SBÍRKA ZÁKONŮ částka 129
rozeslána dne 18.11.2009
 

400

VYHLÁŠKA

ze dne 4. listopadu 2009,

kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 71 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 12 se na začátek písmene a) vkládají slova „obory vzdělání a“.

2. V § 12 se na konci textu písmene g) doplňují slova „a k zajištění hygienických podmínek při praktickém vyučování“.

3. V § 12 písmeno h) zní:

„h)   podmínky spolupráce pověřeného zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy a pověřeného zaměstnance fyzické nebo právnické osoby při organizaci a řízení praktického vyučování na pracovištích fyzických nebo právnických osob a požadavky pro výkon činnosti pověřených zaměstnanců této fyzické nebo právnické osoby (dále jen „instruktor“).“.

4. V § 12 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   ujednání o náhradě nákladů, které jiné fyzické nebo právnické osobě prokazatelně a nutně vznikají výhradně za účelem uskutečňování praktického vyučování na jejím pracovišti.“.

5. V § 13 odstavec 6 zní:

„(6) Odborný výcvik uskutečňovaný ve škole nebo ve školském zařízení provádí učitel odborného výcviku. Procvičování dovedností žáků na pracovištích fyzických nebo právnických osob se provádí za vedení a dozoru instruktorů. Instruktor vede současně nejvýše 6 žáků.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:
PhDr. Kopicová v. r.