SBÍRKA ZÁKONŮ částka 74
rozeslána dne 28.8.2014

176

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. dubna 2014,

kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj

Vláda nařizuje podle § 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

§ 1
Vymezení chráněné krajinné oblasti

K zajištění ochrany přírody a krajiny Kokořínska a Dokeska se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj.

§ 2
Poslání chráněné krajinné oblasti

(1) Posláním chráněné krajinné oblasti je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování a obnova ekologických funkcí území a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.

(2) Předmětem ochrany chráněné krajinné oblasti je unikátní krajina Dubska, Mšenska, Liběchovska, Kokořínského dolu, Jestřebska, Dokeska, Podbezdězí, Ralska, Polomených hor a nivy Ploučnice, Liběchovky a Pšovky s jedinečným geomorfologickým utvářením, jako jsou ploché pánve s četnými rybníky a rašeliništi, skalní města a kaňonovitá údolí, kvádrové pískovce, neovulkanické vrchy, přirozeně meandrující tok řeky Ploučnice a údolí potoků Liběchovky a Pšovky, harmonicky utvářená krajina se zachovalými ekologickými funkcemi formovaná dlouhodobou činností člověka s významným podílem přírodě blízkých lesních, skalních, lučních, vodních a mokřadních ekosystémů a na ně vázaných vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, s významným zastoupením dřevin rostoucích mimo les a řadou kulturních a historických památek a souborů lidové architektury, které dotváří charakteristický ráz této krajiny. Předmětem ochrany jsou také typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byly vyhlášeny evropsky významné lokality a ptačí oblast na území chráněné krajinné oblasti.

§ 3
Vymezení chráněné krajinné oblasti

(1) Chráněná krajinná oblast se rozkládá na území Středočeského kraje, Ústeckého kraje a Libereckého kraje a je rozdělena do dvou částí, kokořínské a dokeské.

(2) Územní vymezení a popis hranice chráněné krajinné oblasti jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Orientační grafické znázornění území chráněné krajinné oblasti je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 4
Členění chráněné krajinné oblasti

Území chráněné krajinné oblasti se člení do 4 zón odstupňované ochrany přírody.

§ 5
Bližší ochranné podmínky

(1) Na celém území chráněné krajinné oblasti je možné pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody

a)   vyznačovat pěší, cyklistické, jezdecké, běžecké a jiné obdobné tratě, trasy a stezky,
b)   provádět vzlety a přistání se sportovními létajícími zařízeními mimo letiště1),
c)   provádět značení horolezeckých terénů a údržbu horolezeckých zařízení včetně trvalých jisticích prostředků,
d)   provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké terény označené v souladu s písmenem c),
e)   provozovat na vodních tocích a plochách vodní sporty,
f)   upravovat koryta vodních toků, zejména vytvářet příčné překážky, stupně a prahy, zasahovat do břehových porostů či přemisťovat sedimenty,
g)   odstraňovat litorální porosty rybníků a jiných vodních ploch a plovoucí nebo ponořenou vegetaci,
h)   odbahňovat rybníky a jiné vodní plochy a ukládat vytěžené sedimenty,
i)   provádět podzemní vrty za účelem průzkumu a odběru vod vyjma vrtů a studen pro osobní potřebu, nebo
j)   pořádat a organizovat akce s účastí více než 100 účastníků mimo zastavěné území obce.

(2) Předchozího souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody není třeba k činnostem uvedeným v odstavci 1 písm. e), g), h) a j) na vodní ploše Máchova jezera.

(3) Geologické práce, hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v chráněné krajinné oblasti nesmí narušit typický reliéf krajiny, její vodní režim a ekologickou stabilitu, významné geomorfologické útvary ani ostatní živé a neživé složky přírody.

(4) Při obnově a výchově lesních porostů postupují osoby, kterým vyplývají povinnosti z jiného právního předpisu2), tak, aby přispěly k zachování nebo zlepšení přirozené druhové skladby lesů, přičemž v I. a II. zóně chráněné krajinné oblasti budou přednostně využívat přirozenou obnovu lesních porostů.

(5) Při ochraně a využívání povrchových a podzemních vod postupují osoby oprávněné podle jiného právního předpisu3) tak, aby přispěly k udržení přirozených podmínek pro život vodních a mokřadních ekosystémů při zachování přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních toků, vodních ploch a mokřadů. Při úpravě nebo údržbě koryt vodních toků postupují tyto osoby tak, aby byla obnovována přirozená nebo přírodě blízká koryta vodních toků.

§ 6
Přechodné ustanovení

Rozhodnutí vydaná Správou Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko podle dosavadních právních předpisů zůstávají v platnosti.

§ 7
Zrušovací ustanovení

Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 19. března 1976 č. j. 6070/76 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Kokořínsko“, rozprostírající se ve Středočeském kraji na území okresu Mělník a v Severočeském kraji na území okresů Česká Lípa a Litoměřice se zrušuje.

§ 8
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.

(Přílohy)


1)   Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.