SBÍRKA ZÁKONŮ částka 49
rozeslána dne 5.6.2018

95

VYHLÁŠKA

ze dne 24. května 2018,

kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 8, § 4 odst. 7, § 5 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. a) až j), n), p), r), s) a u), § 14 odst. 6, § 16 odst. 12, § 17 odst. 16 písm. d), § 18 odst. 12, § 19 odst. 17 písm. a), b), c), f) a h), § 23 odst. 7, § 24 odst. 9, § 24a odst. 7 a § 25 odst. 8 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákonač. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

2. V § 1 se slova „Evropských společenství2)“ nahrazují slovy „Evropské unie2)“.

3. V poznámce pod čarou č. 2 se věty „Směrnice Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce na trh. Směrnice Komise 93/48/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál ovocných rostlin a na ovocné rostliny určené k produkci ovoce podle směrnice Rady 92/34/EHS. Směrnice Komise 93/64/EHS ze dne 5. července 1993 o prováděcích opatřeních týkajících se dohledu nad dodavateli a zařízeními a jejich kontroly v rámci směrnice Rady 92/34/EHS o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce. Směrnice Komise 93/79/EHS ze dne 21. září 1993, kterou se stanoví dodatečná prováděcí ustanovení týkající se odrůdových seznamů rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a ovocných rostlin, které vedou dodavatelé podle směrnice Rady 92/34/EHS.“ zrušují a na konci textu poznámky pod čarou se na samostatné řádky doplňují věty „Prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU ze dne 15. října 2014, o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES. Prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce.“.

4. V § 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „v polních podmínkách a v podmínkách in vitro sloužící jako rostliny pro další přemnožování“.

5. V § 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až f), která znějí:
„c)   množitelskou chmelnicí porost matečných rostlin chmele vysázený z uznané sadby stejné odrůdy, popřípadě klonu, kategorie, generace, zdravotní třídy a stáří ve chmelové konstrukci,
d)   sádí chmele upravená podzemní zdřevnatělá část lodyhy chmele, která slouží k výrobě chmelového kořenáče, výjimečně k založení množitelské chmelnice,
e)   kořenáčem chmele rostlina vypěstovaná z vegetativních částí chmelové rostliny v kořenáčové školce,
f)   balíčkovanou, obalovanou a kontejnerovanou sadbou chmele sadba chmele vypěstovaná z vegetativních částí chmelové rostliny a zakořeněná v živném substrátu, zejména balíčku, hrnku nebo kontejneru,“.

Dosavadní písmena c) až u) se označují jako písmena g) až y).

6. V § 2 se písmeno s) zrušuje.
Dosavadní písmena t) až y) se označují jako písmena s) až x).

7. V nadpisu § 3 se slova „§ 23 odst. 8 a § 24 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 23 odst. 7 a § 24 odst. 9“.

8. V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) Tyto odrůdy révy se považují za odrůdy, jejichž uvádění do oběhu bylo úředně povoleno:
a)   Bílý Portugal,
b)   Modrý Janek,
c)   Ranuše muškátová,
d)   Šedý Portugal,
e)   Tramín žlutý a
f)   Veltlínské červenobílé.“.

9. V § 4 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „nebo z rozmnožovacího materiálu předstupně“.

10. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d)   standardní rozmnožovací materiál, který se označuje STANDARD.“.

11. V § 4 odst. 2 se za slovem „V“ vkládají slova „půdě nebo“.

12. V § 4 odst. 2 a 3 se slova „rodů Xiphinema a Longidorus“ nahrazují slovy „rodu Xiphinema“.

13. V § 4 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Odrůdová pravost se v případě mikrorozmnožování ověřuje na plodících rostlinách. Dodavatel zajistí pracovníkům Ústavu přístup k porostům sloužícím k ověření odrůdových znaků a procesů výroby.

(5) Ústav u uznaného rozmnožovacího materiálu chmele provádí pomocí vegetačních zkoušek následnou kontrolu pro ověření jeho odrůdové pravosti a čistoty.“.

14. V § 6 odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „a byl otestován na škodlivé organismy uvedené v příloze č. 10 bodě 1“.

15. V § 6 odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „pomocí účinné technické izolace“.

16. V nadpisu § 7 se text „§ 5 odst. 9“ nahrazuje textem „§ 5 odst. 8“.

17. V § 7 odst. 4 se slova „certifikáty a certifikáty“ nahrazují slovy „certifikáty, certifikáty a uznávací listy“ a slova „ , obsahují-li údaje podle § 3 odst. 7 zákona“ se zrušují.

18. V § 7 odst. 5 se slova „podle § 3 odst. 7 zákona“ nahrazují slovy „stanovené pro průvodní doklad podle § 16 odst. 1 a 2“.

