníkem překročí spouštěcí úroveň zjištěnou Ministerstvem zemědělství (dále jen "ministerstvo") ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem financí v souladu s postupem uvedeným v § 7, nebo
b)   cena, za kterou se dovozy zemědělského výrobku uskutečňují, včetně nákladů na dopravu a pojištění dováženého zboží na místo, kde zboží vstupuje do tuzemska, nejsou-li zahrnuty v ceně skutečně placené nebo která má být zaplacena, vyjádřená v tuzemské měně3) (dále jen "dovozní cena"), zjištěná ministerstvem ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem financí, klesne o více než 10 % pod spouštěcí cenu zjištěnou v souladu s postupem uvedeným v § 11,

přijme se zvláštní ochranné opatření v podobě dodatečného cla, které se připočítá k dovoznímu clu1) zemědělského výrobku.

(2) Dodatečné clo nelze stanovit podle odstavce 1 písm. a) a b) současně.

§ 6

Podmínkou pro stanovení dodatečného cla je splnění závazků na běžný a minimální přístup, kterým je propuštění určitého minimálního množství zemědělského výrobku za preferenční celní sazbu tak, jak se Česká republika zavázala podle mezinárodní dohody.4) Dovozy v rámci závazků na běžný a minimální přístup dodatečnému clu nepodléhají.

Dodatečné clo pro případ překročeníspouštěcí úrovně objemu dovozů

§ 7

(1) Při stanovení spouštěcí úrovně se vychází z podílu průměrného ročního objemu dovozu příslušného zemědělského výrobku na průměrném ročním objemu domácí spotřeby tohoto zemědělského výrobku v předcházejících 3 kalendářních letech, za které jsou k dispozici údaje.

(2) Základní spouštěcí úroveň činí

a)   125 % průměrného objemu dovozů příslušného zemědělského výrobku, jestliže podíl průměrného objemu dovozu na průměrném objemu domácí spotřeby tohoto výrobku za předcházející 3 kalendářní roky je nižší nebo se rovná 10 %,
b)   110 % průměrného objemu dovozů příslušného zemědělského výrobku, jestliže podíl průměrného objemu dovozu na průměrném objemu domácí spotřeby tohoto výrobku za předcházející 3 kalendářní roky je vyšší než 10 %, ale nižší nebo se rovná 30 %,
c)   105 % průměrného objemu dovozů příslušného zemědělského výrobku, jestliže podíl průměrného objemu dovozu na průměrném objemu domácí spotřeby tohoto výrobku za předcházející 3 kalendářní roky je vyšší než 30 %.

(3) Ve všech případech může být dodatečné clo uloženo v kterémkoli roce, kdy absolutní objem dovozů příslušného zemědělského výrobku na celní území České republiky přesáhne součet základní spouštěcí úrovně stanovené podle odstavce 2 a násobené průměrným ročním objemem dovozů za předcházející 3 kalendářní roky, za které jsou k dispozici údaje a změny absolutního objemu domácí spotřeby zemědělského výrobku v posledním roce, pro který jsou k dispozici údaje v porovnání s předchozím rokem, za předpokladu, že spouštěcí úroveň bude vyšší než 105 % průměrného množství dovozů.

(4) V případě, že domácí spotřebu zemědělského výrobku nelze zjistit, základní spouštěcí úroveň se stanoví ve výši 125 % průměrného objemu dovozů příslušného zemědělského výrobku.

(5) Údaje a postup zjišťování spouštěcí úrovně objemu dovozů podle odstavců 2, 3 a 4 jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(6) Pro zjištění spouštěcí úrovně u zemědělského výrobku rychle podléhajícího zkáze a sezonního zemědělského výrobku může být s ohledem na specifické vlastnosti těchto výrobků stanoveno kratší časové období než 3 roky.

§ 8

(1) Podkladem pro zjišťování spouštěcí úrovně objemu dovozů jsou statistické informace celní statistiky a informace Českého statistického úřadu.5)

(2) Do objemu dovozů sledovaných pro zjištění, zda bylo dosaženo spouštěcí úrovně objemu dovozů, se započítají i dovozy realizované podle závazků na běžný a minimální přístup.

§ 9

Dodatečné clo nesmí překročit jednu třetinu dovozního cla stanoveného zvláštním právním předpisem6) uplatňovaného v roce, ve kterém se dodatečné clo stanoví. Dodatečné clo lze uplatnit pouze do konce kalendářního roku, ve kterém bylo stanoveno.

