SBÍRKA ZÁKONŮ částka 146
rozeslána dne 25.10.2005
 

426

VYHLÁŠKA

ze dne 11. října 2005

o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 5 odst. 9, § 7 odst. 5 a § 17 odst. 7 písm. i) a j) zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví členění licencí pro účely regulace, vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, způsob určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, podrobnosti o finančních a technických předpokladech a způsobu jejich prokazování pro jednotlivé druhy licencí, podrobnosti prokazování odborné způsobilosti.

§ 2
Členění licencí

Licence se pro účely regulace člení a označují jako

a)   licence na výrobu elektřiny - skupina 11,
b)   licence na distribuci elektřiny - skupina 12,
c)   licence na přenos elektřiny - skupina 13,
d)   licence na obchod s elektřinou - skupina 14,
e)   licence na činnosti operátora trhu s elektřinou - skupina 15,
f)   licence na výrobu plynu - skupina 21,
g)   licence na distribuci plynu - skupina 22,
h)   licence na přepravu plynu - skupina 23,
i)   licence na obchod s plynem - skupina 24,
j)   licence na uskladňování plynu - skupina 25,
k)   licence na výrobu tepelné energie - skupina 31,
l)   licence na rozvod tepelné energie - skupina 32.

§ 3
Žádost o udělení, změnu a zrušení licence

(1) Žadatel o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích (dále jen "žadatel") podává Úřadu pro každou licenci samostatnou žádost, a to na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 17 k této vyhlášce. Žádost o udělení licence může žadatel podat Úřadu rovněž v elektronické podobě.

(2) Údaje určující provozovnu, vymezené území a údaje o přenosové nebo přepravní soustavě včetně údajů o vlastnictví nebo užívacím právu, kterými jsou prokazovány technické předpoklady a vlastnické nebo užívací právo1), jsou Úřadu poskytovány rovněž v elektronické podobě.

(3) Ustanovení této vyhlášky, upravující náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, určení provozovny, určení vymezeného území, způsoby prokazování vlastnického nebo užívacího práva k energetickému zařízení, prokazování a dokládání finančních a technických předpokladů a způsoby prokazování odborné způsobilosti, se rovněž vztahují na podávání žádosti o změnu rozhodnutí o udělení licence nebo žádosti o zrušení licence, je-li podle zákona nutno tyto skutečnosti v řízení o změně rozhodnutí o udělení licence nebo zrušení licence prokazovat nebo k žádosti připojovat.

§ 4
Náležitosti prohlášení odpovědného zástupce

Prohlášení odpovědného zástupce, které se připojuje k žádosti o udělení licence, obsahuje

a)   jméno a příjmení a případný dodatek žadatele, název, popřípadě obchodní firmu, je-li žadatel zapsán v obchodním rejstříku, identifikační číslo, sídlo nebo místo podnikání a číslo licence žadatele, byla-li licence již udělena,
b)   jeho jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození, a státní občanství,
c)   místo jeho trvalého pobytu vymezené názvem státu, obce a případně její části, názvem ulice, číslem popisným a orientačním, bylo-li přiděleno, a poštovním směrovacím číslem; je-li odpovědný zástupce zahraniční osobou, potom bydliště mimo území České republiky a místo pobytu v České republice, pokud byl povolen,
d)   vyjádření souhlasu s ustanovením do funkce a prohlášení o tom, že není ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro licencovanou činnost u jiného držitele licence,
e)   úředně ověřený podpis2) odpovědného zástupce, je-li prohlášení odpovědného zástupce podáváno Úřadu písemně.

§ 5
Určení provozoven

Provozovna se na žádosti o udělení licence a dokladech přikládaných k žádosti vymezuje údaji, podle kterých je možné jednoznačně určit energetické zařízení, na němž je vykonávána nebo má být vykonávána licencovaná činnost výroby elektřiny, výroby plynu, výroby tepelné energie nebo uskladňování plynu. Těmito údaji jsou

