SBÍRKA ZÁKONŮ částka 140
rozeslána dne 11.11.2013
 

355

VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2013

o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 5a odst. 8 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 294/2013 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje podrobnosti o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně.

§ 2
Označování sídla a provozovny

(1) Insolvenční správce umístí na viditelném místě při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho sídlo, informační tabuli, která obsahuje slova „Insolvenční správce“ a údaje identifikující insolvenčního správce podle § 5a odst. 7 zákona.

(2) Insolvenční správce umístí na viditelném místě při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho provozovna, informační tabuli, která obsahuje slova „Insolvenční správce“, údaje identifikující insolvenčního správce podle § 5a odst. 7 zákona a slova „Provozovna – Úřední hodiny:“ s uvedením úředních hodin provozovny podle § 3.

§ 3
Úřední hodiny provozovny

(1) Provozovna musí být pro veřejnost otevřena v pracovních dnech v časovém rozmezí od 7 do 18 hodin alespoň šest hodin denně, a to pravidelně alespoň jeden den v týdnu.

(2) Provozovna může být výjimečně na přechodnou dobu uzavřena z vážných důvodů, a to zejména zdravotních nebo provozních. Nebrání-li tomu vážné důvody, umístí insolvenční správce v dostatečném předstihu na vhodném a viditelném místě informační tabuli s uvedením důvodu uzavření a označením počátku a konce uzavření.

§ 4
Činnosti, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

(1) Insolvenční správce je povinen v každé své provozovně v úředních hodinách zajišťovat činnosti stanovené insolvenčním zákonem, a to zejména

a)   přijímání písemností,
b)   poskytování součinnosti insolvenčního správce,
c)   umožnění proplácení částek určených pro jednotlivé věřitele v rozvrhovém usnesení.

(2) Je-li insolvenční správce určen v insolvenčním řízení postupem podle § 25 insolvenčního zákona, je povinen zajišťovat alespoň v provozovně umístěné v obvodu soudu rozhodného pro určení, a nemá-li takovou provozovnu, v nejbližší provozovně, činnosti bezprostředně související s tímto insolvenčním řízením, a to zejména

a)   shromažďování podkladů pro insolvenční řízení,
b)   umožnění účastníkům insolvenčního řízení nahlédnout do seznamu přihlášených pohledávek a do dokladů, na jejichž základě byl sestaven,
c)   umožnění vyjádření dlužníka k přihlášeným pohledávkám.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ministryně:
Mgr. Benešová v. r.