§ 10

Dovoz zemědělského výrobku realizovaný na základě smlouvy uzavřené před stanovením dodatečného cla tomuto clu nepodléhá, jestliže dodávka tohoto výrobku byla zahájena před stanovením dodatečného cla, avšak pouze za předpokladu, že tento dovoz může být započítán pro účely uplatnění dodatečného cla do objemu dovozů zemědělského výrobku během následujícího roku.

Dodatečné clo pro případ poklesu dovozní ceny pod úroveň spouštěcí ceny

§ 11

(1) Spouštěcí cena se stanoví jako průměr dovozní ceny zemědělského výrobku za období let 1991 až 1992.

(2) Podkladem pro zjišťování spouštěcí ceny3) jsou statistické informace celní statistiky a informace Českého statistického úřadu.5)

§ 12

(1) Dodatečné clo se vyměří ve výši

a)   30 % částky, o kterou rozdíl mezi dovozní cenou a spouštěcí cenou (dále jen "rozdíl") překročil 10 % spouštěcí ceny, jestliže je tento rozdíl vyšší než 10 % spouštěcí ceny, ale nižší nebo se rovná 40 % spouštěcí ceny,
b)   50 % částky, o kterou rozdíl překročil 40 % spouštěcí ceny, jestliže je rozdíl vyšší než 40 % spouštěcí ceny, ale nižší nebo se rovná 60 % spouštěcí ceny; k takto stanovenému dodatečnému clu se připočte clo stanovené podle písmena a),
c)   70 % částky, o kterou rozdíl překročil 60 % spouštěcí ceny, jestliže je rozdíl vyšší než 60 % spouštěcí ceny, ale nižší nebo se rovná 75 % spouštěcí ceny; k takto stanovenému dodatečnému clu se připočte clo stanovené podle písmen a) a b),
d)   90 % částky, o kterou rozdíl překročil 60 % spouštěcí ceny, jestliže je rozdíl vyšší než 75 % spouštěcí ceny; k takto stanovenému dodatečnému clu se připočte clo stanovené podle písmen a), b) a c).

(2) Údaje a postup zjišťování spouštěcí ceny podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Pro zjištění spouštěcí ceny u zemědělského výrobku rychle podléhajícího zkáze a sezonního zemědělského výrobku se stanoví s ohledem na specifické vlastnosti těchto výrobků rozdílné dovozní ceny pro odlišná období.

§ 13

Dodatečné clo se neuloží na dovoz zemědělského výrobku, jehož objem dovozů klesá, a to až do zastavení poklesu objemu dovozů tohoto zemědělského výrobku, pokud to nezpůsobí újmu nebo hrozbu újmy domácímu výrobnímu odvětví vyrábějícímu stejný nebo obdobný zemědělský výrobek.

ČÁST TŘETÍ
NOUZOVÁ OPATŘENÍ

§ 14

Na dovoz zemědělského výrobku neuvedeného v příloze k zákonu, který pochází z členského státu Světové obchodní organizace (dále jen "WTO"), lze přijmout nouzové opatření (dále jen "opatření") ve formě množstevního omezení dovozu zemědělského výrobku nebo úpravy cla pro zemědělský výrobek, zjistí-li ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem financí podle kritérií uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení splnění podmínek stanovených pro uplatnění opatření mezinárodní dohodou.4) Zahájení šetření a jeho výsledky budou zveřejněny.

§ 15

(1) Opatření se přijme jen v případě, že se zemědělský výrobek dováží na území České republiky v takových zvýšených množstvích a za takových podmínek, že to působí nebo hrozí způsobit vážnou újmu domácímu výrobnímu odvětví, které vyrábí obdobné nebo přímo soutěžící zemědělské výrobky, a jestliže mezi takovými dovozy a vážnou újmou nebo její hrozbou existuje příčinná souvislost.

(2) Opatření se přijme bez zřetele na zemi původu zemědělského výrobku, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

§ 16

(1) Při posuzování, zda došlo ke způsobení vážné újmy domácímu výrobnímu odvětví nebo k její hrozbě způsobené výjimečným nárůstem dovozů, ministerstvo vezme v úvahu zejména