a)   název nebo jiné rozlišující označení výrobny elektřiny, výrobny plynu, zdroje tepelné energie a podzemního zásobníku plynu,
b)   údaje identifikující umístění provozovny, zejména název obce a případně její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo, dále název a číselný kód3) katastrálního území, kde je provozovna umístěna, parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí, na kterém je provozovna umístěna, zákres umístění provozovny do kopie katastrální mapy,
c)   identifikační údaje o stávajícím a předchozím provozovateli výrobny elektřiny, výrobny plynu, zdroji tepelné energie nebo podzemním zásobníku plynu, a o vlastníku nemovitosti, na které nebo ve které je energetické zařízení umístěno, zejména jméno, příjmení a bydliště, jedná-li se o nepodnikající fyzickou osobu, jméno a příjmení a případný dodatek, název, popřípadě obchodní firmu, identifikační číslo, sídlo nebo místo podnikaní, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu nebo o právnickou osobu,
d)   v případě výrobny elektřiny využívající energie vody i údaj o říčním kilometru a název toku, na němž je výrobna elektřiny umístěna,
e)   technická specifikace a další technické údaje o výrobně elektřiny, výrobně plynu, zdroji tepelné energie nebo podzemním zásobníku plynu.

§ 6
Určení vymezeného území

Vymezené území se na žádosti o udělení licence a dokladech přikládaných k žádosti určuje pro licencovanou činnost distribuce elektřiny, distribuce plynu nebo rozvodu tepelné energie

a)   zákresem souvislého území, ve kterém má být činnost vykonávána, do kopie katastrální mapy nebo její zvětšeniny s vyznačením katastrálních území a zároveň seznamem katastrálních území v souvislém území a zákresem umístění energetického zařízení do katastrální mapy,
b)   zákresem souvislého území, ve kterém má být činnost vykonávána, do katastrální mapy nebo její zvětšeniny s vyznačením parcelních čísel pozemků podle katastru nemovitostí, pokud nelze vymezené území určit způsobem podle předchozího písmene nebo to je z důvodu přehlednosti a zřejmosti účelnější, a zákresem umístění energetického zařízení do katastrální mapy,
c)   seznamem katastrálních území a případně parcelních čísel pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se nacházejí zařízení distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení a odběrná místa konečných zákazníků, do nichž žadatel distribuuje nebo má distribuovat elektřinu nebo plyn nebo dodávat tepelnou energii, a zákresem umístění energetického zařízení do katastrální mapy s vyznačením parcelních čísel pozemků podle katastru nemovitostí.

§ 7
Vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení a jeho prokazování

(1) Vlastnické právo k energetickému zařízení žadatel prokazuje

a)   výpisem z katastru nemovitostí, zapisuje-li se vlastnické právo do katastru nemovitostí podle zvláštního právního předpisu4), odpovídající stavu zápisů v katastru nemovitostí ke dni předložení výpisu Úřadu,
b)   smlouvou, na základě které dochází k převodu nemovitosti, pokud vlastnické právo k nemovitosti není předmětem zápisu do katastru nemovitostí,
c)   smlouvou, na základě které dochází k převodu vlastnického práva k movitému energetickému zařízení,
d)   smlouvou, ze které je zřejmé, že žadatel je vlastníkem daného movitého energetického zařízení,
e)   originálem nebo ověřenou kopií rozhodnutí soudu nebo správního orgánu, pokud žadatel nabyl vlastnické právo k energetickému zařízení na základě rozhodnutí soudu nebo správního orgánu nebo je jeho vlastnické právo takovým rozhodnutím potvrzeno, nebo
f)   potvrzením o nabytí vlastnictví, bylo-li energetické zařízení předmětem veřejné dražby.

(2) Užívací právo k energetickému zařízení žadatel prokazuje

a)   výpisem z katastru nemovitostí, vyplývá-li právo užívat nemovitost z práva odpovídajícího věcnému břemeni zapisovaného do katastru nemovitostí podle zvláštního právního předpisu4), odpovídající stavu zápisů v katastru nemovitostí ke dni předložení výpisu Úřadu,
b)   nájemní smlouvou, smlouvou o výpůjčce nebo jinou smlouvou, na základě které žadateli vzniká právo užívat dané energetické zařízení,
c)   originálem nebo ověřenou kopií rozhodnutí soudu nebo správního orgánu, pokud žadateli vzniklo právo užívat energetické zařízení na základě rozhodnutí soudu nebo správního orgánu nebo je jeho právo takovým rozhodnutím potvrzeno, nebo
d)   ověřenou kopií zřizovací listiny, dokládá-li žadatel jako příspěvková organizace územního samosprávného celku předání energetického zařízení v majetku zřizovatele do její správy.

(3) Nelze-li doložit existující titul podle předchozích odstavců v písemné podobě, dokládá žadatel existenci titulu souhlasným prohlášením smluvních stran s uvedením všech náležitostí takového titulu.

