SBÍRKA ZÁKONŮ částka 80
rozeslána dne 10.8.2015

196

VYHLÁŠKA

ze dne 3. srpna 2015

o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:

§ 1
Způsob regulace

Úřad reguluje ceny za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství způsobem úředně stanovených cen.

§ 2
Postup tvorby cen

Při regulaci cen za činnosti operátora trhu postupuje Úřad tak, aby stanovené ceny byly alespoň nákladové.

§ 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.