a)   vývoj růstu objemu dovozů zemědělského výrobku celkově i ve vztahu k objemu výroby stejného nebo obdobného zemědělského výrobku vyráběného domácím výrobním odvětvím v množstevních a hodnotových údajích za poslední 3 roky předcházející dni zahájení šetření,
b)   podmínky, za kterých se dovoz zvýšeného množství dováženého zemědělského výrobku uskutečňuje (cena, kvalita, podmínky prodeje, podíl dováženého zemědělského výrobku na domácím trhu a změny v prodeji stejného nebo obdobného zemědělského výrobku vyráběného domácím výrobním odvětvím na domácím trhu - cena, množství, kvalita, prodejnost, růst neprodejných zásob apod.),
c)   vliv zvýšených dovozů na ekonomické ukazatele domácího výrobního odvětví, zejména na zisk (případně ztrátu), produktivitu práce, využití výrobních kapacit, návratnost investic, zaměstnanost,
d)   vývozní schopnosti země původu zemědělského výrobku v době zahájení šetření a předpoklad dalšího růstu dovozu zemědělského výrobku,
e)   rozsah poškození domácího výrobního odvětví nebo jeho předpokládaného poškození,
f)   příčinnou souvislost mezi zvýšenými dovozy a způsobenou vážnou újmou nebo hrozbou vážné újmy.

(2) Jestliže vážnou újmu nebo hrozbu vážné újmy domácímu výrobnímu odvětví způsobují i jiní činitelé než zvýšené dovozy, nebude tato újma nebo její hrozba přisuzována zvýšeným dovozům.

Podmínky a doba uplatňování opatření

§ 17

(1) Opatření se přijímá v rozsahu a na dobu, která je nutná k zabránění nebo nápravě vážné újmy výrobního odvětví a postačující k tomu, aby si výrobní odvětví vytvořilo takové podmínky, které mu umožní přizpůsobit se nově vzniklým okolnostem ovlivňujícím situaci v daném výrobním odvětví.

(2) Pokud má opatření formu množstevního omezení, nesmí toto opatření snížit objem dovozů zemědělského výrobku pod úroveň průměru dovozů tohoto zemědělského výrobku v posledních 3 letech, pro která jsou k dispozici statistiky, ledaže je nepochybně prokázáno, že k zabránění nebo nápravě významného celkového poškození výrobního odvětví je potřebná jiná úroveň.

§ 18

(1) Opatření lze přijmout až na dobu 4 let. Do této lhůty se započítává doba trvání prozatímního opatření (§ 21).

(2) Čtyřleté období může být prodlouženo v případě, že se prokáže, že delší trvání opatření je nezbytné k zabránění nebo nápravě významného celkového poškození výrobního odvětví a zároveň se prokáže, že se výrobní odvětví přizpůsobuje nově vzniklým okolnostem ovlivňujícím situaci v daném výrobním odvětví. Celková doba platnosti opatření nesmí přesáhnout 8 let.

(3) V případě, že je opatření prodlouženo, nesmí být více omezující než na konci počátečního období a musí být dále uvolňováno.

(4) Pokud je doba uplatňování opatření delší než1 rok, musí být toto opatření postupně uvolňováno v pravidelných intervalech tak, aby si výrobní odvětví mohlo vytvořit takové podmínky, které mu umožňují přizpůsobit se nově vzniklým okolnostem ovlivňujícím situaci v daném výrobním odvětví.

(5) Zjistí-li ministerstvo po uplynutí poloviny doby uplatňování opatření, které bylo přijato na dobu delší než 3 roky, že zcela nebo částečně pominuly důvody, které vedly k jeho přijetí, vláda své nařízení, jímž bylo uplatňované opatření zavedeno, zruší nebo dosud uplatňovaná opatření omezí.

§ 19
Opětovné přijetí opatření

(1) Opatření lze opětovně přijmout v případě, jsou-li splněny podmínky pro jeho uplatnění.

(2) Opatření nelze znovu přijmout na stejný zemědělský výrobek po dobu, která se svou délkou rovná období, během kterého se takové opatření předtím uplatňovalo.

(3) Bez ohledu na délku období, po které bylo předchozí opatření na stejný zemědělský výrobek uplatňováno, nesmí být doba nezavedení kratší než 2 roky, ledaže se jedná o opatření trvající 180 dnů nebo méně, jestliže

a)   uplynul nejméně 1 rok od data přijetí opatření na dovoz tohoto zemědělského výrobku, a
b)   toto opatření se neuplatňovalo na stejný zemědělský výrobek více než dvakrát v pětiletém období bezprostředně předcházejícím datu zavedení tohoto opatření.

§ 20

Opatření se nepřijme k omezení dovozu zemědělského výrobku z rozvojové země, která je členem WTO, pokud podíl dovozu tohoto zemědělského výrobku z této země nepřesáhne 3 % z celkového objemu dovozu tohoto zemědělského výrobku do České republiky, za předpokladu, že dovoz z rozvojových zemí s podílem nižším než 3 % společně nepředstavuje více než 9 % z celkového objemu dováženého zemědělského výrobku do České republiky.