(4) Nelze-li nabytí vlastnického práva k energetickému zařízení nebo užívacího práva k energetickému zařízení prokázat způsoby uvedenými v odstavci 1 nebo 2, protože takové nabývací tituly nelze doložit, došlo k nabytí ze zákona nebo je již nelze dohledat, lze nabytí vlastnického práva nebo užívacího práva k energetickému zařízení doložit i jiným způsobem, nevzbuzujícím důvodné pochybnosti.

(5) Není-li žadatel vlastníkem energetického zařízení, dokládá na výzvu Úřadu i vlastnické právo vlastníka způsoby uvedenými v předchozích odstavcích.

§ 8
Finanční předpoklady a způsob jejich prokazování

(1) Objem dostupných finančních prostředků žadatel prokazuje

a)   měsíčními výpisy z bankovního účtu o počátečních a konečných zůstatcích za období posledního jednoho běžného roku nebo za kratší období, nevykonává-li podnikatelskou činnost po dobu alespoň jednoho roku,
b)   vyjádřením banky, u níž má žadatel veden běžný účet, o schopnosti žadatele plnit své finanční závazky a o pohybech na účtu za období posledního jednoho běžného roku nebo za kratší dobu, nevykonává-li žadatel podnikatelskou činnost nejméně po dobu alespoň jednoho roku, nebo
c)   smlouvou o úvěru nebo jinou smlouvou obdobného typu, pokud žadatel nemá dostatečné vlastní zdroje, a splátkovým kalendářem všech dosavadních úvěrů.

(2) Jednotlivé náležitosti podnikatelského plánu žadatel dokládá takto

a)   charakteristiku žadatele seznamem a popisem všech předmětů podnikání žadatele a údaji o plánovaném rozvoji podniku žadatele,
b)   dlouhodobou schopnost financování licencované činnosti a předpokládané náklady a výnosy z licencované činnosti finanční bilancí žadatele, u licence na výrobu elektřiny ze zařízení využívajícího obnovitelné zdroje rovněž konečným rozpočtem jednotlivých položek realizovaných investic potřebných pro uvedení tohoto zařízení do provozu a doklady prokazující realizaci těchto investic; obsah finanční bilance žadatele je uveden v příloze č. 22 k této vyhlášce,
c)   základní technické a materiální podmínky pro licencovanou činnost podle charakteru licence
1.  výhledem výstavby a rekonstrukce zdrojů a rozvodů a údaji o vybavenosti technikou,
2.  údaji o dodavatelích energie, u licence na obchod s plynem též údaji o druhu plynu,
3.  údaji o výrobě, nákupu a dodávkách energie.

(3) Výpisem z obchodního rejstříku, ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti, dokládá žadatel zapsaný v obchodním rejstříku, že v průběhu uplynulých 3 let od data podání žádosti o udělení licence soud nezrušil konkurz vedený na majetek žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že soud zrušil konkurz proto, že majetek úpadce nepostačoval k úhradě nákladů konkurzu, nebo že soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. Výpisem ze živnostenského nebo jiného obdobného rejstříku, ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti, dokládá finanční předpoklad podle předchozí věty žadatel, který je veden v živnostenském nebo obdobném rejstříku a současně není zapsán v obchodním rejstříku.

(4) Potvrzením o bezdlužnosti, vydaným příslušným finančním úřadem, ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti, dokládá žadatel, že nemá evidovány nedoplatky na daních a poplatcích. Potvrzením o bezdlužnosti, vydaným příslušným orgánem celní správy, ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti o udělení licence, dokládá žadatel, že nemá evidovány nedoplatky na clech.

(5) Potvrzením o bezdlužnosti, vydaným příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení, ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti o udělení licence, dokládá žadatel, že nemá evidovány nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

(6) Prohlášením dokládá žadatel finanční předpoklady, že nemá evidovány nedoplatky na pokutách a poplatcích vůči České republice nebo územním samosprávným celkům, které nelze doložit doklady vydanými podle odstavce 4 nebo 5, a nedoplatky na pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Prohlášením dokládá žadatel rovněž finanční předpoklad, že v průběhu uplynulých 3 let od data podání žádosti soud nezrušil konkurz vedený na majetek žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že soud zrušil konkurz proto, že majetek úpadce nepostačoval k úhradě nákladů konkurzu, nebo že soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, jedná-li se o žadatele, který vykonává podnikatelskou činnost a není zapsán v obchodním rejstříku ani veden v živnostenském nebo obdobném rejstříku, nebo jedná-li se o žadatele, který nevykonává ani v příslušném období nevykonával podnikatelskou činnost.