19. V § 7 se odstavec 6 zrušuje.

20. V nadpisu § 9 se text „§ 24 odst. 8“ nahrazuje textem „§ 24 odst. 9“.

21. V nadpisu § 11 se text „§ 10 odst. 11,“ zrušuje.

22. V § 11 odstavce 1 až 3 znějí:

„(1) Uvádět do oběhu lze pouze konformní rozmnožovací materiál, u kterého byly splněny požadavky na vypracování a vedení kritických bodů výrobních postupů, a to
a)   jakost rozmnožovacího materiálu použitého k založení množitelských porostů,
b)   agronomické úkony spojené s pěstováním rozmnožovacího materiálu, včetně evidence o výživě a chemickém ošetřování rostlin,
c)   plány a metody pěstování rozmnožovacího materiálu,
d)   rozmnožování, sklizeň, balení, skladování, přeprava,
e)   vedení řádné evidence o původu a prodeji rozmnožovacího materiálu,
f)   provádění přehlídek rozmnožovacího materiálu v době vhodné z hlediska vývoje rostlin a v době vhodné z hlediska výskytu škodlivých organismů a
g)   odběry vzorků z rozmnožovacího materiálu k provedení testování za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů.

(2) K ověření původu konformního rozmnožovacího materiálu slouží doklad dodavatele, který se nepodobá návěsce nebo průvodnímu dokladu, a obsahuje alespoň následující informace:
a)   údaj „pravidla a normy EU“,
b)   označení „Česká republika“ nebo jiného členského státu, v němž byl doklad dodavatele vystaven, nebo jejich kód,
c)   označení příslušného úředního orgánu odpovědného za certifikaci nebo jeho kód,
d)   jméno a příjmení dodavatele nebo jeho registrační číslo vydané příslušným úředním orgánem odpovědným za certifikaci,
e)   individuální pořadové číslo, číslo týdne nebo číslo šarže rozmnožovacího materiálu,
f)   botanický název,
g)   označení „materiál CAC“,
h)   název odrůdy a popřípadě klonu v případě
1. podnoží, které nepatří k odrůdě, název dotčeného druhu nebo interspecifického hybridu,
2. naštěpovaných ovocných rostlin musí být tyto informace uvedeny pro podnož a ušlechtilou část,
3. odrůd, u nichž se žádost o úřední registraci nebo o udělení ochranných práv projednává, musí obsahovat tyto údaje: „navržený název“ a „žádost se projednává“,
i)   množství,
j)   zemi produkce a její kód, pokud se liší od členského státu, kde byl doklad dodavatele vystaven,
k)   datum vydání dokladu a
l)   popřípadě i údaj, že se jedná o rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů uváděný do oběhu podle čl. 32 prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU, pokud jde o tento materiál.

(3) Za doklad dodavatele lze považovat zejména faktury a dodací listy, obsahují-li údaje podle odstavce 2. Dodací list lze také nahradit rostlinolékařským pasem podle zvláštního právního předpisu4), obsahuje-li údaje podle odstavce 2. Doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o konformní rozmnožovací materiál, aby nemohlo dojít k záměně s uznávaným rozmnožovacím materiálem.“.

23. V nadpisu § 12 se text „§ 16 odst. 11“ nahrazuje textem „§ 16 odst. 12“.

24. V nadpisu § 14 až 16 a § 18 se text „§ 19 odst. 15“ nahrazuje textem „§ 19 odst. 17“.

25. V § 14 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „Barva úřední návěsky je
a)   bílá s úhlopříčným fialovým pruhem pro rozmnožovací materiál přestupně,
b)   bílá pro základní rozmnožovací materiál,
c)   modrá pro certifikovaný rozmnožovací materiál a
d)   tmavě žlutá pro standardní rozmnožovací materiál.“.

26. V § 14 odst. 3 se věta „Vzory úředních návěsek jsou uvedeny v příloze č. 14.“ zrušuje.

27. V § 15 odstavec 10 zní:

„(10) Barva úřední návěsky je
a)   bílá s úhlopříčným fialovým pruhem pro rozmnožovací materiál přestupně,
b)   bílá pro základní rozmnožovací materiál,
c)   modrá pro certifikovaný rozmnožovací materiál,
d)   tmavě žlutá pro standardní rozmnožovací materiál a
e)   hnědá pro rozmnožovací materiál podle § 23 odst. 4 zákona.“.

28. V § 16 odstavce 1 až 3 znějí:

(1) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů se při uvádění do oběhu zabalí a označí úřední návěskou. Pokud je rozmnožovací materiál dodáván jinému než konečnému spotřebiteli, opatří se také průvodním dokladem. Průvodní doklad je vyhotoven v jednom z úředních jazyků Evropské unie, vyhotovuje se alespoň ve dvou vyhotoveních pro dodavatele a příjemce, a doprovází rozmnožovací materiál z místa dodavatele do místa příjemce.

(2) Průvodní doklad obsahuje
a)   jméno a příjmení a adresu pro doručování příjemce,
b)   datum vydání dokladu a
c)   obdobné informace stanovené v odstavci 3 pro úřední návěsku.

(3) Úřední návěska obsahuje
a)   údaj „pravidla a normy EU“,
b)   označení „Česká republika“ nebo jiného členského státu nebo jejich kód,
c)   označení příslušného úředního orgánu odpovědného za certifikaci nebo jeho kód,
d)   jméno a příjmení nebo název dodavatele nebo jeho registrační číslo vydané příslušným úředním orgánem odpovědným za certifikaci,
e)   referenční číslo obalu nebo svazku, individuální pořadové číslo, číslo týdne nebo číslo šarže rozmnožovacího materiálu,
f)   botanický název,
g)   kategorii a v případě základního rozmnožovacího materiálu rovněž číslo generace,
h)   název odrůdy a popřípadě klonu v případě
1. podnoží, které nepatří k odrůdě, název dotčeného druhu nebo interspecifického hybridu,
2. naštěpovaných ovocných rostlin musí být tyto informace uvedeny pro podnož a ušlechtilou část,
3. odrůd, u kterých probíhá řízení o registraci odrůdy nebo řízení o udělení ochranných práv, musí tato návěska uvádět tyto údaje: „navržený název“ a „žádost se projednává“,
i)   popřípadě údaj „odrůda s úředně uznaným popisem“,
j)   množství,
k)   zemi produkce a příslušný kód, pokud se liší od členského státu označení,
l)   rok vydání,
m)   pokud je původní návěska nahrazena jinou návěskou, rok vydání původní návěsky,
n)   informaci, že se jedná o rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů uváděný do oběhu podle čl. 32 prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU, pokud jde o tento materiál, a
o)   popřípadě další údaje podle zákona o rostlinolékařské péči4).“.

29. V § 16 odstavec 8 zní:

„(8) Barva úřední návěsky je
a)   bílá s úhlopříčným fialovým pruhem pro rozmnožovací materiál přestupně,
b)   bílá pro základní rozmnožovací materiál a
c)   modrá pro certifikovaný rozmnožovací materiál.“.

30. V § 17 odst. 1 písmeno b) zní:
„b)   matečné rostliny chmele a množitelská chmelnice.“.

31. V § 17 odst. 3 písmeno g) zní:
„g)   jednoleté školkařské výpěstky k uvedení do oběhu (expedici).“.

32. V § 17 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h)   víceleté školkařské výpěstky k uvedení do oběhu (expedici).“.

33. V příloze č. 1 části 1. tabulka č. 1 zní:

(příloha)

34. V příloze č. 1 části 2. tabulka č. 2 zní:

(příloha)

35. V příloze č. 1 části 4. tabulky č. 4 a 4.1 znějí:

(příloha)

36. V příloze č. 1 části 5. první řádek tabulky č. 5 zní:

(příloha)

37. V příloze č. 1 části 5. v tabulce č. 5.2 se v prvním řádku tabulky slova „Balíčkovaná sadba“ nahrazují slovy „Balíčkovaná, obalovaná a kontejnerovaná sadba“ a poslední řádek tabulky se nahrazuje řádkem, který zní:

(příloha)

38. Příloha č. 2 zní:

(příloha)

39. V příloze č. 3 části 1. tabulka č. 1 zní:

(příloha)

40. V příloze č. 3 části 1. tabulce č. 1.2 se text „15. 8.“ nahrazuje textem „30. září“.

41. V příloze č. 3 části 2. tabulce č. 2 se u části „Semenné stromy a keře“ v prvním řádku slova „European stone fruit yellows phytoplasma1, Plum pox virus1,“ zrušují.

42. V příloze č. 3 části 3. tabulce č. 3 se slova

(příloha)

zrušují.

43. V příloze č. 3 části 4. tabulce č. 4 se slova „Letní řízky se expedují olistěné“ nahrazují slovy „Letní řízky a rouby se expedují odlistěné a se zbytkem řapíku“.

44. V příloze č. 3 části 4. tabulka č. 4.1 zní:

(příloha)

45. V příloze č. 3. části 4. tabulce č. 4.3 písmenu a) se na konci textu bodu 1. za slova „100 cm“ doplňují slova „ , s výjimkou přirozeně kolumnárních odrůd“.

46. V příloze č. 3. části 4. tabulka č. 4.5 zní:

(příloha)

47. V příloze č. 3 části 4. se tabulka 4.6 zrušuje.

48. V příloze č. 3 části 4. tabulka č. 4.7 zní:

(příloha)

49. Příloha č. 4 se zrušuje.

50. Příloha č. 5 zní:

(příloha)

51. Příloha č. 6 zní:

(příloha)

52. Příloha č. 7 se zrušuje.

53. V příloze č. 8 část 1 zní:

(příloha)

54. Příloha č. 9 se zrušuje.

55. V příloze č. 11 se v tabulce za řádek s názvem „Narcissus L. Narcis“ vkládá řádek, který zní:

(příloha)

56. Přílohy č. 14 a 15 se zrušují.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů pocházející z matečných porostů, které existovaly přede dnem 1. ledna 2017 a byly certifikovány nebo kontrolovány Ústavem jako konformní rozmnožovací materiál, lze na území České republiky uvádět do oběhu podle vyhlášky č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, nejdéle do 31. prosince 2022 za předpokladu, že na návěsce a v průvodním dokladu bude vyznačeno, že se jedná o rozmnožovací materiál a sadbu uváděnou do oběhu podle čl. 32 prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU.

Čl. III
Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. IV
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 55, pokud jde o přílohu č. 11, které nabývá účinnosti dnem 1. října 2018.

Ministr:
Ing. Milek v. r.