§ 21

(1) Za kritických okolností, kdy by prodlení způsobilo škodu, kterou by bylo obtížné napravit, a jestliže průběh šetření nasvědčuje tomu, že existuje důkaz, že zvýšený dovoz výrobků způsobil nebo hrozí způsobit vážnou újmu domácímu výrobnímu odvětví, může vláda nařízením přijmout prozatímní opatření ve formě úpravy cla.

(2) Doba uplatňování prozatímního opatření nesmí přesáhnout 200 dnů.

(3) Jestliže ministerstvo v průběhu dalšího šetření zjistí, že zvýšený dovoz zemědělského výrobku nezpůsobil nebo nehrozí způsobit vážnou újmu domácímu výrobnímu odvětví, bude prozatímní opatření zrušeno a vybrané clo vráceno.

§ 22
Dovoz zemědělských výrobkůz nečlenských zemí WTO

(1) Pokud není uvedeno jinak, použijí se pro přijímání opatření při dovozu zemědělských výrobků pocházejících z nečlenských zemí WTO ustanovení § 14 až 21.

(2) Pokud se zemědělský výrobek, který pochází z nečlenského státu WTO, dováží v takových zvýšených množstvích nebo za takových podmínek, že to působí nebo hrozí způsobit vážnou újmu domácímu výrobnímu odvětví, které vyrábí stejné nebo obdobné zemědělské výrobky, a jestliže mezi takovými dovozy a vážnou újmou nebo její hrozbou existuje příčinná souvislost, lze přijmout opatření ve vztahu k tomuto státu nebo těmto státům, ze kterých zemědělský výrobek pochází, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

(3) Při zjišťování vážné újmy nebo její hrozby bude kromě ukazatelů uvedených v § 16 navíc posuzováno, do jaké míry odpovídá ekonomická a obchodní politika takového státu principům obsaženým v Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace.4)

ČÁST ČTVRTÁ

§ 23

(1) Vstupní hodnota se uplatní v souladu s mezinárodními závazky, včetně dvoustranných mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

(2) Vstupní hodnota se stanoví součtem průměrné roční ceny vybraných zemědělských výrobků vyrobených domácími výrobci, zjištěné za předcházející kalendářní rok, a dovozního cla.1)

§ 24
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.


1)   § 54 odst. 1, § 56, 57 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon.

Nařízení vlády č. 303/1998 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).

2)   Vyhláška č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 130/1993 Sb., vyhlášky č. 300/1993 Sb., vyhlášky č. 88/1994 Sb., vyhlášky č. 175/1994 Sb., vyhlášky č. 192/1995 Sb., vyhlášky č. 156/1996 Sb., vyhlášky č. 115/1997 Sb., vyhlášky č. 233/1997 Sb., vyhlášky č. 56/1998 Sb., vyhlášky č. 141/1998 Sb., vyhlášky č. 261/1998 Sb., vyhlášky č. 331/1998 Sb. a vyhlášky č. 335/1998 Sb.
3)   Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb., o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) - Dohoda o zemědělství, čl. 5 odst. 1 písm. b).
4)   Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.
5)   Zákon č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 113/1997 Sb.

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

6)   Nařízení vlády č. 303/1998 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 39/1999 Sb.

Údaje a postup zjišťování spouštěcí úrovně objemu dovozů podle § 7 odst. 2, 3 a 4

1. Údaje potřebné pro uplatnění zvláštních ochranných opatření:

a)   průměrný objem dovozů za poslední 3 roky v měrných jednotkách (P),
b)   průměrná spotřeba za poslední 3 roky v měrných jednotkách (S),
c)   rozdíl mezi spotřebou posledního roku a roku předcházejícího v měrných jednotkách (RS),
d)   aktuální objem dovozu za vybrané období v měrných jednotkách (A).

2. Postup zjišťování:

Je-li domácí spotřeba za poslední 3 roky známa, postupuje se následovně:

§ 7 odst. 2 písm. a)

Když: 10 % > = P / S - Spouštěcí úroveň (SU) v daném roce je 125 % P

§ 7 odst. 2 písm. b)

Když: 30 % > = P / S > 10 % - Spouštěcí úroveň (SU) v daném roce je 110 % P

§ 7 odst. 2 písm. c)

Když: P / S > 30 % - Spouštěcí úroveň (SU) v daném roce je 105 % P

§ 7 odst. 3

Výpočet spouštěcí úrovně objemu dovozu (SO)

SO = SU/100 x P + RS

§ 7 odst. 4

Pro případ, kdy není známa domácí spotřeba daného výrobku za poslední 3 roky, vychází se z průměrných objemů dovozů za poslední 3 roky:

SO = P x 125

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 39/1999 Sb.