(7) Žadatel o udělení licence na výrobu elektřiny do celkového instalovaného výkonu do 1 MW?e včetně, na výrobu tepelné energie do celkového instalovaného výkonu nižší než 1 MW?t včetně a žadatel o udělení licence na rozvod tepelné energie o celkové kapacitě nižší než 1 MW?t včetně, dokládá finanční předpoklady podle odstavců 4 až 5 prohlášením.

§ 9
Prokazování technických předpokladů

Technické předpoklady se prokazují

a)   u nových zařízení a staveb, jakož i u dokončených staveb, u kterých se provádí změna v rozsahu podle stavebního zákona5), kolaudačním rozhodnutím, dále doklady prokazujícími splnění požadavků k zajištění bezpečnosti práce stanovené zvláštním právním předpisem6),
b)   u nových zařízení a staveb, jakož i u dokončených staveb, u kterých se provádí změna v rozsahu podle stavebního zákona5), doložením podání ohlášení stavebních prací u příslušného stavebního úřadu, pro které stavební zákon nevyžaduje stavební povolení, dále doklady prokazujícími splnění požadavků k zajištění bezpečnosti práce stanovené zvláštním právním předpisem6),
c)   u staveb předčasně uvedených do užívání povolením k předčasnému užívání stavby, vydaným příslušným stavebním úřadem,
d)   u staveb ve zkušebním provozu souhlasem stavebního úřadu před vydáním kolaudačního rozhodnutí nebo rozhodnutím o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu podle stavebního zákona5),
e)   povolením k nakládání s vodami podle zvláštního právního předpisu7), je-li povolení k nakládání s vodami podmínkou provozování energetického zařízení,
f)   u již používaných stávajících zařízení čestným prohlášením žadatele, že dané zařízení splňuje požadavky vyplývající z platných právních předpisů, upravujících užívání a provoz daného zařízení a technické normy,
g)   u licencované činnosti rozvodu tepelné energie smluvním zajištěním dodávek vstupního média do rozvodného zařízení,
h)   u licencovaných činností přenosu elektřiny a přepravy plynu soupisem zařízení přenosové nebo přepravní soustavy, údaji o propojení přenosové nebo přepravní soustavy se soustavami provozovanými ve státech sousedícími s Českou republikou, a dále údaji o připojení přenosové nebo přepravní soustavy k výrobnám elektřiny nebo plynu, distribučním soustavám nebo podzemním zásobníkům plynu; těmito údaji o přenosové nebo přepravní soustavě jsou technické údaje specifikující počátky a konce přenosového a přepravního zařízení, délky těchto vedení a potrubí a zákres do katastrální mapy; údaji o propojení a připojení přenosové nebo přepravní soustavy, zejména název obce a případně její části a název a číselný kód katastrálního území, v nichž se nacházejí místa připojení nebo propojení přenosové nebo přepravní soustavy.

§ 10
Prokazování odborné způsobilosti

(1) Žadatel dokládá dosažené vzdělání diplomem, maturitním vysvědčením, výučním listem nebo jiným dokladem o dosaženém vzdělání, vydávaným školou v souladu s právními předpisy, platnými v době dosažení dané úrovně vzdělání. Dosažení rekvalifikace dokládá žadatel osvědčením o rekvalifikaci vydaným rekvalifikačním zařízením v souladu s právními předpisy, platnými v době dosažení dané rekvalifikace.

(2) Žadatel dokládá získání praxe v oboru potvrzením o zaměstnání8), popřípadě pracovním posudkem, získal-li praxi v oboru v pracovním poměru. Získal-li žadatel praxi v oboru výkonem podnikatelské činnosti, dokládá získanou praxi výpisem ze živnostenského rejstříku nebo obdobného rejstříku vedeného v jiném státě, z něhož je patrné, že vykonával danou podnikatelskou činnost v oboru po dobu vyžadovanou zákonem.

(3) Při prokazování získání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků států Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu9).

§ 11
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Řízení zahájená před nabytím účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(2) Tiskopisy žádostí a jejich přílohy jsou k dispozici v sídle Úřadu a na územních inspektorátech Státní energetické inspekce. Žádosti a jejich přílohy poskytuje Úřad též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 12
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 154/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, se zrušuje.

§ 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2005.

Předseda:
Ing. Fiřt v. r.


1)   § 5 odst. 9 a § 17 odst. 7 písm. j) energetického zákona.
2)   Například zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
3)   Vyhláška č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci informací.
4)   Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6)   Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
7)   Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8)   § 60 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
9)   Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů.