SBÍRKA ZÁKONŮ částka 68
rozeslána dne 8.7.2011
  

187

ZÁKON

ze dne 9. června 2011,

kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 4 se slova „nebo zpravodajským“ nahrazují slovy „a zpravodajským“.

2. V § 6 odst. 2 se slova „k žádosti správce daně“ nahrazují slovy „na žádost“.

3. V § 27 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Osoba žádající o registraci odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v žádosti o registraci a za pravost předložených dokladů.“.

4. V § 28 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Osoba žádající o zvláštní registraci odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v žádosti o registraci a za pravost předložených dokladů.“.

5. V § 31 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Osoba, která vede evidenci podle odstavce 1 nebo 2, odpovídá za správnost údajů v ní vedených.“.

6. V části první hlava VII včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 14 zní:

„HLAVA VII
SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 34
Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   doveze, vyveze nebo dopraví v režimu tranzitu surové diamanty v rozporu s nařízením,
b)   nakládá se surovými diamanty bez obecné registrace v rozporu s § 27 odst. 1,
c)   v rozporu s § 27 odst. 5 uvede v žádosti o registraci nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo pro účely registrace předloží nepravé nebo pozměněné doklady,
d)   v rozporu s § 31 odst. 4 nepředloží evidenci surových diamantů nebo související doklady nebo předloží evidenci obsahující nesprávné údaje nebo padělané nebo pozměněné související doklady,
e)   v rozporu s § 31 nevede evidenci surových diamantů nebo v evidenci neuvede zákonem stanovené údaje, nebo
f)   nepředloží ve stanoveném termínu roční hlášení podle § 32.

(2) Za přestupek lze uložit

a)   pokutu do 1 000 000 Kč nebo propadnutí věci, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c),
b)   pokutu do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až f).

§ 35
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická a podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   doveze, vyveze nebo dopraví v režimu tranzitu surové diamanty v rozporu s nařízením,
b)   nakládá se surovými diamanty bez obecné nebo zvláštní registrace v rozporu s § 27 odst. 1 a § 28 odst. 1,
c)   v rozporu s § 27 odst. 5 nebo § 28 odst. 2 uvede v žádosti o registraci nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo pro účely registrace předloží nepravé nebo pozměněné doklady,
d)   v rozporu s § 31 odst. 4 nepředloží evidenci surových diamantů nebo související doklady nebo předloží evidenci obsahující nesprávné údaje nebo padělané nebo pozměněné související doklady,
e)   v rozporu s § 31 nevede evidenci surových diamantů nebo v evidenci neuvede zákonem stanovené údaje, nebo
f)   nepředloží ve stanoveném termínu roční hlášení podle § 32.

(2) Za správní delikty právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se uloží pokuta do

a)   10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b),
b)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c),
c)   100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) až f).

(3) Za správní delikty právnické nebo podnikající fyzické osoby lze samostatně nebo společně s pokutou uložit propadnutí věci, jestliže věc náleží pachateli správního deliktu a byla

a)   ke spáchání správního deliktu užita, nebo
b)   správním deliktem získána nebo nabyta za věc správním deliktem získanou.

(4) Propadnutí věci nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.

(5) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

§ 36
Zabrání věci

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí věci podle § 34 odst. 2 nebo § 35 odst. 3, lze rozhodnout, že se věc zabírá, jestliže

a)   náleží právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, kterou nelze za protiprávní jednání podle § 35 odst. 1 stíhat,
b)   nenáleží právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která byla za protiprávní jednání podle § 35 odst. 1 postižena, nebo jí nenáleží zcela,
c)   náleží fyzické osobě, kterou nelze za protiprávní jednání podle § 34 odst. 1 stíhat,
d)   nenáleží fyzické osobě, která byla za protiprávní jednání podle § 34 odst. 1 postižena, nebo jí nenáleží zcela.

(2) O zabrání věci nelze rozhodnout po uplynutí 6 let od spáchání správního deliktu podle § 34 odst. 1 nebo § 35 odst. 1.

(3) Vlastníkem zabrané věci se stává stát.

§ 37
Společná ustanovení

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Celní ředitelství Praha.

(5) Odpovědnost za správní delikt podle tohoto zákona zaniká, jestliže řízení o něm nebylo zahájeno do 1 roku ode dne, kdy se o něm Celní ředitelství Praha dozví, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy k jeho spáchání došlo.

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.


14) Nařízení Rady (ES) č. 2368/2002.“.

7. § 38 až 40 se zrušují.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení ve věci správních deliktů podle zákona č. 440/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončené, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 440/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li právní úprava uvedená v zákoně č. 440/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro osobu, která se dopustila správního deliktu, příznivější.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.