Údaje a postup zjišťování spouštěcí ceny podle § 12

1. Údaje potřebné pro uplatnění zvláštních ochranných opatření :

a)   Spouštěcí cena (R) - průměrná dovozní cena za období 1991 - 1992 v Kč/jednotka; pokud alespoň v 1 roce tohoto období nelze podle úředních celních statistik dovozní cenu zjistit, použije se dovozní cena zjištěná v nejbližším dalším roce,
b)   Aktuální dovozní cena (C) - dovozní hodnota Kč/jednotka jednotlivé celní položky podle celního sazebníku (8, popřípadě 10 míst).

2. Postup zjišťování podmínek uplatnění dodatečného cla:

Vychází se ze základního vzorce:

[(R - C) / R] x 100 = X, kde: R = spouštěcí cena C = dovozní cena

§ 12 odst. 1 písm. a)

Když: 10 < X <= 40% - Dodatečné clo(D1) se bude rovnat:

D1 = [(R - C) - 0,1 x R] x 0,3

§ 12 odst. 1 písm. b)

Když:40 < X <= 60%  - Dodatečné clo(D2)se bude rovnat:

D2 = [(R - C) - 0,4 x R] x 0,5 + D1max

Výpočet = [(R - C) - 0,4 x R] x 0,5 + R x 0,09

§ 12 odst. 1 písm. c)

Když:60 < X <= 75% - Dodatečné clo(D3)se bude rovnat:

D3 = [(R - C) - 0,6 x R] x 0,7 + D1max + D2max

Výpočet = [(R - C) - 0,6 x R] x 0,7 + R x 0,19

§ 12 odst. 1 písm. d)

Když: X > 75 % - Dodatečné clo (D4)se bude rovnat:

D4 = [(R - C) - 0,75 x R] x 0,9 + D1max + D2max + D3max

Výpočet = [(R - C) - 0,75 x R] x 0,9 + R x 0,295

Na rozdíl od objemového kritéria je hodnocení spouštěcí ceny nutno provádět u jednotlivé podpoložky dle nomenklatury celního sazebníku, tj. na 8 míst.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 39/1999 Sb.

Kritéria pro přijetí nouzového opatření podle § 14

Pro zahájení jednání o zavedení nouzových opatření u daného zemědělského výrobku bude nutno doložit následující podklady:

1.a)   Produkce zemědělského výrobku v ČR za poslední 3 předcházející roky.
b)   Odhad domácí produkce ve stávajícím roce.
2.a)   Spotřeba zemědělského výrobku v ČR za poslední 3 roky.
b)   Odhad spotřeby ve stávajícím roce.
3.a)   Dovoz daného zemědělského výrobku do ČR za poslední 3 předcházející roky.
b)   Dovoz dané komodity do ČR ve stávajícím roce
-    z toho dovozy ze země s nejvyšším objemem dovozu - poslední 3 roky a ve stávajícím roce.

4. Podíl dovozů na domácí spotřebě za poslední 3 roky a ve stávajícím roce

-   z toho podíl dovozů na domácí spotřebě ze země s nejvyšším objemem dovozu za poslední 3 roky a ve stávajícím roce.

5. Podíl dovozů na domácí produkci za poslední 3 roky a ve stávajícím roce

-   z toho podíl dovozů na produkci ze země s nejvyšším objemem dovozu za poslední 3 roky a ve stávajícím roce.

6. Celkové vývozy zemědělského výrobku za poslední 3 roky a ve stávajícím roce.

7. Důkazy o evidentním poškození domácí produkce dovozem

-   prokázat příčinné souvislosti mezi tímto poškozením a dovozy (zejména finanční ztráty, dopady na zaměstnanost a další sociální aspekty).

8. Popis organizace produkce a trhu (problematika monopolního postavení, existence kartelových dohod ap.).

9. Další aspekty a fakta, které by mohly podpořit odůvodněnost zavedení nouzových opatření (cena - vnitřní, vnější, výrobní ap.).

10. Kalkulace tuzemské ceny, vývoj tuzemské ceny za poslední 3 roky, vývozní ceny ze států, odkud pochází největší poškození.

11. Vyšetřování dopadu na dotyčné odvětví musí zahrnovat zhodnocení všech hospodářských faktorů a ukazatelů, které mají vliv na stav tohoto výrobního odvětví, (pokles výroby, využití výrobní kapacity, dopad na zaměstnanost, odbyt, podíl na trhu, zisk, produktivita, faktory ovlivňující domácí cenu ap.).