SBÍRKA ZÁKONŮ částka 80
rozeslána dne 10.8.2015

195

VYHLÁŠKA

ze dne 3. srpna 2015

o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:

§ 1
Způsob regulace

(1) Úřad reguluje ceny v plynárenství způsobem úředně stanovených cen.

(2) Úřad reguluje ceny plynu dodavatele poslední instance způsobem věcného usměrňování cen.

§ 2
Postup tvorby cen

Při regulaci ceny související služby v plynárenství postupuje Úřad tak, aby regulované ceny pokrývaly ekonomicky oprávněné náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu licencované činnosti, dále odpisy a přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu licencované činnosti a oprávněné náklady na zvyšování energetické účinnosti při výstavbě a provozu přepravní soustavy a distribučních soustav.

§ 3
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 195/2014 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství, se zrušuje.

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.