SBÍRKA ZÁKONŮ částka 179
rozeslána dne 29.12.2005

522

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2005,

kterým se stanoví seznam utajovaných informací

Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, (dále jen "zákon"):

§ 1

(1) Toto nařízení stanoví

a)   v příloze č. 1 obecnou část seznamu utajovaných informací,
b)   v příloze č. 2 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva dopravy,
c)   v příloze č. 3 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva financí,
d)   v příloze č. 4 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva informatiky,
e)   v příloze č. 5 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva kultury,
f)   v příloze č. 6 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva obrany,
g)   v příloze č. 7 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu,
h)   v příloze č. 8 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti,
i)   v příloze č. 9 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva vnitra,
j)   v příloze č. 10 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zahraničních věcí,
k)   v příloze č. 11 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zemědělství,
l)   v příloze č. 12 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti České národní banky,
m)   v příloze č. 13 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Českého telekomunikačního úřadu,
n)   v příloze č. 14 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Kanceláře prezidenta republiky,
o)   v příloze č. 15 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Komise pro cenné papíry,
p)   v příloze č. 16 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního bezpečnostního úřadu,
q)   v příloze č. 17 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Správy státních hmotných rezerv,
r)   v příloze č. 18 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
s)   v příloze č. 19 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Úřadu vlády České republiky,
t)   v příloze č. 20 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti zpravodajských služeb České republiky.

(2) Při posuzování, zda informace spadající pod položku uvedenou v přílohách č. 1 až 20 k tomuto nařízení je informací utajovanou, je rozhodné, zda její případné vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro zájem České republiky nevýhodné ve smyslu § 3 zákona.

(3) Podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení klasifikuje původce utajovanou informaci tehdy, není-li v přílohách č. 2 až 20 k tomuto nařízení stanoveno jinak.

(4) Seznam utajovaných informací stanoví též stupeň nebo rozsah stupňů utajení utajovaných informací.

§ 2

(1) Původce klasifikuje utajovanou informaci v rámci rozsahu stupňů utajení uvedených v přílohách č. 1 až 20 k tomuto nařízení tím stupněm utajení, který v případě jejího vyzrazení nebo zneužití odpovídá závažnosti možného způsobení újmy zájmu České republiky, anebo nevýhodnosti pro zájem České republiky ve smyslu § 3 zákona.

(2) Je-li v přílohách č. 1 až 20 k tomuto nařízení stanoven rozsah stupňů utajení u souborných utajovaných informací, postupuje se podle § 1 odst. 2 a podle odstavce 1 též u dílčí informace, která pod ně spadá.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.

(Přílohy)