SBÍRKA ZÁKONŮ částka 57
rozeslána dne 7.6.2011
  

153

ZÁKON

ze dne 3. května 2011,

kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 29 odstavec 3 zní:

„(3) Členy autorizační rady jmenuje na dobu tří let ministr pro místní rozvoj v tomto složení:

a)   u autorizační rady České komory architektů
   1.  jeden zástupce Ministerstva pro místní rozvoj,
   2.  po jednom zástupci Ministerstva kultury a Ministerstva životního prostředí,
   3.  po jednom zástupci navrženém Českou komorou architektů pro každý z oborů jí udělované autorizace,
   4.  jeden zástupce navržený Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
b)   u autorizační rady České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
   1.  jeden zástupce Ministerstva pro místní rozvoj,
   2.  po jednom zástupci Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu,
   3.  po jednom zástupci navrženém Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro každý z oborů jí udělované autorizace,
   4.  jeden zástupce navržený Českou komorou architektů.“.

2. V § 29 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) V případě, že autorizační rada závažným způsobem poruší autorizační řád Komory, může ministr pro místní rozvoj na návrh člena Komory nebo z vlastního podnětu členy autorizační rady odvolat. O odvolání členů autorizační rady informuje ministr pro místní rozvoj bez zbytečného odkladu subjekty, které odvolané členy autorizační rady nominovaly, a vyzve je, aby mu nejpozději do 30 dnů sdělily návrhy na obsazení autorizační rady.

(5) Členové autorizační rady jsou oprávněni zúčastnit se průběhu zkoušek. K tomu účelu je Komora povinna členům autorizační rady písemně sdělovat nejméně 15 dní předem den, místo a čas konání zkoušek.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Autorizační rada jmenovaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává svou činnost po dobu zbývající do konce funkčního období; to nevylučuje použití § 29 odst. 4 a 5 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.