SBÍRKA ZÁKONŮ částka 77
rozeslána dne 17.9.2007
 

237

VYHLÁŠKA

ze dne 4. září 2007,

kterou se mění vyhláška č. 241/2006 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 14f zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 204/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 241/2006 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Vzor formuláře České republiky v anglickém jazyce se stanoví v příloze č. 1a, vzor formuláře České republiky ve slovenském jazyce se stanoví v příloze č. 1b.".

2. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 241/2006 Sb.

(Příloha)

3. Za přílohu č. 1 se vkládají přílohy č. 1a a č. 1b, které včetně nadpisů znějí:

(Přílohy)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
JUDr. Pospíšil v. r.